VersMedV - Lääkehuoltoasetus - PC Personalpraxis Public Service Rheinland-Pfalz (2023)

Tämä asetus säätelee sosiaalilain yhdeksännen kirjan osan 3 ja sosiaalilain neljäntoista kirjan mukaisessa lääketieteellisessä arvioinnissa sovellettavia lääketieteellisiä periaatteita ja kriteerejä sekä asiaa koskevaa menettelyä.

Kohtaan 1: muutettu G:llä 12. joulukuuta 2019 (BGBlIS.2652) (1.1.2024).

1Kohdassa 1 mainitut periaatteet ja kriteerit on esitetty tämän määräyksen liitteessä.2Järjestelmä on luotu ja kehitetty lääketieteen nykytilan pohjalta näyttöön perustuvan lääketieteen periaatteita käyttäen.

(1) Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriöön perustetaan riippumaton "Lääketieteen asiantuntijalautakunta sairaanhoidon alalla" (Advisory Board), joka neuvoo liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriötä kaikissa sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä. ja valmistelee järjestelmän jatkokehitystä lääketieteen nykytilan ja sairaanhoidon vaatimusten mukaisesti.

(2) Neuvottelukunnassa on 17 jäsentä, mm

 1. 1.

  kahdeksan lääkäriä, joilla on sairaanhoidon erityispätevyys,

 2. 2.

  lääkäri Bundeswehrin alueelta, joka tarjoaa sairaanhoitoa,

 3. 3.

  Kahdeksan tieteellisesti erityisen pätevää lääkäriä sairaanhoidon erikoisaloilla.

(3)1Neuvottelukunnan neuvoja voi kysyä ulkopuolisilta lääketieteen asiantuntijoilta sekä vammaisten järjestöjen päteviltä lääketieteen edustajilta.2Työryhmiä voidaan muodostaa.

(4)1Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö nimittää neuvottelukunnan jäsenet neljäksi vuodeksi.2Uudelleenvalinta on mahdollista.3Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriöllä on oikeus kutsua neuvottelukunnan jäsenet milloin tahansa perusteluimatta.4Neuvottelukunnan jäsen voi milloin tahansa hakea erottamista.5Hakemus on hyväksyttävä.6Jäsenen eron jälkeen nimitetään uusi nimitys jäljellä olevaksi nimityskaudeksi.7Neuvottelukunta vahvistaa työjärjestyksen ja valitsee keskuudestaan ​​puheenjohtajan ja varajäsenen.8Neuvottelukuntaa johtaa liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö, joka kutsuu kokouksiin ja laatii esityslistan yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa.

(5)1Neuvottelukunnan neuvottelut eivät ole julkisia.2Neuvottelukunnan jäsenyys on henkilökohtainen kunniatehtävä, joka ei salli edustusta.3Neuvottelukunnan jäsenet eivät ole ohjeiden alaisia, he tekevät työnsä itsenäisesti ja puolueettomasti ja he ovat vastuussa vain omalletunnolleen.4Olet vannonut salassapitoon; tämä koskee myös 3 momentissa mainittuja henkilöitä.

(6)1Liittovaltion tason vammaisten ja edunsaajien järjestöillä on oikeus neuvotella neuvottelukunnassa.2Saksan vammaisneuvosto nimittää kaksi asiantuntijaa liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriöön neuvottelukunnan toimikaudeksi.3Näin tehdessään se ottaa huomioon sosiaalikorvauslain mukaisten edunsaajien etuja edustavien yhdistysten huolenaiheet, vaikka ne eivät olisi Saksan vammaisten neuvoston jäseniä.4Kuulemisoikeus sisältää myös oikeuden olla läsnä päätöksentekoprosessissa.5Artiklan 5 kohdan 2–4 virkettä sovelletaan vastaavasti.6Neuvottelukunnan työjärjestys koskee myös Saksan vammaisneuvoston nimittämiä henkilöitä.

Kohtaan 3: muutettu G, 23. joulukuuta 2016 (BGBlIS.3234).

Neuvottelukunnan päätökset tehdään 3 §:n 2 momentin mukaisesti nimitettyjen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

Kohta 4: muotoiltu uudelleen 17. heinäkuuta 2017 annetulla lailla (BGBlIS.2541).

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Liite 10. joulukuuta 2008 annetun lääkintätarvikeasetuksen 2 §:ään

Sisällysluettelo

Osa A: Yleiset periaatteet

1. Vahingon seuraukset

2. Vahinkoaste (GdS), vammaisuusaste (GdB)

3. Yhteensä GdS

4. Avuttomuus

5. Lasten ja nuorten avuttomuuden arvioinnin erityispiirteet

6. Sokeus ja vakava näkövamma

7. Olosuhteiden merkittävä muutos

Osa B: GdS-taulukko

1. Yleistä GdS-taulukosta

2. Pää ja kasvot

3. Hermosto ja psyyke

4. Sehorgan

5. Kuulo- ja vestibulaarielimet

6. nenä

7. Suuontelo, nielu ja ylähengitystiet

8. Rintakehä, alemmat hengitystiet ja keuhkot

9. Sydän ja verenkiertoelimistö

10. Ruoansulatuselimet

11. Murtumat (tyrät)

12. Harnorgane

13. Miesten sukupuolielimet

14. Naisten sukuelimet

15. Aineenvaihdunta, sisäinen eritys

16. Veri, verta muodostavat elimet, immuunijärjestelmä

17. Yläosa

18. Asento- ja liikuntaelimet, reumaattiset sairaudet

Osa C: Arviointi sosiaalikorvauslainsäädännössä

1. Sosiaalikorvauslainsäädännön arviointiperiaatteet

2. Faktoja syy-yhteyden arvioimiseksi

3. Syy-yhteys

4. Voi toimittaa

5. Vahingon seurausten tunnistaminen alkuperän kannalta ja vahingon seurausten tunnustaminen pahenemisen kannalta

6. Vahingon seurausten asteen määrittäminen

7. Välilliset vahingot

8. Lääketieteellisten toimenpiteiden seuraukset

9. Tahallisesti aiheutetut terveyshäiriöt

10. Vahingon lopputuloksen ja kuoleman välinen syy-yhteys

11. (pudonnut)

12. (pudonnut)

13. (pudonnut)

Osa D: Marks

1. Huomattava liikkuvuuden heikkeneminen tieliikenteessä (merkki G)

2. Lupa jatkuvaan säestykseen (merkki B)

3. (peruutettu)

4. Kuurous (merkki Gl)

Osa A: Yleiset periaatteet

alustava huomautus:

Lyhennettä GdS käytetään yhtenäisesti, kun vammaisuuden aste ja vahingon seurausten aste tarkoittavat yhteiskunnalliseen elämään osallistumisen heikkenemisen astetta.

 1. 1.

  vahingon seurauksista

  1. a)

   Sosiaalikorvauslaissa vahingon seuraukseksi viitataan kaikkiin terveyshäiriöihin, jotka ovat syy-yhteydessä lain mukaan huomioon otettavaan vahinkoon.

  2. b)

   Vahinkoseurausten vaikutuksia mitataan vahinkoseuraamusasteella (GdS).

  3. c)

   Vaurioiden seurauksia ovat myös poikkeamat terveydentilasta, jotka eivät vaadi GdS:ää (esim. toiminnallisesti merkityksettömät arvet, hampaiden menetys).

 2. 2.

  Vahinkoaste (GdS), vammaisuusaste (GdB)

  1. a)

   GdS ja GdB mitataan samojen periaatteiden mukaan. Ainoa ero näiden kahden termin välillä on se, että GdS viittaa vain vahingon seurauksiin (eli syy-yhteyteen) ja GdB viittaa kaikkiin terveyshäiriöihin niiden syystä riippumatta (eli lopullisista). Molemmat termit käsittelevät toimintahäiriöiden vaikutuksia kaikilla elämänalueilla, ei vain yleisen työelämän rajoituksia. GdS ja GdB ovat terveyshaitoista johtuvan toimintahäiriön fyysisten, henkisten, emotionaalisten ja sosiaalisten vaikutusten mitta.

  2. b)

   GdB:stä ja GdS:stä suorituskyvyn laajuutta ei voida päätellä. GdB ja GdS on yleensä arvioitava harjoitetusta tai ammatista riippumatta, ellei sosiaalikorvauslain arvioinneissa tarvitse ottaa huomioon erityistä ammatillista huolenaihetta.

  3. c)

   GdB ja GdS edellyttävät aina sääntörikkomusta verrattuna ikätyypilliseen tilaan. Tämä on erityisen tärkeää lapsille ja vanhuksille. Iän myötä tapahtuvia fysiologisia muutoksia ei tule ottaa huomioon arvioitaessa GdB:tä ja GdS:ää. Tällaisina muutoksina on pidettävä iän myötä säännöllisesti kehittyviä eli tyypiltään ja laajuudeltaan vanhuudelle tyypillisiä fyysisiä ja henkisiä suorituskyvyn rajoituksia. Toisaalta GdB:tä ja GdS:ää arvioitaessa on otettava huomioon patologiset muutokset eli terveyshäiriöt, joita ei voida havaita säännöllisesti eikä vain vanhuudessa, vaikka ne ilmenisivätkin ensimmäisen kerran vanhempana tai "ikääntymisen sairauksina". (esim. "aikuisen diabetes"), "ieniikkakaihi").

  4. d)

   GdS-taulukon arvot on saatu pitkällä kokemuksella ja edustavat iästä riippumattomia (mukaan lukien harjoittelusta riippumattomia) keskiarvoja. Taulukon arvoista voidaan poiketa yksittäistapauksesta riippuen erityistä edustavalla perustelulla. olosuhteissa

  5. e)

   Koska GdS voidaan määrittää vain likimääräisesti sen luonteen vuoksi, GdS:lle on määritettävä vain kymmeniä. Yleisesti ottaen seuraavat toiminnalliset järjestelmät tulisi arvioida yhteenvetona: aivot mukaan lukien psyyke; Silmät; korvat; Hengitys; sydän; Ruoansulatus; virtsaelimet; seksuaaliset laitteet; Iho; veri, mukaan lukien hematopoieettinen kudos ja immuunijärjestelmä; sisäinen eritys ja aineenvaihdunta; Huono; Jalat; Hull. GdS-taulukossa edelleen olevat hyvin harvat viiden arvosanat liittyvät kaikki hyvin suppeasti määriteltyihin terveyshäiriöihin, joita esiintyy harvoin yksinään ja hyvin harvoin täsmälleen tässä muodossa ja vakavuudeltaan.

  6. f)

   GdS edellyttää terveyshäiriötä, joka ei ole vain tilapäinen ja kestää siten yli kuuden kuukauden ajan. Vastaavasti terveydellisten häiriöiden vähenemisen osalta on määritettävä arvo, joka vastaa yli kuuden kuukauden ajan jäljellä olevaa tai todennäköisesti säilyvää vahinkoa. Terveydentilan vaihtelut pidemmän ajanjakson aikana tulisi ottaa huomioon keskiarvolla. Tämä tarkoittaa: Jos sairauden kululle on tyypillistä toistuva terveydentilan paraneminen ja heikkeneminen (esimerkiksi krooninen keuhkoputkentulehdus, ihosairaudet, kohtaushäiriöt), tilapäistä heikkenemistä - koko elämäntapaan kohdistuvien pysyvien vaikutusten vuoksi - ei voida pidetään tilapäisinä terveyshäiriöinä. Näin ollen tällaisissa tapauksissa GdB- ja GdS-arvioinnin on perustuttava arvonalentumisen "keskimääräiseen" laajuuteen.

  7. g)

   Jos hakija kuolee kuuden kuukauden kuluessa terveyshäiriön puhkeamisesta, tälle terveyshäiriölle on haettava GdS:tä, joka lääketieteellisen kokemuksen perusteella olisi ollut odotettavissa kuuden kuukauden kuluttua terveyshäiriön alkamisesta. Jos terveyshäiriö ja kuolema kuitenkin sattuvat samaan aikaan, GdS:ää ei voida hyväksyä. Terveyshäiriön puhkeaminen ja kuolema eivät tapahdu vain silloin, kun molemmat tapahtumat tapahtuvat samalla hetkellä. Pikemminkin näin on myös silloin, kun terveyshäiriö johtaa kuolemaan, joka kehittyy niin nopeasti, että terveyshäiriön puhkeaminen ja kuolema ovat erottamaton prosessi.

  8. h)

   Terveyshäiriöitä, jotka ovat vain odotettavissa tulevaisuudessa, ei oteta huomioon GdS:ssä. Tarve odottaa ehdonalaiseen vapauteen on erilainen tilanne; Tämän paranemiskoeajan aikana korkeampi GdS on perusteltu kuin se johtuu määritetystä vauriosta.

  9. i)

   GdS-arvoa arvioitaessa on otettava huomioon myös psyykkiset sivuvaikutukset ja kipu. GdS-taulukon lauseissa on jo otettu huomioon tavanomaiset psykologiset sivuvaikutukset (esim. kasvojen muodonmuutos, naisen rintojen menetys). Jos henkiset sivuvaikutukset ovat merkittävästi suurempia kuin mitä orgaanisten muutosten perusteella odotettaisiin, korkeampi GdS on perusteltu. Vertailun mittana ei ole vammainen, joka ei kärsi lainkaan tai tuskin lainkaan fyysisistä vaurioistaan, vaan yleinen lääketieteellinen kokemus säännöllisistä vaikutuksista. Poikkeuksellisia psyykkisiä sivuvaikutuksia voidaan olettaa, jos jatkuvat psykoreaktiiviset häiriöt ovat niin vakavia, että niihin tarvitaan erityistä lääketieteellistä hoitoa, esimerkiksi psykoterapiaa.

  10. j)

   Sama pätee kivun huomioimiseen. GdS-taulukon arvot sisältävät yleensä esiintyvän kivun ja kokemuksen perusteella myös erityisen kivuliaita tiloja. Jos patologisten muutosten sijainti ja laajuus osoittavat, että kipu ylittää tavanomaisen tason ja vaatii lääketieteellistä hoitoa, voidaan asettaa korkeampia arvoja. Tämä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kausaalisen kivun ja amputaatioiden jälkeisten vakavien jäännösraajavaivojen (kantohermokipu, haamukipu) tapauksessa. Pelkkä haamutunne ei vaadi GdS:ää.

 3. 3.

  Yhteensä GdS

  1. a)

   Jos toimintahäiriöitä on useita, on yksilöitävä yksittäinen GdS; Kokonais-GdS:ää määritettäessä kaikkien toimintahäiriöiden kautta yksittäisiä arvoja ei kuitenkaan saa lisätä. Myöskään muut laskentamenetelmät eivät sovellu kokonais-GdS:n muodostamiseen. Yksittäisten toimintahäiriöiden vaikutukset kokonaisuutena ottaen huomioon niiden keskinäiset suhteet toisiinsa ovat ratkaisevia.

  2. b)

   Erilaisten toimintahäiriöiden kokonaisarvioinnissa on tehtävä vertailuja terveyshaitoihin ottaen huomioon kaikki sosio-lääketieteelliset kokemukset, joille taulukossa on kiinteät GdS-arvot.

  3. c)

   Kokonais-GdS-arvoa arvioitaessa oletetaan yleensä se toimintahäiriö, joka aiheuttaa korkeimman yksittäisen GdS:n, ja sitten kaikkien muiden toimintahäiriöiden osalta tarkastetaan, kasvaako vamman laajuus ja missä määrin. tulos, eli lisätäänkö ensimmäiseen GdS10:een uusien toimintahäiriöiden vuoksi vai 20 tai enemmän pistettä, jotta vammaisuus kokonaisuudessaan oikeuttaisi.

  4. d)

   Jotta toimintahäiriöiden vaikutuksia voitaisiin arvioida kokonaisuutena ottaen huomioon niiden keskinäiset suhteet toisiinsa, on lääketieteellisestä katsauksesta todettava, että toimintahäiriöiden väliset suhteet voivat olla erilaisia:

   1. aa)

    Yksittäisten toimintahäiriöiden vaikutukset voivat olla toisistaan ​​riippumattomia ja siten vaikuttaa hyvin eri osa-alueisiin jokapäiväisessä elämässä.

   2. bb)

    Yhdellä toimintahäiriöllä voi olla erityisen haitallinen vaikutus toiseen. Tämä pätee erityisesti, jos raajoissa tai elimissä on toimintahäiriöitä - esimerkiksi molemmissa käsivarsissa tai molemmissa jaloissa tai molemmissa munuaisissa tai molemmissa silmissä.

   3. cc)

    Toimintahäiriöiden vaikutukset voivat olla päällekkäisiä.

   4. dd)

    Ylimääräinen terveyshäiriö ei lisää toimintahäiriön vaikutuksia.

   5. /)

    Poikkeustapauksia lukuun ottamatta (esim. vakava kuulonalenema toisessa korvassa ja vakava molemminpuolinen näön heikkeneminen) muut pienet terveyshäiriöt, jotka vaativat vain GdS-arvon 10, eivät lisää kokonaisvamman laajuutta, vaikka tällaisia ​​vähäisiäkin terveyshäiriöt esiintyvät rinnakkain. Edes lievistä toimintahäiriöistä, joiden GdS on 20, ei useinkaan ole perusteltua päätellä, että vamman laajuus on kasvanut merkittävästi.

 4. 4.

  avuttomuus

  1. a)

   Sosiaalikorvauslain perusedellytys hoitotuen myöntämiselle on, että loukkaantunut (vahingon seurauksena) on "avuton".

  2. b)

   Avuttomia ovat ne, jotka terveyshäiriöiden seurauksena - sosiaaliturvalain yhdeksännen kirjan (SGBIX) ja tuloverolain mukaan "ei vain väliaikaisesti" - useisiin usein ja säännöllisesti toistuviin tehtäviin henkilökohtaisen olemassaolonsa turvaamiseksi. jokaisen päivän aikana he tarvitsevat ulkopuolista apua pysyvästi. Nämä vaatimukset täyttyvät myös, jos määrättyihin tehtäviin tarvitaan apua valvonnan tai ohjeistuksen muodossa tai jos apua ei tarvitse antaa jatkuvasti, vaan jatkuvaa valmiutta antaa apua.

  3. c)

   Usein ja säännöllisesti toistuvia toimintoja henkilökohtaisen olemassaolon varmistamiseksi jokaisen päivän aikana ovat erityisesti pukeutuminen ja riisuminen, syöminen, henkilökohtainen hygienia ja wc:ssä käynti. Lisäksi on otettava huomioon tarvittava fyysinen harjoittelu, henkinen stimulaatio ja kommunikaatiomahdollisuudet. Avuttomuutta edellä mainitussa mielessä on myös silloin, kun henkisesti tai henkisesti vammainen henkilö ei välittömästi tarvitse apua moniin arjen toimintoihin, mutta hän ei harjoittaisi niitä ilman jatkuvaa valvontaa ajon puutteen vuoksi. Jatkuva valmius oletetaan esimerkiksi silloin, kun apua tarvitaan usein ja äkillisesti akuutin hengenvaaran vuoksi.

  4. d)

   Usein ja säännöllisesti toistuviin toimiin tarvittavan avun laajuuden tulee olla huomattava. Näin on silloin, kun apua tarvitaan jatkuvasti useisiin usein ja säännöllisesti toistuviin tehtäviin. Yksittäiset toiminnot, vaikka ne olisivat elintärkeitä ja niitä tehdään toistuvasti päivittäisessä rutiinissa, eivät riitä (esim. apu yksittäisten vaatteiden pukemisessa, välttämätön saattaja matkoilla ja kävelyillä, apu tieliikenteessä, yksinkertainen haava- tai paranemishoito, apu kotidialyysillä ilman lisäapua). Sellaiset toimet, jotka eivät suoraan liity henkilön hoitoon (esim. kotitöissä), on jätettävä huomiotta.

  5. e)

   Useiden vakavien vammojen tapauksessa, jotka luonteensa ja erityisvaikutustensa vuoksi vaativat säännöllisesti huomattavaa apua, voidaan yleensä ilman lisätutkimuksia olettaa, että avuttomuuden olemassaolon edellytykset täyttyvät. Tämä pätee aina

   1. aa)

    sokeuden ja vakavan näkövamman yhteydessä,

   2. bb)

    paraplegia ja muut vammat, jotka edellyttävät pyörätuolin käyttöä pitkällä aikavälillä ja jatkuvasti - jopa asuintiloissa,

  6. f)

   yleensä myös

   1. aa)

    aivovaurion, kohtaushäiriöiden, mielenterveysongelmien ja psykoosien tapauksessa, jos nämä vammat yksinään aiheuttavat 100 GdS:n,

   2. bb)

    Kahden tai useamman raajan menetys, lukuun ottamatta molemminpuolista säären tai jalkaterän amputaatiota. (Raajan menetys määritellään vähintään koko käden tai jalan menetykseksi).

  7. g)

   Jos vamma johtaa pysyvään sairassänkyyn, avuttomuuden oletuksen edellytykset täyttyvät aina. Pysyvä sairassänky ei tarkoita, että vammainen ei pystyisi nousemaan sängystä ollenkaan.

  8. h)

   Jos vammainen kuolee kuuden kuukauden kuluessa terveysongelman ilmenemisestä, avuttomuuden kysymys on arvioitava samalla tavalla kuin numero 2 kirjain g.

 5. 5.

  Lasten ja nuorten avuttomuuden arvioinnin erityispiirteet

  1. a)

   Lasten ja nuorten avuttomuutta arvioitaessa ei tule huomioida vain avuttomuudessa mainittuja "tekoja". Näihin "toimiin" liittyvät ohjeet, fyysisen ja henkisen kehityksen edistäminen (esim. raajojen käyttöä koskevien ohjeiden tai ympäristön ymmärtämisen ja kielen oppimisen apuvälineiden avulla) sekä tarvittava valvonta kuuluvat avustuksen apuun. kysymys avuttomuudesta.

  2. b)

   Aina tulee huomioida vain se osa avun tarpeesta, joka vamman vuoksi ylittää saman ikäisen terveen lapsen avun tarpeen laajuuden. Vammaisuuden vuoksi tarvittavan lisäavun määrän on oltava merkittävä. Jo ensimmäisenä elinvuotena vamma voi tarvita apua siinä määrin, että edellytykset avuttomuuden oletukselle täyttyvät.

  3. c)

   Lapsuuden erityispiirteet tarkoittavat sitä, että vamman laajuuden ja vamman vuoksi tarvittavan avun laajuuden välillä ei aina ole korrelaatiota, joten avuttomuus voi esiintyä aikuisista poiketen jo alhaisemmalla GdS:llä.

  4. d)

   Jos kyseessä on synnynnäinen tai lapsuudessa ilmennyt vamma, seuraavaa on noudatettava yksityiskohtaisesti:

   1. aa)

    Mielenterveysongelmissa avuttomuus on usein vaihtoehto myös GdS:n ollessa alle 100 - ja sitten yleensä 18-vuotiaaksi asti - varsinkin jos lapsi tarvitsee jatkuvaa seurantaa häiriintyneen käytöksen vuoksi. Avuttomuutta voidaan olettaa myös vauvaiässä, esimerkiksi todisteiden perusteella vakavasta aivovauriosta.

   2. bb)

    Kun kyseessä ovat kauaskantoiset kehityshäiriöt, jotka yksin vaativat vähintään 50 GdS:n, ja muiden yhtä vakavien käytös- ja tunnehäiriöiden tapauksessa, jotka alkavat lapsuudessa pitkäaikaisilla, merkittävillä luokitteluvaikeuksilla, avuttomuudella aina ikää voidaan yleensä olettaa 18.

   3. cc)

    Orgaanisten aivokohtaushäiriöiden tapauksessa avuttomuuden oletus on perusteltua useammin kuin aikuisilla, jopa alle 100:n GdS:n ollessa kyseessä, ottaen huomioon kohtauksen tyyppi, kohtausten tiheys ja mahdolliset käyttäytymisongelmat.

   4. dd)

    Näkövammaisten lasten ja nuorten, joilla on näkövammaisuus ja jotka yksin vaativat vähintään 80 GdS:n, osalta voidaan olettaa avuttomuutta 18-vuotiaaksi asti.

   5. /)

    Kuurouden tai kuurouteen rajoittuvan kuulon heikkenemisen tapauksessa avuttomuus on oletettava varhaisen puuttumisen alusta alkaen ja sen jälkeen - erityisesti tänä aikana lisääntyneen kommunikaatiotarpeen vuoksi - yleensä koulutuksen loppuun asti. Tässä yhteydessä koulutus sisältää: koulun, teknillisen korkeakoulun ja yliopiston opiskelun, ammatillisen peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen sekä vastaavat ammatillisen koulutuksen toimenpiteet.

   6. ff)

    Huuli- ja kitalaeläkilössä ja täydellisessä suulakihalkiossa voidaan olettaa avuttomuutta alkuhoidon loppuun asti (yleensä vuosi leikkauksen jälkeen). Tänä aikana lapset tarvitsevat paljon muuta kuin saman ikäisen terveen lapsen apua, erityisesti syömisessä (hengitysvaikeudet, tukehtumisvaara), suuontelon ja nenänielun puhdistamisessa, kielen oppimisessa ja seurannassa. pelatessa.

   7. gg)

    Vaikeassa keuhkoastmassa voi yleensä olettaa avuttomuutta 16 ikävuoteen asti.

   8. HH)

    Synnynnäisen tai lapsuudessa hankitun sydänvaurion tapauksessa avuttomuuden oletetaan olevan vakavan suorituskyvyn heikkeneminen osan B kohdassa 9.1.1 määriteltyjen ryhmien 3 ja 4 mukaisesti eli siihen asti kunnes suorituskyky paranee (esim. leikkaus), viimeistään siihen asti, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta.

   9. ii)

    Keinomunuaishoidossa oletetaan avuttomuutta 16 ikävuoteen asti. Munuaisten vajaatoiminnassa, joka yksin aiheuttaa 100 GdS:n, tarvitaan saman verran apua, joten oletus avuttomuudesta 16-vuotiaaksi asti on myös perusteltua.

   10. jj)

    Diabetes mellituksen tapauksessa voidaan olettaa avuttomuutta 16-vuotiaaksi asti.

   11. kk)

    Fenyyliketonurian tapauksessa avuttomuutta voidaan olettaa diagnoosihetkestä lähtien - yleensä aina 14-vuotiaaksi asti. Yli 14-vuotiaana avuttomuus huomioidaan yleensä vain, jos samanaikaisesti esiintyy olennainen henkinen kehityshäiriö.

   12. ll)

    Kystisen fibroosin tapauksessa voidaan olettaa avuttomuutta, jos tarvitaan laajoja hoitotoimenpiteitä - yleensä 16-vuotiaaksi asti. Näin on aina kystisessä fibroosissa, joka yksin vaatii vähintään 50 GdS:n (katso B-osan kohta 15.5). 16-vuotiaana tulee huomioida avuttomuus, johon liittyy vakavia ja erittäin vakavia rajoituksia 18-vuotiaaksi asti.

   13. mm)

    Pahanlaatuisten sairauksien (esim. akuutti leukemia) tapauksessa voidaan olettaa olevan avuttomuutta sytostaattisen tehohoidon ajan.

   14. nn)

    Synnynnäisten, hankittujen tai hoidon aiheuttamien vakavien immuunipuutosten tapauksessa oletetaan immuunipuutoksen keston ajan avuttomuutta, joka vaatii jatkuvaa seurantaa infektioriskin vuoksi.

   15. ja)

    Hemofilian tapauksessa, jos korvaushoito on tarpeen - ja siten jo antihemofiilisen globuliinin jäännösaktiivisuus on 5 % tai vähemmän - se on aina 6 vuoden ikään asti, usein riippuen verenvuototaipumuksesta (kaksi tai enemmän voimakasta). nivelverenvuodot vuodessa) ja kypsyysaste enemmän vuosia hyväksyä avuttomuutta.

   16. pp)

    Nuorten kroonisen moniniveltulehduksen tapauksessa avuttomuutta voidaan olettaa niin kauan, kun niveltilanne vaatii jatkuvaa seurantaa tai jatkuvaa apua sairaiden raajojen käytössä ja ohjeita liikeharjoituksiin, yleensä 16-vuotiaaksi asti. Systeemisessä muodossa (Stillin oireyhtymä) ja muissa systeemisissä sidekudossairauksissa (esim. lupus erythematosus, Sharpin oireyhtymä, dermatomyosiitti) voidaan olettaa avuttomuutta aktiivisen vaiheen ajan.

   17. qq)

    Osteogenesis imperfectassa avuttomuus ei riipu pelkästään raajojen toimintarajoitteista, vaan myös murtumien tiheydestä. Yleensä kaksi tai useampi murtunut luu vuodessa johtaa avuttomuuteen. Tällaisesta murtuma-alttiudesta johtuvaa avuttomuutta on oletettava siihen asti, kunnes on kulunut kaksi vuotta ilman murtumia, mutta enintään 16. elinvuoteen asti.

   18. rr)

    Jos kyseessä on kliinisesti todistettu tyypin I allergia vaikeasti vältettäville allergeeneille (esim. tietyt ruoat) ja hengenvaarallisten anafylaktisten sokkien riski voidaan päätellä tähänastisesta kulusta, avuttomuudesta - yleensä 12. päivän loppuun mennessä vuosi - voidaan olettaa.

   19. ss)

    Keliakian tapauksessa avuttomuus on vain poikkeus. Keliakiasta tarvittavan avun laajuus on säännöllisesti paljon pienempi kuin esimerkiksi fenyyliketonuriasta tai diabetes mellitusta sairastavilla lapsilla.

  5. e)

   Jos lapsilla ja nuorilla on todettu avuttomuutta, on olosuhteiden merkittävää muutosta arvioitaessa otettava huomioon seuraavat seikat: Avuttomuuden oletuksen edellytykset eivät voi jäädä pois vain terveysongelmien paranemisen seurauksena, mutta myös siksi, että vammaiset nuoret ovat kypsymisprosessin seurauksena - esimerkiksi murrosiän päätyttyä - oppineet riittävästi suorittamaan itsenäisesti ja omalla vastuullaan vammansa edellyttämät toimenpiteet, jotka aiemmin jouduttiin tekemään tai avustajien valvonnassa.

 6. 6.

  Sokeus ja vakava näkövamma

  1. a)

   Sokea on vammainen henkilö, jolta puuttuu täysin näkö. Vammaisen katsotaan olevan sokea myös, jos jommankumman silmän tai molempien silmien näöntarkkuus on enintään 0,02 (1/50) tai jos on muita niin vakavia näkövammauksia, jotka vastaavat tätä näöntarkkuuden heikkenemistä. .

  2. b)

   Saksan silmätautiyhdistyksen ohjeiden mukaan näön heikkeneminen, joka vastaa näöntarkkuuden alenemista arvoon 0,02 (1/50) tai alle, esiintyy seuraavissa tapausryhmissä:

   1. aa)

    kun kyseessä on näkökentän kaventuminen, jos näöntarkkuus on 0,033 (1/30) tai vähemmän, jäännösnäkökentän raja ei ole missään suunnassa enempää kuin 30° keskustasta, jäännöskentillä yli 50°:n näköä ei oteta huomioon,

   2. bb)

    kun kyseessä on näkökentän kaventuminen, jos näöntarkkuus on 0,05 (1/20) tai vähemmän, jäännösnäkökentän raja ei ole missään suunnassa enempää kuin 15° keskustasta, jäännöskentillä yli 50°:n näköä ei oteta huomioon,

   3. cc)

    kun kyseessä on näkökentän kaventuminen, jos näöntarkkuus on 0,1 (1/10) tai vähemmän, jäljellä olevan näkökentän raja ei ole missään suunnassa enempää kuin 7,5° keskustasta. jäljelle jäävät näkökentät yli 50°:n kulmassa huomiotta,

   4. dd)

    kun kyseessä on näkökentän kaventuminen, jopa normaalilla näöntarkkuudella, jos näkökentän saaren raja on enintään 5° keskustasta mihinkään suuntaan, näkökentän jäännösten kanssa yli 50° huomioimatta,

   5. /)

    kun kyseessä ovat suuret skotoomit keskusnäkökentässä, jos näöntarkkuus on enintään 0,1 (1/10) ja yli puolet katoaa 50°:n näkökentässä vaakameridiaanin alapuolella,

   6. ff)

    homonyymisen hemianopsian tapauksessa, jos näöntarkkuus on enintään 0,1 (1/10) ja saadun näkökentän halkaisija ei ole yli 30° vaakatasossa,

   7. gg)

    bitemporaalisessa tai binasaalisessa hemianopsiassa, kun näöntarkkuus on enintään 0,1 (1/10) ja binokulaarinen näkö ei ole käytettävissä.

  3. c)

   Vammainen, jolla on todistetusti täydellinen näkökuoren vajaatoiminta (kortikaalinen sokeus), on myös sokea, mutta hänellä ei ole näköagnosiaa tai muita gnostisia häiriöitä.

  4. d)

   Avuttomuuden määrittämiseksi on myös tarkistettava, onko kyseessä vakava näkövamma. Henkilöä pidetään vaikeasti näkövammaisena, jos hänen näöntarkkuus ei ylitä 0,05 (1/20) kummassakaan silmässä tai kiikareissa tai jos hänellä on muita saman vakavia näkövammoja. Näin on, jos näön heikkeneminen edellyttää GdS:tä 100 eikä sokeutta vielä ole.

 7. 7.

  Olosuhteiden merkittävä muutos

  1. a)

   Merkittävä muutos vaurion tai vamman laajuudessa on vain, jos muuttunut terveydentila on kestänyt yli kuusi kuukautta tai todennäköisesti kestää ja GdS:n muutos on vähintään 10. Merkittävä muutos on myös siinä, jos sosiaalikorvauslain lisäetujen (esim. hoitoraha) tai vammaisten haittojen korvaamisen ratkaisevat edellytykset täyttyvät tai eivät enää päde.

  2. b)

   Kun paranemiskoeaika on umpeutunut, GdS:n uudelleenarviointi on sallittu, vaikka oireet säilyisivät ennallaan, koska paranemiskoeajan päättyminen merkitsee merkittävää muutosta olosuhteisiin.

  3. c)

   Sosiaalikorvauslakia arvioitaessa, jos kärsimyksen laajuus kasvaa, on myös tarkistettava, onko jatkokehitys edelleen seurausta vahingosta. Vaikka ulkonäkö säilyisi ennallaan, terveydentiloissa voi tapahtua merkittävä muutos, jos ulkonäön alunperin taustalla ollut vaurioon liittyvä häiriö on parantunut tai taantunut kokonaan, mutta oire on jatkunut uusien syiden vuoksi ("shift in luonnon perusta").

Osa B: GdS-taulukko

1. Yleistä GdS-taulukosta

 1. a)

  Alla mainitut GdS-arvot ovat viitearvoja. On tärkeää ottaa huomioon kaikki fyysiset, henkiset ja emotionaaliset häiriöt, jotka haittaavat osallistumista yksittäistapauksissa. Arviointialueet huomioivat yksittäistapauksen erityispiirteet.

 2. b)

  Sellaisten terveyshäiriöiden osalta, joita ei ole lueteltu taulukossa, GdS on arvioitava analogisesti vastaavien terveyshäiriöiden kanssa.

 3. c)

  Parantumiskoeaikaa on odotettava sisäelinten siirtojen ja taulukossa mainittujen sairauksien hoidon jälkeen. Näitä ovat ennen kaikkea pahanlaatuiset kasvainsairaudet. Alla on GdS:n ohjearvot yleisimmille ja tärkeimmille tämän tyyppisille sairauksille. Ne liittyvät tilaan sen jälkeen, kun kasvain on poistettu kirurgisesti tai muuten. Paranemiskoeajan odotusaika on yleensä viisi vuotta; lyhyemmät ajanjaksot on merkitty taulukkoon. Ratkaiseva vertailukohta paranemiskoeajan alkamiselle on ajankohta, jolloin kasvaimen voidaan katsoa eliminoituneen leikkauksella tai muulla ensisijaisella hoidolla; lisäadjuvanttihoidolla ei ole vaikutusta paranemiskoeajan alkuun. Listattu GdS sisältää säännöllisesti jäljellä olevat elin- tai raajavauriot. Hoidon poikkeukselliset seuraukset tai sivuvaikutukset - esim. toistuvan kemoterapian pitkäaikaiset vakavat vaikutukset - on otettava huomioon. Jäljempänä mainitsemattomien pahanlaatuisten kasvainsairauksien tapauksessa voidaan olettaa noudattavan seuraavia periaatteita: Paranemiskoeajan loppuun asti - yleensä viidennen vuoden loppuun kasvaimen poistamisen jälkeen - tapauksissa, joissa jäljellä oleva elin- tai raajavaurio ei yksinään muodosta GdS-arvoa vähintään 50 ehdollisesti, yleensä GdS on 50 varhaisen vaiheen kasvaimen poiston jälkeen ja GdS 80 myöhemmän vaiheen kasvaimen poiston jälkeen. Jos jäljelle jäänyt fyysinen vaurio tai hoidon seuraukset aiheuttavat GdS:n 50 tai enemmän, paranemiskoeajan loppuun asti sovellettava GdS on vastaavasti korkeampi.

 4. d)

  Karsinooma in situ (Cis) ei periaatteessa oikeuta odottamaan parannusta. Poikkeuksena ovat virtsarakon in situ -syöpä ja maitorauhasen in situ -syöpä (intraduktaalinen ja lobulaarinen karsinooma in situ), joiden kliiniset erityispiirteet ja edellä mainitut olosuhteet oikeuttavat odottamaan paranemiskoeaikaa.

2. Pää ja kasvot

2.1Arvet mastektomian talttauksen jälkeen0
Yksinkertaiset kallonmurtumat ilman komplikaatioita paranemisprosessissa0
Pienemmät luuraot, aineen menetys (myös suurempia peitettyjä) luisessa kallossa0-10
Kallon arpeutuminen ja merkittävä luumassan menetys ilman aivojen toimintahäiriötä (mukaan lukien vääristävät vaikutukset)30
Tähän sisältyvät erityisesti kaikki traumaattiset, merkittävät (suojaamattomat) ainehäviöt aivojen kallossa, jotka vaikuttavat myös sisempään luukerrokseen.
Yksinkertainen kasvojen muodonmuutos
vain hieman häiritsevä10
muuten20-30
Kasvojen merkittävä muodonmuutos50
2.2Herkkyyshäiriöt kasvojen alueella
valoa0-10
voimakas, myös suun alueella20-30
Kasvojen neuralgia (esim. kolmoishermosärky)
lievä (harvinainen, lievä kipu)0-10
keskiverto
(useammin, lievä tai kohtalainen kipu, joka laukaisee pienimmätkin ärsykkeet)20-40
vaikea
(usein kova kipu tai kipukohtaukset, joita esiintyy useita kertoja kuukaudessa)50-60
erityisen vaikeaa
(kovaa jatkuvaa kipua tai kipukohtauksia useita kertoja viikossa)70-80
2.3Varsinaiset migreenit
riippuen kohtausten tiheydestä ja kestosta sekä niihin liittyvien oireiden vakavuudesta.
lievää etenemistä
(hyökkäykset keskimäärin kerran kuukaudessa)0-10
kohtalainen eteneminen
(useammin esiintyvät kohtaukset, joista jokainen kestää yhden tai useamman päivän)20-40
vaikea progressiivinen muoto
(Pitkäaikaiset kohtaukset, joissa on vakavia sivuvaikutuksia, vain muutaman päivän taukoja kohtauksissa)50-60
2.4Perifeerinen kasvojen halvaus
yksipuolinen
kosmeettisesti vain hieman häiritsevä jäännöspareesi0-10
selvä jäännöspareesi tai kontraktuurit20-30
täydellinen halvaus tai merkittävä kontraktuuri40
täydellinen halvaus molemmin puolin50

3. Hermosto ja psyyke

3.1aivovaurio

 1. a)

  Aivovaurio on todistettu, kun oireet aivoissa tapahtuvasta orgaanisesta muutoksesta - vamman tai sairauden jälkeen akuutin vaiheen laantuessa - on tunnistettu. Jos myöhemmissä tutkimuksissa ei enää ilmene orgaanista aivojen toimintahäiriötä tai suorituskyvyn heikkenemistä, GdS on silloin - vähäisetkin esim. vegetatiiviset vaivat mukaan lukien - 20; ei alle 30 avoimien aivovammojen jälkeen.

 2. b)

  Pysyvien häiriöoireiden laajuus on ratkaiseva GdS:n arvioinnissa. Neurologiset löydökset, mielenterveyden vajaatoiminnan oireet, persoonallisuuden premorbidi huomioon ottaen ja tarvittaessa aivokohtausten esiintyminen on otettava huomioon. Kun otetaan huomioon myöhempien aivovaurioiden eri tilat, GdS-arvo välillä 20-100 otetaan huomioon.

 3. c)

  Lasten kohdalla on otettava huomioon, että aivovaurion vaikutukset voivat kehittyä hyvinkin eri tavalla (parantua tai huonontua) kypsymisprosessista riippuen, joten seurantatutkimukset ovat yleensä aiheellisia muutaman vuoden välein.

 4. d)

  GdS-arvoa vähintään 30 tulisi käyttää läppäriin kuuluvassa vesipäässä.

 5. e)

  Ei vain väliaikaiset vegetatiiviset häiriöt aivotärähdyksen jälkeen (reversiibeli ja morfologisesti havaitsematon koko aivojen toimintahäiriö) oikeuttavat GdS-arvon 10-20 ensimmäisenä vuonna onnettomuuden jälkeen.

Seuraavassa GdS:n aivovauriotaulukossa kohdassa 3.1.1 mainitun kokonaisarvioinnin tulisi olla etualalla. Kohdassa 3.1.2 luetellut yksittäiset tai johtavat oireyhtymät ovat lisäapua arvioinnissa.

3.1.1Aivovaurion kokonaisarvioinnin periaatteet
Aivovaurio ja vähäinen suorituskyvyn heikkeneminen30-40
Aivovaurio, johon liittyy kohtalainen suorituskyvyn heikkeneminen50-60
Aivovaurio, johon liittyy vakava suorituskyvyn heikkeneminen70-100
3.1.2Aivovaurion arviointi yksittäisillä tai johtavilla oireyhtymillä
(sosiaalikorvauslain mukaisissa arvioissa myös vaikeavammaisten henkilöiden tuen määrittämiseksi)
Aivovaurio, johon liittyy mielenterveyshäiriöitä
valo (vähän vaikutusta jokapäiväisessä elämässä)30-40
kohtalainen (merkittävä vaikutus jokapäiväiseen elämään)50-60
vaikea70-100
Keskeiset vegetatiiviset häiriöt pysyvän aivovaurion ilmentymänä (esim. uni-heräilysyklin, vasomotorisen säätelyn tai hien säätelyn häiriöt)
valoa30
kohtalaisia, myös satunnaisia ​​synkopaalikohtauksia40
joilla on useammin kohtauksia tai joilla on merkittävä vaikutus yleistilaan50
(Spino-)pikkuaivoperäiset koordinaatio- ja tasapainohäiriöt riippuen kohteen ja hienomotoristen taitojen häiriön laajuudesta, mukaan lukien kävely- ja seisomavaikeudet (katso myös kuulo- ja tasapainoelimet)30-100
Aivovaurio, johon liittyy kognitiivisia häiriöitä (esim. afasia, apraksia, agnosia)
lievä (esim. jäännösafasia)30-40
kohtalainen (esim. afasia, johon liittyy selkeä tai erittäin voimakas viestintähäiriö)50-80
vakava (esim. globaali afasia)90-100
Aivojen osittainen halvaus ja halvaus
lievä jäännöshalvaus ja raajojen sävyhäiriöt30
selvemmän osittaisen halvauksen ja täydellisen halvauksen tapauksessa GdS on johdettava vertailuista GdS:ään raajojen menettämisen, perifeerisen halvauksen ja muiden raajojen toiminnallisten menetysten osalta. käsivarsien ja jalkojen täydellinen halvaantuminen (hemiplegia)100
Parkinsonin oireyhtymä
Yksi- tai molemminpuolinen, vähäisiä liikehäiriöitä, ei tasapainohäiriöitä, vähäistä hidastuvuutta30-40
Merkittäviä liikehäiriöitä, tasapainohäiriöitä, epävakautta kääntyessä, suurempi hidastuvuus50-70
liikejaksojen vakava häiriö liikkumattomuuteen asti80-100
Muut ekstrapyramidaaliset oireyhtymät - myös hyperkinesioiden kanssa - on arvioitava analogisesti häiriintyneiden liikejaksojen tyypin ja laajuuden sekä niiden tukahdutuksen mahdollisuuden mukaan; paikallisissa sairauksissa (esim. spasmodinen torticollis) tulee harkita alhaisempaa GdS-tasoa kuin yleisissä sairauksissa (esim. koreaattisissa oireyhtymissä).
epileptiset kohtaukset
riippuen tyypistä, vaikeusasteesta, esiintymistiheydestä ja päivittäisestä jakautumisesta
erittäin harvinainen (yleiset [suuret] ja monimutkaiset fokaaliset kohtaukset yli vuoden välein; pienet ja yksinkertaiset fokaaliset kohtaukset kuukausien välein)40
harvoin
(yleiset [suuret] ja monimutkaiset fokaaliset kohtaukset kuukausien välein; pienet ja yksinkertaiset fokaaliset kohtaukset viikkojen välein)50-60
keskitaajuus
(yleiset [suuret] ja monimutkaiset fokaaliset kohtaukset viikkojen välein; pienet ja yksinkertaiset fokaaliset kohtaukset päivien välein)60-80
usein
(yleistyt [suuret] tai monimutkaiset osittaiset kohtaukset viikoittain tai sarja yleistyneitä, fokusoituneita tai multifokaalisia kohtauksia; pienet ja yksinkertaiset fokaaliset kohtaukset päivittäin)90-100
kolmen vuoden jälkeen kohtausvapaus ja jatkuva tarve saada antikonvulsanttihoitoa30

Kohtaushäiriö katsotaan parantuneen, kun olet ollut kolme vuotta vailla kohtauksia ilman lääkitystä. Ilman todistettua aivovauriota GdS:ää ei voida enää olettaa.

3.2Narkolepsia

Riippuen oireiden esiintymistiheydestä, vakavuudesta ja yhdistelmästä (päivisin uneliaisuus, unihäiriöt, katapleksia, automaattinen käyttäytyminen väsymyksen oireiden yhteydessä, unihalvaus – usein liitettynä hypnagogisiin hallusinaatioihin), GdS-arvoa tulisi yleensä käyttää 50-80.

3.3aivokasvaimet

Aivokasvainten GdS on ensisijaisesti riippuvainen tyypistä ja vakavuudesta sekä laajuudesta ja sijainnista niiden vaikutusten kanssa.

Hyvänlaatuisten kasvainten (esim. meningiooma, neurinooma) poistamisen jälkeen GdS perustuu yksinomaan jäljellä olevaan vaurioon.

Kasvainten, kuten oligodendrogliooman, ependymooman, astrosytooma II:n, GdS:n ei tulisi olla alle 50, jos kasvaimen täydellinen poistuminen ei ole varmaa.

Pahanlaatuisten kasvainten (esim. astrosytooma III, glioblastooma, medulloblastooma) tapauksessa GdS:n tulee olla vähintään 80.

Paranemisprosessin odottaminen (viisi vuotta) on yleensä vaihtoehto vasta sen jälkeen, kun lapsuuden pahanlaatuinen pikkuaivokasvain (esim. medulloblastooma) on poistettu. GdS tänä aikana (alkuvaiheessa) on 50 ja suorituskyky on vähäinen.

3.4Henkisen suorituskyvyn heikkeneminen lapsuudessa ja nuoruudessa

GdS-arviointi henkisen kehityksen häiriöistä ei saa perustua pelkästään kehitysvammaisuuden laajuuteen ja siihen liittyviin testituloksiin, jotka voivat kattaa vain osia vammasta tietyllä hetkellä. Lisäksi persoonallisuuden kehitys affektiivisella ja emotionaalisella alueella sekä ympäristön ajamisen ja imprintingin alueella kaikkine sosiaalisiin luokitteluvaihtoehtoihin vaikuttavine vaikutuksineen on aina otettava huomioon.

3.4.1lapsen kehityshäiriöt

Arviointi edellyttää havaintojen standardoitua arviointia sopivien testimenetelmien avulla (jälkitarkastus oppivelvollisuuden alussa).

Rajoitettu kehityshäiriö motoristen taitojen, kielen tai havainnon ja huomion alueella

helposti, vaikuttamatta merkittävästi yleiseen kehitykseen0-10
muuten - korvaukseen asti -
riippuen yleisen kehityksen heikkenemisestä20-40
erityisen vaikeissa tapauksissa50

Globaalit kehityshäiriöt (rajoitukset kielen ja viestinnän, havainnon ja leikkikäyttäytymisen, motoristen taitojen, itsenäisyyden, sosiaalisen integraation alueilla)

riippuen sosiaalisen luokitteluhäiriön ja käyttäytymishäiriön laajuudesta (esim. hyperaktiivisuus, aggressiivisuus)

pieni vaikutus30-40
voimakas vaikutus
(esim. kehitysosamäärä [EQ] 70:stä yli 50:een)50-70
vakavia vaikutuksia (esim. EQ 50 ja alle)80-100

3.4.2Henkisen suorituskyvyn rajoitus koulussa ja nuoruudessa

Osittaiset kognitiiviset puutteet (esim. lukihäiriö [dysleksia], eristetty aritmeettinen häiriö)

helposti ilman merkittävää koulun suorituskyvyn heikkenemistä0-10
muuten - myös keskittymis- ja huomiohäiriöt huomioiden - korvaukseen asti20-40
erityisen vaikeissa tapauksissa (harvinainen)50

Rajoitettu henkinen suorituskyky älykkyysvajeella, joka vastaa noin 10–12 vuoden älykkyysikää (IA) aikuisilla (älyosamäärä [IQ] noin 70–60)

jos koulunkäynnin aikana on vain vähäisiä häiriöitä, erityisesti havainnoissa, muistissa, henkisessä sietokyvyssä, sosiaalisessa luokittelussa, puhumisessa, kielessä tai muussa osittaisessa kognitiivisessa suorituskyvyssä30-40
jos koulun päätyttyä on osoitettu jatkokoulutuskykyä eikä ole merkittäviä sosiaalista integroitumista vaikeuttavia persoonallisuushäiriöitä30-40
jos koulutusammatti voidaan saavuttaa vammaisten erityismääräysten avulla30-40
jos edellä mainitut häiriöt ovat vakavia koulunkäynnin aikana tai koulun epäonnistuminen on odotettavissa50-70
jos koulun päätyttyä voidaan todeta itsenäisen elämän kyvyn heikkeneminen tai sosiaalinen luokittelu50-70
jos vammainen ei vammansa vuoksi pysty hankkimaan ammatillista pätevyyttä vammaisten erityismääräysten perusteella ammatillisista tukimahdollisuuksista huolimatta (esim. erityisissä kuntoutuslaitoksissa)50-70

Älykkyyden puute ja voimakkaasti rajoittuneet koulutuskyvyt, merkittävät puutteet kielen oppimisessa, älykkyysvaje, joka vastaa alle 10-vuotiaiden aikuisten IA:ta (IQ alle 60)

suhteellisen suotuisilla persoonallisuuden kehittymis- ja sosiaalisilla sopeutumismahdollisuuksilla (osittainen onnistuminen erityiskoulussa, itsenäinen asuminen joillakin alueilla ja luokittelu yleiseen työelämään yksinkertaisilla motorisilla taidoilla edelleen mahdollista)80-90
kotoutumismahdollisuuksien rajoitukset ovat korkeammat riippumattomuuden ja koulutuskyvyn puutteella, kielellisen kehityksen puutteella, työmarkkinatilanteesta riippumattomilla ja pitkäaikaisilla työllistymismahdollisuuksilla vain vammaisten työpajassa100
3.5Käyttäytymis- ja tunnehäiriöt, jotka alkavat lapsuudessa ja nuoruudessa
ICD 10-GM -version 2011 määritelmien kriteerit on täytettävä. Samanaikaiset mielenterveyden häiriöt on tarkasteltava erikseen. Vamma on olemassa vasta osallistumishäiriön alusta alkaen. GdS:n yleinen määritys tietyn iän jälkeen ei ole mahdollista.
3.5.1Pervasiiviset kehityshäiriöt (erityisesti varhaislapsuuden autismi, epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä)
Pervasiivisten kehityshäiriöiden tapauksessa
-ilman sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia on GdS10-20,
-Pienillä sosiaalisilla sopeutumisvaikeuksilla GdS on 30-40,
-kohtalaisia ​​sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia, GdS on 50-70,
-vakavien sosiaalisten sopeutumisvaikeuksien vuoksi GdS on 80-100.
Sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia on erityisesti, jos kykyä integroitua elämänalueille (esim. tavallinen päiväkoti, tavallinen koulu, yleinen työmarkkina, julkinen elämä, kotielämä) ei anneta ilman erityistä rohkaisua tai tukea (esim. kotoutumisavun kautta) tai jos kärsivät tarvitsevat valvontaa, joka ylittää heidän ikänsä sopivan. Keskitasoisia yhteiskunnallisia sopeutumisvaikeuksia esiintyy erityisesti, jos integroituminen elämänalueille ei ole mahdollista ilman kokonaisvaltaista tukea (esim. integraatioapulainen kotoutumisapuna). Vaikeita sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia on erityisesti silloin, kun integroituminen elämänalueille ei ole mahdollista kokonaisvaltaisellakaan tuella.
3.5.2Hyperkineettiset häiriöt ja tarkkaavaisuushäiriöt ilman hyperaktiivisuutta
Ilman sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia ei ole osallistumisen heikkenemistä.
Sosiaalisten sopeutumisvaikeuksien kanssa
-vaikuttamatta integroitumiskykyyn, GdS on 10 - 20.
-GdS on vaikuttanut kykyyn integroitua useilla elämänalueilla (esim. tavallinen päiväkoti, tavallinen koulu, yleinen työmarkkina, julkinen elämä, kotielämä) tai jos asianomaiset tarvitsevat valvontaa, joka ylittää ikää vastaavan tason. 30-40.
-vaikutuksilla, jotka eivät mahdollista integroitumista elämänalueille ilman kattavaa tukea tai kattavaa valvontaa, GdS on 50 - 70.
-vaikutuksilla, jotka eivät mahdollista integroitumista elämänalueille edes kattavalla tuella, GdS on 80 - 100.
25-vuotiaasta lähtien GdS on yleensä korkeintaan 50.
3.5.3Lapsuudessa ja nuoruudessa alkavat sosiaalisen käyttäytymisen häiriöt ja sosiaalisten toimintojen häiriöt tulee arvioida yksilöllisesti osallistumishäiriön laajuuden, erityisesti sosiaalisen integroitumiskyvyn rajoituksen ja tarvittavan hoidon määrän mukaan.
3.6Skitsofreeniset ja affektiiviset psykoosit
Pitkäkestoinen (yli puoli vuotta) psykoosi aktiivisessa vaiheessa riippuen ammatillisten ja sosiaalisten sopeutumismahdollisuuksien menetyksestä50-100
Skitsofreeninen jäännöstila (esim. keskittymisvaikeudet, huono kontakti, elinvoiman menetys, mielialan tasoittuminen)
vähäisiä ja yksittäisiä jäännösoireita
ilman sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia10-20
joilla on pieniä sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia30-40
joilla on kohtalaisia ​​sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia50-70
joilla on vakavia sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia80-100
Affektiivinen psykoosi suhteellisen lyhyillä, mutta usein toistuvilla vaiheilla
1-2 vaihetta vuodessa, jotka kestävät useita viikkoja riippuen
tyyppi ja ilme30-50
useammissa vaiheissa, jotka kestävät useita viikkoja60-100
Pitkäkestoisten psykoottisten jaksojen jälkeen on odotettava kahden vuoden koeaikaa.
GdS tänä aikana, kun sitä on edeltänyt useita aiempia maanisia tai maanisia ja masennusjaksoja50
muuten30

Paranemiskoeaikaa ei tarvitse odottaa, jos monopolaarinen masennusvaihe esiintyi sairauden ensimmäisenä vaiheena tai yli kymmenen vuotta sairauden aikaisemman vaiheen jälkeen.

3.7Neuroosit, persoonallisuushäiriöt, psykologisen trauman seuraukset
Lievät psykovegetatiiviset tai mielenterveyden häiriöt0-20
Lisää vammauttavia häiriöitä
kokemuksen ja luovan kyvyn merkittävä rajoitus (esim. selvemmät masennus-, hypokondria-, asteeniset tai fobiset häiriöt, patologisen arvon kehitys, somatoformiset häiriöt)30-40
Vakavat häiriöt (esim. vaikea pakko-oireinen häiriö)
joilla on kohtalaisia ​​sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia50-70
joilla on vakavia sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia80-100

3.8Psykotrooppisten aineiden aiheuttamat mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöt

Psykotrooppisten aineiden haitallinen käyttö ilman fyysistä tai henkistä haittaa ei tarkoita minkäänlaista haittaa. Riippuvuus kofeiinista tai tupakasta tai kofeiinista ja tupakasta ei sinänsä yleensä heikennä osallistumista.

Riippuvuus psykotrooppisista aineista on olemassa, kun vähintään kolme seuraavista kriteereistä täyttyy kroonisen päihteiden käytön seurauksena:

 • voimakas halu (halu) käyttää ainetta

 • heikentynyt kontrollointikyky (hallinnan menetys) kulutuksen suhteen,

 • laiminlyödä muita päihteiden käyttöä edistäviä sosiaalisia toimintoja,

 • päihteiden käytön jatkaminen huolimatta todisteista haitallisista seurauksista,

 • suvaitsevaisuuden kehittäminen,

 • fyysisiä vieroitusoireita päihteiden käytön lopettamisen jälkeen.

Seuraavat GdS-arvot ovat voimassa:

Psykotrooppisten aineiden haitallisessa käytössä lievemmillä mielenterveyshäiriöillä GdS0 on 20.

Riippuvuuden tapauksessa:

 • Pienillä sosiaalisilla sopeutumisvaikeuksilla GdS on 30-40,

 • kohtalaisia ​​sosiaalisia sopeutumisvaikeuksia, GdS on 50-70,

 • vakavien sosiaalisten sopeutumisvaikeuksien vuoksi GdS on 80-100.

Jos raittiutta saavutetaan riippuvuudesta, jonka GdS on aiemmin arvioitu vähintään 50:llä, on odotettava kahden vuoden parantumiskoeaikaa raittiuden alkamisesta. Tänä aikana GdS:n oletetaan olevan 30, elleivät pysyvät psyykkiset tai orgaaniset aivosairaudet oikeuta korkeampaa GdS:ää. Muut elinvauriot on arvioitava sairaanhoidon periaatteiden osan A numero 2 kirjaimen e mukaisesti.

Tottumukset ja impulssinhallintahäiriöt tulee arvioida osan B kohdan 3.7 mukaisesti.

3.9selkäytimen vaurioita
Epätäydellinen, lievä kohdunkaulan vaurio, jossa molemmilla puolilla on pieniä motorisia ja sensorisia puutteita, ilman virtsarakon ja peräsuolen toiminnan häiriöitä30-60
Epätäydellinen rintakehän, lannerangan tai hännän vaurio, johon liittyy molempien jalkojen osittainen halvaus, ilman virtsarakon ja peräsuolen toimintahäiriötä30-60
Epätäydellinen rintakehän, lannerangan tai hännän vaurio, johon liittyy molempien jalkojen osittainen halvaantuminen ja virtsarakon ja/tai peräsuolen toimintahäiriö60-80
Epätäydellinen kohdunkaulan vaurio, johon liittyy molempien käsien ja jalkojen vakava osittainen halvaus ja virtsarakon ja/tai peräsuolen toimintahäiriö100
Täydellinen kohdunkaulan vaurio sekä käsien ja jalkojen täydellinen halvaantuminen ja virtsarakon ja/tai peräsuolen toimintahäiriö100
Täydellinen rintakehän, lannerangan tai hännän vaurio, johon liittyy jalkojen ja virtsarakon täydellinen halvaantuminen ja/tai peräsuolen toimintahäiriö100

3.10Multippeliskleroosi

GdS perustuu ensisijaisesti aivo- ja selkäydinvajeisiin. Lisäksi on otettava huomioon kliinisestä kulusta johtuva sairauden aktiivisuus.

3.11Polyneuropatia

Polyneuropatioiden toiminnalliset häiriöt johtuvat motorisista häiriöistä (ja lihasatrofiasta), aistihäiriöistä tai näiden yhdistelmästä. Motoristen puutteiden GdS on arvioitava analogisesti ääreishermovaurion kanssa. Aistihäiriöiden ja kivun yhteydessä on otettava huomioon, että pienetkin häiriöt voivat johtaa häiriöihin - esim. hienoissa liikkeissä.

4. Sehorgan

Näkövamma sisältää kaikki näkövammat. Korjattu näöntarkkuus on ensisijaisesti ratkaiseva arvioinnin kannalta; Lisäksi on otettava huomioon näkökentän ja näkökentän häiriöt.

Näöntarkkuus on määritettävä Saksan silmälääkäriyhdistyksen (DOG) suositusten mukaisesti standardin DIN 58220 mukaisesti; Tästä poikkeaminen on sallittua vain poikkeustapauksissa (esim. vuode tai pienet lapset). Muut näön osatoiminnot testataan vain sellaisilla laitteilla tai menetelmillä, jotka mahdollistavat asiantuntijalausunnon kannalta asianmukaisen arvioinnin DOG:n suositusten mukaan.

Mitä tulee näkökentän määritykseen, tämä tarkoittaa, että vain Goldmann III/4e -merkkiä vastaavan manuaalisen kineettisen perimetrian tuloksia voidaan käyttää näkökenttävikojen määrittämiseen.

Näkövammaisuutta arvioitaessa on huolehdittava siitä, että morfologiset löydökset selittävät näkövamman.

GdS-arvioinnin perusta heikentyneen näöntarkkuuden tapauksessa on "DOG MdE -taulukko".

4.1Silmän menetys pysyvällä, ei yhdellä hoidolla
saatavilla oleva kiertoradan märkiminen40
4.2linssin menetys
Linssin menetys korjattu silmänsisäisellä keinolinssillä tai piilolinssillä
linssin menetys toisessa silmässä
Näöntarkkuus 0,4 ja enemmän10
Näöntarkkuus 0,1 - alle 0,420
Näöntarkkuus alle 0,125-30
Linssin menetys molemmissa silmissä
Jos molempien silmien näöntarkkuudesta johtuva GdS on enintään 60, tätä on korotettava 10:llä.
GdS-arvot olettavat, että linssit ovat yhteensopivia. Objektiivinen havainto on ratkaiseva.
Tähtilaseilla hoidettaessa molempien silmien näöntarkkuudesta johtuvaa GdS-arvoa on korotettava 10:llä, sokeuden tai toisen silmän menetyksen tapauksessa 20:llä.
Jos sitä ei voida korjata, GdS perustuu jäännösnäöntarkkuuteen.

4.3Oftalmologiseen tutkimukseen kuuluu monokulaarisen ja binokulaarisen näöntarkkuuden tutkimus. Jos näiden kahden testityypin tulokset eroavat toisistaan, on arvioinnissa käytettävä paremman silmän näöntarkkuuden arvona binokulaarista näöntarkkuutta.

VersMedV - Lääkehuoltoasetus - PC Personalpraxis Public Service Rheinland-Pfalz (1)

4.4Silmälihasten halvaus, karsastus
kun yksi silmä on suljettava näkemättä kaksoisnäön vuoksi30
kun kyseessä ovat kaksoiskuvat vain joillakin näkökentän alueilla, joilla on muuten normaali kiikarinäkö, GdS on seurausta seuraavasta Haasen ja Steinhorstin kaaviosta:
VersMedV - Lääkehuoltoasetus - PC Personalpraxis Public Service Rheinland-Pfalz (2)
kun kyseessä on yksipuolinen kuvan tukahduttaminen tottumisen (poissulkemisen) ja vastaavan kaksoiskuvien katoamisen kautta10
Myös näöntarkkuuden rajoitukset (esim. amblyopia) tai merkittävästi vääristävä vaikutus on ehkä otettava huomioon.
Halvaus ylemmän silmäluomen kanssa korjaamaton, täydellinen
silmän sulkeminen30
muuten10-20
Kansien väärä asento, kyynelkanavien tukos kyynelpisaroilla
yksipuolinen0-10
molemmin puolin10-20
4.5näkökentän vikoja
Täydellinen puoli sivu ja kvadrantti viat
Hemianopsian kaima40
Bitemporale Hemianopsie30
Binasale Hemianopsia
binokulaarisen näön kanssa10
binokulaarisen näön menetyksen kanssa30
Homonyymi kvadrantti yllä20
Homonyymi kvadrantti alla30
Näkökentän molempien alempien puoliskojen täydellinen vika60
Puolet näkökentästä menetetään menetyksen tai sokeuden vuoksi
toisesta silmästä
nenän-60
ajallinen70
Epätäydellisten puolileveys- ja kvadranttivikojen tapauksessa GdS on asetettava vastaavasti pienemmäksi.
vähentynyt näkökenttä
Supistuminen kaikilla puolilla ja normaali näkökenttä toisessa silmässä
10° etäisyydellä keskustasta10
5° etäisyydellä keskustasta25
Monipuolinen kaventava kiikari
50° etäisyydellä keskustasta10
30° etäisyydellä keskustasta30
10° etäisyydellä keskustasta70
5° etäisyydellä keskustasta100
Supistelu joka puolella, kun toinen silmä puuttuu
50° etäisyydellä keskustasta40
30° etäisyydellä keskustasta60
10° etäisyydellä keskustasta90
5° etäisyydellä keskustasta100
Epäsäännölliset näkökenttävirheet, skotoomit 50°:n näkökentässä vaakasuuntaisen meridiaanin alapuolella, kiikarit
vähintään 1/3 epäonnistuneesta alueesta20
vähintään 2/3 viallisesta pinnasta50
Jos yksi silmä puuttuu, skotoomit ovat vastaavasti korkeammalla
arvostella.
4.6väritajun menetys0
Pimeään sopeutumisen (yösokeus) tai hämäränäön rajoitus0-10
4.7Sarveiskalvonsiirron jälkeen GdS perustuu yksinomaan näkemiseen.
4.8Pahanlaatuisen silmäkasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana
kasvaimen rajoitus silmämunaan
(jopa silmämunan poiston kanssa)50
muutenvähintään 80

5. Kuulo- ja vestibulaarielimet

Ratkaisevaa kuulohäiriöiden GdS:n arvioinnissa on puhekuulon heikkeneminen, jonka laajuus määritetään testaamalla ilman kuulolaitteita. Arvioinnin tulee perustua Saksan korva-, nenä- ja kurkkulääketieteen, pään ja kaulan kirurgian yhdistyksen suosittelemaan taulukkoon (katso numero 5.2.4, taulukko D). Ääni- ja puheaudiogrammin suorittamisen jälkeen kuulonaleneman prosenttiosuus voidaan johtaa sopivista taulukoista.

GdS-taulukon kuulonaleneman arvot huomioivat myös mahdollisuuden osittaiseen korvaamiseen kuulokojeilla.

Jos kuulon heikkenemiseen liittyy muita ilmiöitä, kuten korvien soiminen, tasapainohäiriöt, artikulaatiohäiriöt tai epätavalliset psykoreaktiiviset häiriöt, GdS voidaan arvioida vastaavasti korkeammalle.

5.1Synnynnäinen tai lapsuudessa hankittu kuurous tai kuulonmenetys, joka rajoittuu kuurouteen ja puhehäiriöihin
synnynnäinen tai hankittu 7-vuotiaaksi asti
(vaikea kielen oppimishäiriö, yleensä elinikäinen)100
hankittu myöhemmin (8-18-vuotiaana) vaikeilla puhehäiriöillä (vaikea ymmärtää puhuttua kieltä, rajallinen sanavarasto)100
muutoin kielihäiriöstä riippuen80-90

5.2kuulon menetys

5.2.1Prosentuaalisen kuulonaleneman määrittäminen puheaudiometrisen tutkimuksen arvoista (Boenninghausin ja Röserin 1973 mukaan):

VersMedV - Lääkehuoltoasetus - PC Personalpraxis Public Service Rheinland-Pfalz (3)

5.2.2Prosenttisen kuulonaleneman määrittäminen ääniaudiogrammista, kun äänikuulokäyrä on epäsäännöllinen. Prosentuaalinen kuulonalenema saadaan laskemalla yhteen neljä osakomponenttia (4-taajuuden taulukko Röser 1973:n mukaan):

VersMedV - Lääkehuoltoasetus - PC Personalpraxis Public Service Rheinland-Pfalz (4)

5.2.33-taajuustaulukko Röser 1980 mukaan

melun aiheuttaman kuulonaleneman suurtaajuushäviöiden arvioimiseksi:

VersMedV - Lääkehuoltoasetus - PC Personalpraxis Public Service Rheinland-Pfalz (5)

5.2.4GdS:n määrittäminen molempien korvien kuulonaleneman asteiden perusteella:

VersMedV - Lääkehuoltoasetus - PC Personalpraxis Public Service Rheinland-Pfalz (6)

5.3tasapainohäiriöt
(Laitteiston saamien neurootologisten tutkimustulosten poikkeamat normista eivät sinänsä edellytä GdS:ää)
ilman merkittäviä seurauksia
Oireeton, korkeintaan epävarmuuden tunne jokapäiväisessä rasituksessa (esim. käveleminen, kumartaminen, seisominen, pään kääntäminen, kevyt työ asennon vaihtamisessa) lievää epävarmuutta, lieviä huimauksen merkkejä (heilumista) suuremmassa rasituksessa (esim. käveleminen pimeässä, äkilliset kehon liikkeet) vahvempi Epävarmuus, johon liittyy huimausoireita (taipumus kaatua, vetäytyminen sivulle) vain poikkeuksellisilla kuormilla (esim. seisominen ja kävely telineillä, urheiluharjoitukset nopeilla kehon liikkeillä) ei merkittäviä poikkeamia kävelyssä ja seisovia yrityksiä0-10
pienin seurauksin
Lievää epävarmuutta, vähäisiä huimauksen merkkejä, kuten heilumista, kompastumista, syöksyjä jokapäiväisissä kuormissa, suurempi epävarmuus ja huimauksen merkkejä suuremmilla kuormilla
pieniä poikkeamia kävely- ja seisomatesteissä vain korkeammalla kuormituksella20
kohtalaisilla seurauksilla
Lisääntynyt epävarmuus, huimaus, jolla on taipumus kaatua jopa päivittäisen stressin vuoksi,
Vaikea huimaus (jossa on vegetatiivisia oireita, satunnaista pahoinvointia, oksentelua) ja suurempia ja epätavallisia kuormia
Merkittäviä poikkeamia kävely- ja seisomatesteissä jopa alhaisilla stressitasoilla30-40
vakavin seurauksin
Voimakas huimaus, huomattava epävarmuus ja vaikeudet jopa kävellessä ja valossa seistessä ja muissa jokapäiväisissä rasituksissa, joskus tarvitaan kävelyapua50-70
kyvyttömyys kävellä tai seistä ilman apua80
korvien soiminen (tinnitus)
ilman merkittäviä psykologisia sivuvaikutuksia0-10
merkittäviä psykovegetatiivisia sivuvaikutuksia20
joilla on merkittävä kokemuksen ja luovuuden rajoitus (esim. voimakkaat masennushäiriöt)30-40
joilla on vakavia mielenterveyshäiriöitä ja sosiaalisen sopeutumisvaikeuksiavähintään 50
Menieren tauti
yksi tai kaksi kohtausta vuodessa0-10
kouristuskohtauksia useammin, vaikeusasteesta riippuen20-40
vakavia kohtauksia useita kertoja kuukaudessa50
Myös jatkuvat kuulohäiriöt ja korvien soiminen (tinnitus) on arvioitava.
5.4Krooninen välikorvatulehdus
ilman eritystä tai yksipuolista ajoittaista eritystä0
yksipuolinen jatkuva eritys tai ajoittainen kahdenvälinen eritys10
jatkuva kahdenvälinen eritys20
radikaalin toiminnan luola
reizlos0
epätäydellinen nylkeminen ja jatkuva eritys
yksipuolinen10
molemmin puolin20
5.5korvakorvan menetys20

6. nenä

6.1Nenän täydellinen menetys50
Osittainen menetys nenä, satula nenä
vähän häiritsevä10
muuten20-30
6.2Haiseva nenä (Ozaena), kuorenmuodostuksen laajuudesta ja sikiöstä riippuen20-40
nenäkäytävien kaventuminen
yksipuolinen riippuen hengitysvajauksesta0-10
molemminpuolinen lievä tai kohtalainen hengitysvajaus10
kaksipuolinen ja vakava hengitysvaikeus20
Krooninen sinuiitti
kevyempi aste
(ilman merkittäviä sivuvaikutuksia ja seurauksia)0-10
vakava aste
(jatkuva merkittävä mätävuoto, kolmoishermon ärsytys, polyyppien muodostuminen)20-40
6.3Täydellinen hajun menetys hoitajan kanssa
makuaistin heikkeneminen15
Täydellinen maun menetys10

7. Suuontelo, nielu ja ylähengitystiet

Leukojen, temporomandibulaaristen nivelten ja suuontelon pehmytkudosten, mukaan lukien kieli ja sylkirauhaset, vamman ja sairauden seuraukset on arvioitava sen mukaan, kuinka paljon ne vaikuttavat kykyyn puhua, pureskella ja niellä. Kasvojen muodonmuutos on harkittava erikseen.

7.1Huulivaurio ja jatkuva syljeneritys20-30
Ulkoinen sylkifisteli, Freyn oireyhtymä
alhainen eritys10
muuten20
Syljenerityksen häiriö
(lisääntynyt syljeneritys, suun kuivuminen)0-20
7.2Vakava kielen toimintahäiriö, joka johtuu kudoskadosta, arpeutumisesta tai halvauksesta riippuen laajuudesta ja nivelhäiriöstä30-50
suun avautumisen estäminen
(Insisiaalisen reunan etäisyys 5–25 mm), jolla on selvä vaikutus ruoan saantiin20-40
Leuan puristus nestemäisen tai välittömän ruoan tarpeesta ja vastaavasta puhehäiriöstä50
7.3Alaleuan osan menetys velttoisella pseudartroosilla
ilman merkittävää pureskelutoiminnan ja niveltoiminnan heikkenemistä0-10
joilla on merkittävä pureskelutoimintojen ja nivelten heikkeneminen20-50
Yläleuan osan menetys
ilman merkittäviä kosmeettisia ja toiminnallisia häiriöitä0-10
vääristävä vaikutus, merkittävä nenä- ja poskionteloiden heikkeneminen (kuoren muodostuminen, jatkuva eritys)20-40
7.4Laaja hampaiden menetys
yli 1/2 vuotta vain riittämätön proteettinen hoito10-20
Alveolaarisen prosessin merkittävien osien menetys, jolla on merkittävä toimintavamma, jota ei voida täysin kompensoida proteesilla20
7.5Laaja kitalaessa oleva vika hyvin istuvalla defektiproteesilla30
kitalaen menetys ilman korjausmahdollisuutta sopivalla proteesilla (ruoan saannin häiriö)50
7.6Lapsilla huuli-, leuka-, kitalakihalkio ja näppylät, kunnes hoito on valmis
Eristetty täysin kehittynyt huulihalkio (toinen tai molemmat puolet)
hoidon loppuun asti (yleensä vuosi leikkauksesta) riippuen juomahäiriöstä, kasvolihasten vajaatoiminnasta ja nivelhäiriöstä30-50
huuli- ja leukahalkeama
alkuhoidon loppuun asti (yleensä vuosi leikkauksen jälkeen)60-70
kunnes leuan halkio sulkeutuu50
Huuli- ja kitalakihalkio
alkuhoidon loppuun asti (yleensä vuosi leikkauksen jälkeen), ottaen huomioon kuulon heikkeneminen (letkujen väärä tuuletus) ja nenän hengityshäiriöt, jotka yleensä liittyvät tähän100
kunnes leuan halkio sulkeutuu50
Täydellinen suulakihalkio ja velum ilman leukahalkeamaa
huuli- ja kitalakihalkeamiin verrattavissa olevien vaikutusten takia, jotka jatkuvat ensimmäisen hoidon loppuun asti (yleensä vuosi leikkauksen jälkeen).100
Yksittäinen lehtishalkio, limakalvonalainen suulakihalkio hoidon loppuun asti riippuen nivelhäiriön laajuudesta0-30
Myös voimakkaat kuulohäiriöt on ehkä otettava huomioon.
Hoidon päätyttyä GdS perustuu aina jäljellä olevaan terveyshäiriöön.
7.7dysfagia
ilman merkittäviä esteitä ravinnon saannissa oireista riippuen0-10
merkittävästi haittaa ravinnon saantia vaikutuksesta riippuen (ruokavalion rajoitus, pitkittynyt ruokailuaika)20-40
toistuva aspiraatio ja huomattava voiman ja ravitsemustilan heikkeneminen50-70
7.8kurkunpään menetys
hyvällä korvausäänellä ja ilman sivuvaikutuksia, ottaen huomioon fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen (vatsapaineen puute)70
kaikissa muissa tapauksissa80

Myös jatkuva vaikea keuhkoputkentulehdus ja hermohalvauksesta johtuvat vammat niskan ja hartioiden alueella on otettava huomioon.

Jos kurkunpää on menetetty pahanlaatuisen kasvaimen vuoksi, on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdB tai GdS tänä aikana100
Kurkunpään osittainen menetys
riippuen puhekyvystä ja fyysisen suorituskyvyn heikkenemisestä20-50
Pahanlaatuisen kasvaimen aiheuttaman kurkunpään osittaisen menetyksen tapauksessa on odotettava parantumiskoeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana;
GdS tänä aikana
kasvaimen poistossa alkuvaiheessa
(T1N0M0)50-60
muuten80
7.9Trakeostooma
Ärtyvä tai vähäisiä ärsytysoireita (trakeiitti, keuhkoputkentulehdus), hyvä puheääni40
joilla on merkittäviä ärsytysoireita ja/tai puheäänen merkittävä heikkeneminen puhekyvyn menetykseen saakka (esim. vakavien kurkunpään muutosten yhteydessä)50-80
Myös hengitystoiminnan rajoitukset on ehkä otettava huomioon.
Henkitorven ahne Trakeostooma
Hengitysvajauksesta riippuen GdS on arvioitava samalla tavalla kuin keuhkojen toiminnan pysyvä rajoitus.
7.10Funktionaaliset ja orgaaniset äänihäiriöt (esim. äänihuulethalvaus)
joilla on vähäinen harjoitukseen liittyvä käheys0-10
jatkuvalla käheydellä20-30
vain kuiskauksen ääni40
täydellisellä äänettömyydellä50
Hengitysvamma voidaan myös joutua arvioimaan samalla tavalla kuin pysyvä keuhkojen toiminnan heikkeneminen.
7.11artikulaatiohäiriöt
halvaantumisesta tai suuontelon tai nielun muutoksista
ymmärrettävällä kielellä10
vaikeasti ymmärrettävällä kielellä20-40
käsittämättömällä kielellä50
Änkyttää
valoa0-10
kohtalainen, tilanteesta riippumatta20
raskaat, silmiinpistävät liikkeet30-40
käsittämättömällä kielellä50

Myös poikkeukselliset psykoreaktiiviset häiriöt, mukaan lukien somatoformiset häiriöt, on ehkä otettava huomioon

8. Rintakehä, alemmat hengitystiet ja keuhkot

Keuhkoputkien ja keuhkojen parenkyymin kroonisten sairauksien sekä keuhkopussin tulehduksen tapauksessa GdS perustuu ensisijaisesti kliinisiin oireisiin ja niiden vaikutuksiin yleistilaan. Lisäksi on otettava huomioon keuhkojen toiminnan rajoittuneisuus, vaikutukset muihin elinjärjestelmiin (esim. cor pulmonale) ja allergiaperäisten sairauksien tapauksessa allergeenien vältettävyys.

8.1Rintakehän luiden murtumat ja viat (kylkiluut, rintaluu, solisluu)
parantunut ilman toimintahäiriöitä vian laajuudesta riippuen0-10
Kylkiluiden vaurioita ja keuhkopussin kuoria
ilman merkittävää toimintahäiriötä0-10
erittäin laajojen vikojen tapauksessa, mukaan lukien vääristävät vaikutukset20
keuhkopussin kiinnikkeet ja ruvet
ilman merkittävää toimintahäiriötä0-10
Vieraat esineet keuhkokudoksessa tai rintakehän seinämässä
parantui reagoimatta0
8.2Krooninen keuhkoputkentulehdus, keuhkoputkentulehdus
itsenäisinä sairauksina - ilman pysyvää keuhkojen toiminnan heikkenemistä, lievä muoto
(oireeton ajanjakso usean kuukauden ajan, vähän yskää, vähän ysköstä)0-10
raskas muoto
(melkein jatkuvasti laaja yskä ja yskös, toistuvat akuutit oireet)20-30
Pneumokonioosi (esim. silikoosi, asbestoosi)
ilman merkittävää keuhkojen toiminnan heikkenemistä0-10
8.3Hengityselinten sairaudet, joissa keuhkojen toiminta on pysyvästi heikentynyt
matala aste
tavanomaista ylittävä hengenahdistus kohtalaisen rasituksen aikana (esim. reipas kävely [5-6 km/h], kohtalainen fyysinen työ); Staattiset ja dynaamiset keuhkojen toimintatestin lukemat jopa 1/3 tavoitearvoja alhaisemmat, verikaasuarvot normaalialueella20-40
keskiluokka
hengenahdistus, joka ylittää tavanomaisen tason jopa päivittäisessä kevyessä rasituksessa (esim. kävely [3-4 km/h], portaiden kiipeäminen yhteen kerrokseen, kevyt fyysinen työ); Staattisen ja dynaamisen keuhkojen toimintatestin lukemat jopa 2/3 ennustettuja arvoja pienemmät, osittainen hengitysvajaus50-70
vakava aste
Hengenahdistus jopa pienimmässä rasituksessa tai levossa; Staattisen ja dynaamisen keuhkojen toimintatestin lukemat yli 2/3 ennustettuja arvoja pienemmät, yleinen hengitysvajaus80-100

8.4Keuhkonsiirron jälkeen on odotettava parantumisen koeaikaa (yleensä kaksi vuotta); tänä aikana GdS on 100. Tämän mukaan GdS-arvoa ei saa arvioida alle 70:n, vaikka paranemisprosessi olisi suotuisa, kun otetaan huomioon tarvittava immunosuppressio.

Pahanlaatuisen keuhkokasvaimen tai keuhkoputken kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista viiden ensimmäisen vuoden aikana.

GdS tänä aikanavähintään 80
joilla on heikentynyt keuhkojen toiminta
keskivaikea tai vaikea aste90-100
8.5keuhkoastma ilman pysyvää keuhkojen toiminnan heikkenemistä,
Yliherkkyys, johon liittyy harvinaisia ​​(kausiluonteisia) ja/tai lieviä kohtauksia0-20
Yliherkkyys, johon liittyy toistuvia (useita kertoja kuukaudessa) ja/tai vakavia kohtauksia30-40
Yliherkkyys ja sarja vakavia kohtauksia50
Myös pysyvä keuhkojen toiminnan heikkeneminen on otettava huomioon.
8.6Bronkiaalinen astma lapsilla
matala aste
(Hyperreaktiivisuus, johon liittyy harvinaisia ​​(kausiluonteisia) ja/tai lieviä kohtauksia, ei pysyvää hengitystoiminnan heikkenemistä, enintään kuusi viikkoa keuhkoputkentulehdusta vuodessa)20-40
keskiluokka
(Hyperreaktiivisuus, johon liittyy useammin ja/tai vakavia kohtauksia, lievä tai kohtalainen pysyvä hengitystoiminnan rajoitus, jatkuva keuhkoputkentulehdus noin 2-3 kuukautta vuodessa)50-70
vakava aste
(Hyperreaktiivisuus ja sarja vakavia kohtauksia, vakava hengitystoiminnan heikkeneminen, yli 3 kuukautta jatkuvaa keuhkoputkentulehdusta vuodessa)80-100
8.7Uniapneaoireyhtymä (havaitseminen unilaboratoriossa tehdyllä tutkimuksella)
ilman jatkuvaa nenän ylipaineventilaatiota0-10
jatkuvan nenän ylipainehengityksen tarve20
kun nenän ylipainehengitys ei ole mahdollista50

Myös seuraukset tai komplikaatiot (esim. sydämen rytmihäiriöt, kohonnut verenpaine, cor pulmonale) on otettava huomioon.

8.8Tuberkuloosi
Tuberkuloosi Pleuriitti
GdS perustuu seurauksiin.
keuhkotuberkuloosi
tarttuva (kesto yli 6 kuukautta)100
ei tarttuvaa
ilman keuhkojen toiminnan heikkenemistä0
muutoin keuhkojen toiminnan rajoituksesta riippuen.

8.9Sarkoidoosi

GdS perustuu aktiivisuuteen ja sen vaikutuksiin yleiskuntoon ja vaikutuksiin eri elimiin.

Kun kyseessä on krooninen sairaus, jolla on kliinisiä aktiivisuuden merkkejä ja vaikutuksia yleistilaan, GdS:n voidaan olettaa olevan 30 ilman vaurioituneiden elinten toimintahäiriöitä.

9. Sydän ja verenkiertoelimistö

Sydän- tai verenkiertosairauden tyyppi ei ole yhtä tärkeä GdS:n arvioinnissa kuin suorituskyvyn heikkeneminen. GdS:ää arvioitaessa tulee ottaa ensin huomioon kliininen kuva ja arjen toiminnalliset rajoitukset. Ergometritiedot ja muut parametrit edustavat viitearvoja, jotka täydentävät kliinistä kuvaa. Pelkästään elektrokardiografisten poikkeamien perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä suorituskyvyn heikkenemisestä.

9.1sydämen sairaudet

9.1.1Sydämen minuuttimäärän rajoitus:
1. Ei merkittävää suorituskyvyn heikkenemistä (ei riittämättömyyden oireita, kuten hengenahdistusta, anginakipuja) edes tavanomaisessa raskaassa rasituksessa (esim. erittäin nopea kävely [7-8 km/h], raskas fyysinen työ), ei tavoiterajoitusta suorituskyky ergometrin rasituksen kanssa; lapsilla ja pikkulapsilla (iästä riippuen) potkittaessa, ryömiessään, juostessa, portaiden kiipeämisessä ei merkittävää suorituskyvyn heikkenemistä, ei takypneaa, ei hikoilua0-10
2. Suorituskyvyn heikkeneminen kohtalaisen rasituksen yhteydessä (esim. reipas kävely [5-6 km/h], kohtalainen fyysinen työ), valitukset ja patologisten mittaustietojen esiintyminen ergometrin kuormituksella 75 wattia (vähintään 2 minuuttia); lapsilla ja pikkulapsilla juomavaikeudet, lievä hikoilu, lievä taky- ja hengenahdistus, lievä syanoosi, ei tukkoelimiä, vaivat ja patologisten mittaustulosten esiintyminen ergometrin kuormituksella 1 watti painokiloa kohti20-40
3. Suorituskyvyn heikkeneminen jopa päivittäisessä kevyessä rasituksessa (esim. kävely [3-4 km/h], portaiden kiipeäminen yhteen kerrokseen, kevyt fyysinen työ), valitukset ja patologisten mittaustietojen esiintyminen ergometrin kuormituksella 50 wattia (at vähintään 2 minuuttia); lapsilla ja pikkulapsilla selvät juomavaikeudet, selvä hikoilu, selvä taky- ja hengenahdistus, selkeä syanoosi, toistuvat keuhkoinfektiot, sydämeen liittyvä menestymisen heikkeneminen, valitukset ja patologisten mittaustulosten esiintyminen ergometrin kuormituksella 0,75 wattia/painokilo50-70
satunnaisia, tilapäisesti vakavia dekompensaatioilmiöitä80
4. Suorituskyvyn heikkeneminen myös levossa (levon vajaatoiminta, esim. myös kiinteän keuhkoverenpainetaudin tapauksessa); lapsilla ja pikkulapsilla myös hypoksemiakohtaukset, selvät tukkoelimet, sydämen dystrofia90-100
(Aikuisille annetut teholuvut perustuvat keski-ikään ja kuormitukseen istuessa.)

Jos suorituskyvyn arvioinnissa on muita objektiivisia parametreja, ne on otettava huomioon. Tarvittavat fyysisen suorituskyvyn rajoitukset (esim. korkea-asteinen aorttaläpän ahtauma, hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia) on arvioitava suorituskyvyn heikkenemiksi.

9.1.2Sydämen kirurgisten ja muiden terapeuttisten toimenpiteiden jälkeen GdS riippuu pysyvästä suorituskyvyn heikkenemisestä. Sydänläppäproteesien GdS-arvo ei saa olla pienempi kuin 30; tämä arvo sisältää pitkäaikaisen hoidon antikoagulantteilla.

9.1.3Sydänkohtauksen jälkeen GdS riippuu pysyvästä suorituskyvyn heikkenemisestä.

9.1.4Sydämensiirron jälkeen on odotettava parantumisen koeaikaa (yleensä kaksi vuotta); tänä aikana GdS on 100. Tämän mukaan GdS-arvoa ei saa arvioida alle 70:n, vaikka paranemisprosessi olisi suotuisa, kun otetaan huomioon tarvittava immunosuppressio.

9.1.5Vieraat esineet sydänlihaksessa tai sydänpussissa
parantui reagoimatta0
joilla on heikentynyt sydämen minuuttitilavuusKatso edellä

9.1.6rytmihäiriöt

GdS:n arviointi perustuu ensisijaisesti sydämen suorituskyvyn heikkenemiseen.

Hemodynaamisesti merkitykselliset rytmihäiriökohtaukset (esim. kohtauksellinen takykardia) riippuen esiintymistiheydestä, kestosta ja subjektiivisesta vajaatoiminnasta

jos sydämen toimintakyvyssä ei ole pysyvää heikkenemistä10-30
jos sydämen toiminnassa on pysyvä heikkeneminen, ne on myös arvioitava vastaavasti.
sydämentahdistimen implantoinnin jälkeen10
kardiovertteridefibrillaattorin implantoinnin jälkeenvähintään 50
lapsuuden kammiotakykardiassa ilman kardioverterdefibrillaattorin implantointiavähintään 60
9.2verisuonitaudit
9.2.1Valtimon tukossairaudet, valtimotukokset jaloissa (myös rekanalisointitoimenpiteiden jälkeen)
riittävä jäännösverenkierto, sydämen vajaatoiminta ilman oireita tai vähäisiä oireita (parestesia pohkeessa ja jalassa kävellessä nopeasti) toisella tai molemmilla puolilla0-10
rajoitettu jäännösverenvirtaus (jaksollinen lonkka) vaihe II
Kipu toisella tai molemmilla puolilla kävellessäsi yli 500 metrin matkan tasolla20
Kipu toisella tai molemmilla puolilla kävellessäsi 100-500 metrin matkan tasolla30-40
Kipu toisella tai molemmilla puolilla kävellessäsi 50-100 metrin matkan tasolla50-60
Kipu toisella tai molemmilla puolilla kävellessäsi alle 50 m matkan tasolla ilman kipua levossa70-80
Kipu alle 50 metrin kävelymatkan jälkeen lepokipulla (vaihe III), mukaan lukien trofiset häiriöt (vaihe IV)
yksipuolinen80
molemmin puolin90-100

Laitteistopohjaiset mittausmenetelmät (esim. Doppler-paine) voivat antaa vain yleistä tietoa vaikeusasteesta.

Käsivarsien valtimotukosten tapauksessa GdS määräytyy myös oireiden laajuuden ja toiminnallisten rajoitusten mukaan - verrattuna muihin käsivarsien vaurioihin.

9.2.2Suuren verisuonikirurgian (esim. proteesin implantoinnin) jälkeen, täysi korvaus mukaan lukien
Pitkäaikainen hoito antikoagulantteilla20
Valtimo-laskimofistelit
GdS perustuu hemodynaamisiin vaikutuksiin sydämessä ja/tai periferiassa.
Aneurysmat (riippuen sijainnista ja koosta)
ilman paikallista toimintahäiriötä ja ilman sietokyvyn rajoituksia0-10
ilman tai vain vähäistä paikallista toimintahäiriötä ja harjoituskyvyn rajoitusta20-40
suuret aneurysmatvähintään 50
Näitä ovat aina aortan leikkaavat aneurysmat sekä vatsa-aortan ja suurten suolivaltimoiden suuret aneurysmat.
9.2.3Komplisoitumattomat suonikohjut0
Krooninen laskimoiden vajaatoiminta (esim. suonikohjuissa), posttromboottinen oireyhtymä toisella tai molemmilla puolilla
vähäisestä kuormituksesta riippuvaisella turvotuksella, ei-haavaisilla ihomuutoksilla, ilman merkittäviä ruuhka-ongelmia0-10
merkittävää turvotusta, usein (useita kertoja vuodessa) toistuvaa tulehdusta20-30
joilla on kroonisia toistuvia haavaumia laajuudesta ja esiintymistiheydestä riippuen (mukaan lukien artrogeeninen kongesiooireyhtymä)30-50
lymfaödeema
raajan päällä
ilman merkittävää toimintahäiriötä, joka vaatii puristussidoksen0-10
ympärysmitta kasvaa enemmän (yli 3 cm) toimintarajoituksesta riippuen20-40
kärsineen raajan käytön merkittävä heikkeneminen laajuudesta riippuen50-70
kyvyttömyys käyttää koko raajaa80
Vääristymät, kun kyseessä ovat erittäin voimakkaat muodot, on myös ehkä otettava huomioon.
9.3hypertensio (korkea verenpaine)
kevyt muoto
Vähän tai ei ollenkaan suorituskyvyn heikkenemistä (korkeintaan vähäisiä silmänpohjan muutoksia)0-10
keskimuotoinen
lievä tai kohtalainen elinhäiriö (muutokset silmänpohjassa - fundus hypertonicus I-II - ja/tai sydämen vasemmanpuoleinen hypertrofia ja/tai proteinuria), diastolinen verenpaine useita kertoja yli 100 mmHg hoidosta riippuen, riippuen suorituskyvyn heikkenemisestä20-40
raskas muoto
joihin liittyy useita elimiä (vakavat silmänpohjan muutokset ja sydämen toiminnan, munuaisten toiminnan ja/tai aivoverenkierron heikkeneminen) suorituskyvyn heikkenemisen tyypistä ja laajuudesta riippuen50-100
pahanlaatuinen muoto
diastolinen verenpaine jatkuvasti yli 130 mmHg; Fundus hypertonicus III-IV (papillaariturvotus, laskimoiden tukkoisuus, eritteet, verenvuoto, vakavat valtimoiden verisuonimuutokset); mukaan lukien elinten osallisuus (sydän, munuaiset, aivot)100
Funktionaaliset kardiovaskulaariset oireyhtymät (esim. ortostaattinen säätelyhäiriö)
lievällä epämukavuudella0
joilla on vakavammat oireet ja taipumus romahtaa10-20

10. Ruoansulatuselimet

10.1ruokatorven sairaudet
Vetodivertikulaarit koosta ja epämukavuudesta riippuen0-10
Pulsion divertikulaari
ilman merkittäviä esteitä ravinnon saannissa koosta ja oireista riippuen0-10
merkittävästi haittaa ravinnon saantia riippuen vaikutuksesta yleiskuntoon20-40
Ruokatorven toiminnallinen ahtauma (esophagospasmi, akalasia)
ilman merkittäviä esteitä ravinnon saannissa0-10
ruoansaannin merkittävällä heikkenemisellä20-40
huomattava voiman ja ravitsemustilan heikkeneminen, toistuva aspiraatio50-70
Vaikutukset viereisiin elimiin (esim. aspiraation kautta) on myös arvioitava.
Ruokatorven orgaaninen ahtauma (esim. synnynnäinen, syövyttävien palovammojen jälkeinen ahtauma, posliinistenoosi, peptinen ahtauma)
ilman merkittäviä esteitä ravinnon saannissa koosta ja oireista riippuen0-10
ravinnon saannin merkittävä este vaikutuksesta riippuen (ruokavalion rajoitus, pitkittynyt ruokailuaika)20-40
joilla on merkittävä voiman ja ravitsemustilan heikkeneminen50-70
Ruokatorven refluksitauti
jatkuvilla refluksioireilla riippuen laajuudesta10-30
Vaikutukset viereisiin elimiin on myös arvioitava.
Pahanlaatuisen ruokatorven kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista viiden ensimmäisen vuoden aikana. GdS tänä aikana
riippuen voiman ja ravitsemustilan heikkenemisestä80-100
esofagectomia
GdS-arvoa ei kuitenkaan tule arvioida alle 20 vaikutusten mukaan (esim. nielemishäiriöt, refluksi, arvet).

10.2Mahalaukun ja suoliston sairaudet

Ruoansulatuskanavan orgaanisissa ja toiminnallisissa sairauksissa GdS on arvioitava yleiskunnon heikkenemisasteen, elinhäiriön vakavuuden ja erityisruokavalion tarpeen mukaan. Allergiaperäisten sairauksien tapauksessa allergeenien vältettävyys on myös tärkeää.

10.2.1Vatsa- tai pohjukaissuolihaava (krooniset toistuvat haavat, välioireet)
toistuvat kahden tai kolmen vuoden välein0-10
toistuvat useammin ja heikentynyt ravitsemus ja voima20-30
merkittäviä komplikaatioita (esim. mahalaukun ahtauma) ja jatkuvaa merkittävää ravinnon ja voiman vähenemistä40-50

Selektiivisen proksimaalisen vagotomian jälkeen GdS:ää voidaan harkita vain, jos leikkauksen jälkeisiä suolistohäiriöitä tai taustalla olevan sairauden vaikutuksia on edelleen olemassa.

Krooninen gastriitti (histologisesti vahvistettu muutos mahalaukun limakalvossa)0-10
Närästys (toiminnallinen dyspepsia)0-10
Mahalaukun osittainen poisto, gastroenterostomia
hyvällä toiminnalla valituksista riippuen0-10
joilla on pysyviä oireita (esim. dumping-oireyhtymä, toistuva mahalaukun haavauma)20-40
Vatsan täydellinen poisto
ilman voiman ja ravitsemustilan heikkenemistä e valitusten jälkeen20-30
jos vahvuus ja ravitsemustila on heikentynyt ja/tai komplikaatioita (esim.40-50
Pahanlaatuisen mahakasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava paranemiskoeaikaa.
GdS kahden vuoden koeajan aikana varhaisen mahakarsinooman poistamisen jälkeen50
GdS viiden vuoden paranemiskoeajan aikana kaikkien muiden pahanlaatuisten mahalaukun kasvainten poistamisen jälkeen riippuen vaiheesta ja vaikutuksesta yleistilaan80-100
10.2.2 Krooniset suolistosairaudet (ärtyvä suoli, divertikuloosi, divertikuliitti, osittainen suolen resektio)
ilman merkittävää epämukavuutta ja seurauksia0-10
joilla on vakavampia ja usein toistuvia tai pysyviä oireita (esim. ripuli, kouristukset)20-30
voiman ja ravitsemustilan huomattavalla menetyksellä40-50
Synnynnäiset suolen motiliteettihäiriöt (esim. Hirschsprungin tauti, hermosolujen dysplasia)
ilman merkittävää epäonnistumista menestyä tai kehittyä10-20
pienellä epäonnistumisella menestyä ja kehittyä30-40
kohtalainen epäonnistuminen menestyä ja kehittyä50
joilla on vakava epäonnistuminen menestyä ja kehittyä60-70
Lyhyen suolen oireyhtymä lapsuudessa
kohtalainen epäonnistuminen menestyä ja kehittyä50-60
joilla on vakava epäonnistuminen menestyä ja kehittyä (esim. tarvitsee keinotekoista ravintoa)70-100
Haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti (alueellinen enteriitti)
vähäinen vaikutus (vähän oireita, vähän tai ei ollenkaan voiman ja ravitsemustilan heikkenemistä, harvoin ripulia)10-20
jolla on kohtalainen vaikutus (usein toistuvat tai pitkäaikaiset oireet, lievä tai kohtalainen voiman ja ravitsemustilan heikkeneminen, toistuva ripuli)30-40
joilla on vakavia vaikutuksia (jatkuvat tai usein toistuvat merkittävät vaivat, merkittävä voiman ja ravitsemustilan heikkeneminen, toistuva, päivittäinen ja myös yöllinen ripuli)50-60
joilla on vakavimmat vaikutukset (usein toistuvat tai jatkuvat vakavat oireet, vakava voiman ja ravitsemustilan heikkeneminen, selvä anemia)70-80
Myös fistelit, ahtaumat, leikkauksen jälkeiset seuraukset (esim. lyhytsuolioireyhtymä, avannekomplikaatiot), suoliston ulkopuoliset ilmenemismuodot (esim. niveltulehdus) ja lapsilla myös kasvu- ja kehityshäiriöt on arvioitava.
Zöliakie, Sprue
ilman merkittäviä ruokavaliohoidon seurauksia20
jos gluteenittomaan ruokaan on jatkuva, riittämätön vaste (harvoin), korkeammat arvot ovat sopivia - riippuen vahvuuden ja ravitsemustilan heikkenemisestä.
Pahanlaatuisten suolistokasvaimien poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista.
GdS kahden vuoden paranemiskoeajan aikana
pahanlaatuisen paksusuolen kasvaimen poistamisen jälkeen vaiheessa (T1 - T2) N0M0 tai paikalliset paksusuolen karsinoidit50
keinotekoisella peräaukon kanssa (ei vain väliaikaisella)70-80
GdS viiden vuoden paranemiskoeajan aikana
muiden pahanlaatuisten suolistokasvaimien poistamisen jälkeenvähintään 80
keinotekoisella peräaukon kanssa (ei vain väliaikaisella)100
10.2.3peritoneaaliset kiinnikkeet
ilman merkittävää vaikutusta0-10
merkittävillä liikennehäiriöillä20-30
joilla on usein toistuvia ileus-oireita40-50
10.2.4Peräpukamat
ilman merkittäviä oireita, alhainen verenvuototaipumus0-10
joilla on usein toistuva tulehdus, tromboosi tai runsas verenvuoto20
peräsuolen esiinluiskahdus
pieni, siirrettävä0-10
muuten20-40
peräaukon sulkijalihaksen heikkous
harvinainen, tahaton ulostaminen, jota esiintyy vain erityisessä stressissä10
muuten20-40
Peräaukon sulkijalihaksen toiminnan menetysvähintään 50
Fistula peräaukon ympärillä
lievää epäjatkuvaa eritystä10
muuten20-30
Keinotekoinen peräaukko
hyvillä toimitusmahdollisuuksilla50
muutoin (esim. vatsan seinämän tyrä, ahtauma, sisäänveto, prolapsi, arvet, epäsuotuisa asento)60-80

Laajan peräsuolen esiinluiskahduksen, keinotekoisen peräaukon tai voimakkaasti erittävien ulosteen fisteleiden tapauksessa, jotka johtavat vakavaan kontaminaatioon, voidaan joutua myös huomioimaan poikkeukselliset psykologiset sivuvaikutukset.

10.3Maksan, sappitiehyiden ja haiman sairaudet

Maksan, sappitiehyiden ja haiman sairauksien GdS määräytyy elinmuutosten ja toimintahäiriöiden tyypin ja vakavuuden, oireiden laajuuden, yleiskunnon heikkenemisen ja erityisruokavalion tarpeen mukaan. . Vasta-aineiden serologinen havaitseminen todisteena aikaisemmasta infektiosta (seroscar) ei yksin oikeuta GdS:ää.

10.3.1Krooninen hepatiitti

Kaikki krooniset hepatiittimuodot on tiivistetty termillä "krooninen hepatiitti" (aiemmin: "krooninen hepatiitti ilman etenemistä" ja "krooninen hepatiitti etenevällä" ). Näitä ovat erityisesti virus-, autoimmuuni-, lääke- ja kryptogeeninen hepatiitti.

Kroonisen hepatiitin asiantuntija-arvio perustuu kliinisiin löydöksiin, mukaan lukien toiminnallisesti merkitykselliset laboratorioparametrit, etiologiaan ja histopatologiseen näyttöön nekro-inflammatorisen aktiivisuuden astetta (luokitus) ja fibroosin vaiheesta (vaiheistus). Lisäksi tarvitaan tarkkaa seurantaa ja huomiota erotusdiagnoosiin. Tämä koskee myös väitettyjä pahenemisvaiheita taudin aikana. GdS ja tilan kuvaus saadaan seuraavasta taulukosta, jossa on huomioitu normaalit hyvinvoinnin häiriöt - mutta ei maksan ulkopuolisia ilmenemismuotoja.

Krooninen hepatiitti
ilman (kliinistä) tulehdusaktiivisuutta20
aiemmin: krooninen hepatiitti ilman etenemistä
joilla on alhainen (kliininen) tulehdusaktiivisuus30
Aikaisemmin: krooninen hepatiitti, jossa etenee, vähäinen tulehduksellinen
toiminta
joilla on kohtalainen (kliininen) tulehdusaktiivisuus40
Aikaisemmin: krooninen etenevä hepatiitti, kohtalaisen tulehduksellinen
toiminta
joilla on voimakas (kliininen) tulehdusaktiivisuus
Aikaisemmin: krooninen etenevä hepatiitti, erittäin tulehduksellinen
toiminta
toimintahäiriöstä riippuen50-70
Ainoa viruksen replikaatio ("terve viruksen kantaja")10
C-hepatiittiviruksen tapauksessa vasta sen jälkeen, kun hepatiitti on histologisesti poissuljettu.

Jos histologinen löytö on, seuraavat virushepatiitin erityispiirteet koskevat:

Kroonisen virushepatiitin histopatologinen arviointi sisältää nekroinflammatorisen aktiivisuuden (luokitus) ja fibroosin asteen (vaiheen). GdS-arvot saadaan seuraavasta taulukosta, jossa mainitut GdS-arvot sisältävät tavanomaiset kliiniset vaikutukset.

nekro-inflammatorinen aktiivisuusfibroosi
null - geringkohtalainenjyrkkä
pieni määrä202030
kohtalainen304040
jyrkkä506070

Huomautus:

Histologisten löydösten arvioinnin tulee perustua modifioituun histologiseen aktiivisuusindeksiin (HAI). Matala nekro-inflammatorinen aktiivisuus vastaa arvosanaa 1-5, kohtalainen nekro-inflammatorinen aktiivisuus arvoa 6-10 ja korkea nekro-inflammatorinen aktiivisuus arvoa 11-18. Puuttuva tai lievä fibroosi vastaa arvoa 0 2-2, kohtalainen fibroosi pistemäärällä 3 ja vaikea fibroosi arvolla 4-5.

Histologian puuttuessa virushepatiitti C:n kemiallisten laboratorioparametrien osalta seuraavat erityispiirteet:

Todistetun C-hepatiittiviruksen replikaatiolla ALAT/GPT-arvot vertailualueella vastaavat kroonista hepatiittia ilman (kliinistä) tulehdusaktiivisuutta.
ALAT/GPT-arvot jopa 3 kertaa vertailualueen yläraja vastaavat alhaista (kliinistä) tulehdusaktiivisuutta
ALAT/GPT-arvot 3-6 kertaa vertailualueen yläraja vastaavat kohtalaista (kliinistä) tulehdusaktiivisuutta
Yli 6 kertaa vertailualueen ylärajaa suuremmat ALAT/GPT-arvot vastaavat voimakasta (kliinistä) tulehdusaktiivisuutta

Nämä arvioinnit ovat sallittuja vain, jos ne sopivat tähänastisen kurssin kliiniseen kokonaiskuvaan.

10.3.2Maksan fibroosi ilman komplikaatioita0-10
maksakirroosi
korvataan
epäaktiivinen30
matala aktiivinen40
aktiivisempi50
dekompensoitu (askites, portaalin tukkoisuus, hepaattinen enkefalopatia)60-100
10.3.3Rasvamaksa (myös ravinto-toksinen) ilman mesenkymaalista reaktiota0-10
Myrkyllinen maksavaurio
Aktiivisuudesta ja kulusta riippuen GdS on arvioitava analogisesti kroonisen hepatiitin tai maksakirroosin kanssa.
Maksan verenkiertohäiriöt (esim. porttilaskimotukos)
GdS on arvioitava analogisesti dekompensoituneen maksakirroosin kanssa.

Maksan osittaisen resektion jälkeen GdS riippuu yksinomaan siitä, onko toimintahäiriöitä jäljellä ja missä määrin.

10.3.4Pahanlaatuisen primaarisen maksakasvaimen poiston jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana 100
Maksansiirron jälkeen on odotettava parantumisen koeaikaa (yleensä kaksi vuotta); GdS tänä aikana 100. Myöhemmin, vaikka paranemisprosessi olisi suotuisa, ottaen huomioon tarvittava immunosuppressio, vähintään 60
10.3.5Primaarinen sappikirroosi, primaarinen sklerosoiva kolangiitti
Aktiivisuudesta ja kulusta riippuen GdS on analoginen krooniselle
hepatiitin tai maksakirroosin arvioimiseksi.
Sappirakon ja sappitiehyiden sairaudet (kivitauti, krooninen toistuva tulehdus)
koliikkia usean kuukauden välein, tulehdus vuosien välein0-10
koliikin ja tulehduksen yleistyessä sekä välivalituksissa20-30
pitkittynyt tulehdus tai komplikaatiot40-50
Synnynnäiset intrahepaattiset ja ekstrahepaattiset sapenkuljetushäiriöt (esim. intrahepaattinen, ekstrahepaattinen sappitiehyen atresia), aineenvaihduntahäiriöt
(esim. Meulengrachtin tauti)
ilman toimintahäiriöitä, ilman valituksia0-10
oireita (koliikki, rasva-intoleranssi, kutina),
ilman maksakirroosia20-40
maksakirroosin kanssa50
dekompensoituneen maksakirroosin kanssa60-100
Myöhemmät tilat on myös arvioitava.
Sappirakon menetys ilman merkittäviä häiriöitä0
jatkuvien vaivojen, kuten sappitiesairauksien, yhteydessä
Pahanlaatuisen sappirakon, sappitiehyen tai papillaarisen kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana
sappirakon ja sappitiehyiden kasvaimissa100
papillaarisen kasvaimen kanssa80
10.3.6Krooninen haimasairaus (eritystoiminto) riippuen vaikutuksesta yleistilaan, kivun esiintymistiheyteen ja laajuuteen
ilman merkittäviä valituksia, ei voiman tai ravitsemustilan heikkenemistä0-10
vähäisistä merkittäviin vaivoihin, vähäisestä kohtalaiseen voiman ja ravitsemustilan heikkenemiseen20-40
Vakavat vaivat, rasvaiset ulosteet, selkeä tai selvä voiman ja ravitsemustilan heikkeneminen50-80
Haiman osittaisen tai täydellisen poiston jälkeen on huomioitava myös muut toimintahäiriöt (esim. diabetes mellitus, osteopatia tai kroonisen sappitiehyen tulehduksen seurauksena mahalaukun osittainen poisto ja pernan menetys).
Pahanlaatuisen haimakasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana 100.

11. Murtumat (tyrät)

11.1Nivus- tai reisityrä koosta ja siirrettävyydestä riippuen
yksi tai molemmat puolet0-10
harjoituskapasiteetin merkittävällä laskulla20
11.2Napa- tai valkoviivatyrä0-10
Vatsan tyrä, synnynnäiset vatsan seinämän tyrät ja viat
ilman merkittävää vauriota koosta riippuen0-10
jossa on laaja vatsan seinämän heikkous ja vatsan kompressio puuttuu tai on voimakkaasti rajoitettu20
vatsaelinten vajaatoiminta, jos kulkuhäiriöt ilman merkittäviä komplikaatioita20-30
joilla on usein toistuvia ileus-oireita40-50
Vakavissa synnynnäisissä vatsan seinämän vaurioissa, joihin liittyy vastaava vatsan ja rintakehän elinten vajaatoiminta, voidaan myös harkita korkeampaa GdS-arvoa.
11.3Palleantyrät (sis. pallean rentoutuminen)
Ruokatorven liukuva tyrä0-10
muut pienet palleantyrät ilman merkittävää toimintahäiriötä0-10
isommat palleantyrät toimintahäiriöstä riippuen20-30
Myös komplikaatiot on arvioitava.
Synnynnäiset pallean vauriot, joissa sisäelimet siirtyvät rintakehään ja keuhkokudoksen alikehittyneisyys
vähäinen keuhkojen toiminnan heikkeneminen40
muutoin riippuen sairastuneiden elinten toimintahäiriöstä50-100

12. Harnorgane

GdS:n arvio virtsaelinten vaurioiden varalta perustuu munuaisten munuaistoiminnan ja/tai virtsan kulkeutumisen häiriöiden laajuuteen, mikä on kirjattava erityistutkimuksilla.

Lisäksi tulee ottaa huomioon muiden elinten (esim. sydän/verenkierto, keskushermosto, luusto), tulehdusprosessin aktiivisuus, vaikutukset yleiskuntoon ja välttämätön elämäntapojen rajoitus.

Seuraavassa käytetty termi "munuaisten toimintahäiriö" on ymmärrettävä tarkoittavan virtsaan erittyvien aineiden pidättymistä.

12.1munuaisvaurio
12.1.1Yhden munuaisen menetys, vajaatoiminta tai puuttuminen toisen munuaisen ollessa terve25
Munuaisen menetys, vajaatoiminta tai poissaolo, johon liittyy toisen munuaisen vaurio, ilman munuaisten toiminnan heikkenemistä, epänormaalit virtsatulokset30
Munuaisten epämuodostumat (esim. munuaisten ontelojärjestelmän laajentuminen virtsanjohtimen ahtaumassa, munuaisten hypoplasia, kystiset munuaiset, munuaiskystat, lantion munuaiset), nefroptoosi
ilman merkittäviä valituksia ja ilman toiminnallisia rajoituksia0-10
merkittävillä vaivoilla ja ilman toimintahäiriötä20-30
Munuaiskivet ilman munuaisten toiminnallista vajaatoimintaa
koliikkia usean kuukauden välein0-10
koliikit, intervalliongelmat ja toistuvat virtsatietulehdukset20-30
Munuaisvaurio ilman munuaisten toiminnan heikkenemistä (esim. glomerulopatiat, tubulointerstitiaaliset nefropatiat, vaskulaariset nefropatiat), oireeton, epänormaaleja virtsanäytteitä (proteiinien ja/tai punasolujen tai leukosyyttien erittyminen)0-10
12.1.2Munuaisvaurio ilman munuaisten toiminnan heikentymistä, toistuvan hematurian oireita riippuen esiintymistiheydestä10-30
Nefroottinen oireyhtymä
kompensoitu (ei turvotusta)20-30
dekompensoitunut (turvotuksen kanssa)40-50
systeemisissä sairauksissa, jotka vaativat immunosuppressiivista hoitoa50

12.1.3Munuaisvaurio ja munuaisten toiminnan heikkeneminen

Kreatiniinipuhdistuman lievä rajoitus arvoon 50-80 ml/min normaaleissa seerumin kreatiniiniarvoissa ei aiheuta mitattavissa olevaa GdS:ää.

munuaisten vajaatoiminta
lievä aste
(Seerumin kreatiniiniarvot alle 2mg/dl [kreatiniinipuhdistuma n. 35-50ml/min], yleiskunto ei heikentynyt tai ei heikentynyt merkittävästi, ei suorituskyvyn heikkenemistä).20-30
(Pysyvästi kohonneet seerumin kreatiniiniarvot välillä 2-4 mg/dl, yleiskunto hieman heikentynyt, lievä suorituskyvyn heikkeneminen)40
keskiluokka
(Pysyvästi kohonneet seerumin kreatiniiniarvot välillä 4-8 mg/dl, yleiskunto heikentynyt, kohtalainen suorituskyvyn heikkeneminen)50-70
vakava aste
(Seerumin kreatiniiniarvot jatkuvasti yli 8 mg/dl, yleiskunto vakavasti häiriintynyt, vakava suorituskyvyn rajoitus, lapset eivät enää suoriudu normaalisti koulussa)80-100
Yhden munuaisen menetys, vajaatoiminta tai puuttuminen ja toisen munuaisen toimintahäiriö
lievä aste40-50
keskiluokka60-80
vakava aste90-100
Pitkäaikaisen hoidon tarve verenpuhdistustoimenpiteillä (esim. hemodialyysi, peritoneaalidialyysi)100
Kaikissa munuaisvaurioissa, joihin liittyy toiminnallisia rajoituksia, on arvioitava myös sekundaariset sairaudet (esim. verenpainetauti, voimakas anemia [Hb-arvo alle 8g/dl], polyneuropatia, osteopatia).

12.1.4Munuaisensiirron jälkeen on odotettava parantumisen koeaikaa (yleensä kaksi vuotta); tänä aikana GdS on 100. Sen jälkeen GdS on ratkaisevasti riippuvainen jäljellä olevasta toiminnallisesta häiriöstä; Kuitenkin, kun otetaan huomioon vaadittu immunosuppressio, GdS:n ei pitäisi olla alle 50.

Pahanlaatuisen munuaiskasvaimen tai munuaisaltaan kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava paranemiskoeaikaa.

GdS kahden vuoden paranemiskoeajan aikana
munuaissolukarsinooman (hypernefroman) poistamisen jälkeen vaiheessa T1N0M0 (luokka G1)50
munuaisaltaan kasvaimen poistamisen jälkeen vaiheessa Ta N0M0 (luokitus G1)50
GdS viiden vuoden paranemiskoeajan aikana
munuaissolukarsinooman (hypernefroma) poistamisen jälkeen
im Stadium (T1 [Grading ab G2], T2) N0M060
korkeammissa vaiheissavähintään 80
munuaisaltaan kasvaimen poistamisen jälkeen
vaiheessa (T1 - T2) N0M060
korkeammissa vaiheissavähintään 80
nefroblastooman poiston jälkeen
im StadiumI ja II60
korkeammissa vaiheissavähintään 80
12.2virtsateiden vaurioita
12.2.1Krooniset virtsatieinfektiot (erityisesti krooniset virtsatieinfektiot)
lievä aste (ilman merkittäviä virtsaamishäiriöitä)0-10
vahvempi tutkinto
(merkittävillä ja toistuvilla virtsaamishäiriöillä)20-40
krooninen virtsatietulehdus, johon liittyy kutistuva virtsarakko
(tilavuus alle 100 ml, virtsarakon tenesmus)50-70

12.2.2Virtsarakon tyhjentymishäiriöiden (myös virtsaputken ahtautumisesta johtuvan) yhteydessä saattaa olla tarpeen arvioida myös siihen liittyviä oireita (esim. ihovaurio, virtsateiden tulehdus).

virtsarakon tyhjennyshäiriöt
lievä aste
(esim. vähäinen jäännösvirtsan muodostuminen, pidempi yön tippuminen)10
vahvempi tutkinto
(esim. manuaalinen tyhjennys, virtsarakon tahdistimen käyttö, merkittävä jäännösvirtsan muodostuminen, kivulias virtsaaminen)20-40
säännöllisen katetroin, kestokatetrin, suprapubisen virtsarakon fistelikatetrin tai urinaalin tarpeen ilman merkittäviä sivuvaikutuksia50
12.2.3Pahanlaatuisen virtsarakon kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista.
GdS kahden vuoden paranemiskoeajan aikana
kasvaimen poistamisen jälkeen alkuvaiheessa
Virtsarakosta poistuminen (Ta - T1) N0M0, luokitus G150
GdS viiden vuoden paranemiskoeajan aikana
etäisyyden mukaan vaiheessa Tis tai T1 (luokka G2)50
etäisyyden mukaan vaiheittain (T2 - T3a) N0M060
virtsarakon poisto mukaan lukien keinotekoiset
virtsan ohjautuminen80
korkeammissa vaiheissa poiston jälkeen100
12.2.4virtsanpidätyskyvyttömyys
suhteellinen
helppo virtsan vuoto stressin alaisena (esim. asteen I stressiinkontinenssi)0-10
Virtsan vuoto päivällä ja yöllä (esim. rasitusinkontinenssi aste II-III)20-40
täydellinen virtsanpidätyskyvyttömyys50
epäsuotuisilla toimitusmahdollisuuksilla60-70
sulkijalihaksen proteesin implantoinnin jälkeen hyvällä
toiminto20
Virtsaputken ihofisteli etuosan virtsaputkesta virtsanpidätyskyvyssä10
Virtsateiden fistula peräaukon kontinenssissa, riippuen ilman ja ulosteen evakuoinnista virtsaputken kautta30-50
Keinotekoinen virtsankierto (ilman munuaisten toimintahäiriötä)
suolistoon30
ulospäin
hyvillä toimitusmahdollisuuksilla50
muutoin (esim. ahtauma, sisäänveto, tiivistysongelmat)60-80
Suolen uudisrakko, jonka kapasiteetti on riittävä, ilman virtsaamista, ilman merkittäviä tyhjennyshäiriöitä30

13. Miesten sukupuolielimet

13.1peniksen menetys50
Peniksen osittainen menetys
Terskan osittainen menetys10
terskan menetys20
Muuten30-40
Pahanlaatuisen peniksen kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana varhaisen vaiheen poistamisen jälkeen (T1 - T2) N0M0
osittaisen peniksen menetyksen kanssa50
peniksen menetyksen sattuessa60
paisuvaisten täydellisellä poistamisella80
korkeammissa vaiheissa poiston jälkeen90-100
13.2Kiveksen alikehittyminen, menetys tai surkastuminen
ehjä toinen kives0
Molempien alikehittyneisyys, menetys tai täydellinen tuhlaus
kivekset
vanhemmalla iällä (noin 8. elinvuosikymmenestä alkaen)10
muuten riippuu kyvystä tasapainottaa hormonitasapainoa
Korvaus20-30
ennen fyysisen kehityksen päättymistä20-40
Epididymiksen menetys tai surkastuminen0
Sekä lisäkiveskiven ja/tai hedelmättömyyden menetys tai täydellinen surkastuminen (impotentia generandi)0
nuorempana, jolla on olemassa halu saada lapsia20
Impotentia coeundi, jonka hoito on osoittautunut epäonnistuneeksi20
13.3Hydrocele (ns. hydrocele)0-10
Varicocele (ns. suonikohjujen murtuma)0-10
13.4Pahanlaatuisen kiveskasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista.
GdS kahden vuoden paranemiskoeajan aikana
seminooman tai ei-seminomatoottisen kasvaimen poistamisen jälkeen vaiheessa (T1 - T2) N0M050
GdS viiden vuoden paranemiskoeajan aikana
seminooman poistamisen jälkeen vaiheessa (T1 - T2) N1M0 tai T3N0M050
ei-seminomatoottisen kasvaimen poistamisen jälkeen vaiheessa (T1 - T2) N1M0 tai T3N0M060
korkeammissa vaiheissa80
13.5Eturauhasen krooninen bakteeritulehdus tai
abakteerinen prostatopatia
ilman merkittävää virtsaamishäiriötä0-10
jatkuvilla virtsaamishäiriöillä ja kipulla20
Prostatadenoma
GdS perustuu virtsaamishäiriöihin ja vaikutuksiin munuaisten toimintaan.
13.6Pahanlaatuisen eturauhaskasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista.
GdS kahden vuoden paranemiskoeajan aikana
poistamisen jälkeen vaiheessa T1a N0M0 (luokka G1)50
GdS viiden vuoden paranemiskoeajan aikana
etäisyyden mukaan vaiheissa T1a N0M0 (luokka G2) ja (T1b - T2) N0M050
korkeammissa vaiheissa poiston jälkeenvähintään 80
Pahanlaatuinen eturauhassyöpä
ilman hoidon tarvetta50
pitkäaikainen hormonihoitovähintään 60

14. Naisten sukuelimet

14.1rintojen menetys (mastektomia)
yksipuolinen30
molemmin puolin40
Rintojen segmentti- tai kvadranttiresektio0-20
Myös leikkauksen tai säteilyn aiheuttamat toiminnalliset rajoitukset olkavyössä, käsivarressa tai selkärangassa (esim. lymfaödeema, lihasvauriot, hermovauriot, huono ryhti) saatetaan joutua huomioimaan.
Abutment muovia palauttaa rinnat proteesilla koskaan
tuloksesta riippuen (esim. kapselikontraktuuri, proteesin siirtymä, symmetria)
mastektomian jälkeen
yksipuolinen10-30
molemmin puolin20-40
nach ihonalainen mastektomia
yksipuolinen10-20
molemmin puolin20-30
Muovin lisäyksen jälkeen rintojen palauttamiseksi autologisella kudoksella voidaan harkita alhaisempaa GdS:ää.
Pahanlaatuisen rintarauhaskasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana.
GdS tänä aikana
kun se poistetaan vaiheessa (T1 - T2) pN0M050
kun se poistetaan vaiheessa (T1 - T2) pN1M060
korkeammissa vaiheissavähintään 80
Jos leikkauksen ja soveltuvin osin muiden hoitotoimenpiteiden seuraukset johtavat GdS-arvoon 50 tai enemmän, paranemiskoeajan aikana sovellettava GdS on vastaavasti korkeampi.
Maitorauhasen in situ -karsinooman poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista kahden ensimmäisen vuoden aikana. GdS on tänä aikana 50.
14.2Kohdun menetys ja/tai hedelmättömyys0
nuorempana, jolla on olemassa halu saada lapsia20
Pahanlaatuisen kohdun kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava paranemiskoeaikaa.
GdS kahden vuoden paranemiskoeajan aikana kohdunkaulan kasvaimen (mikrokarsinooman) poistamisen jälkeen vaiheessa T1a N0M050
sen jälkeen, kun corpus-kasvain on poistettu alkuvaiheessa
(G1-luokka, infiltraatio enintään myometriumin sisempään kolmannekseen)50
GdS viiden vuoden paranemiskoeajan aikana
kohdunkaulan kasvaimen poistamisen jälkeen
vaiheessa (T1b - T2a) N0M050
im Stadium T2b N0M060
korkeammissa vaiheissa80
corpus-kasvaimen poistamisen jälkeen
vaiheessa T1N0M0 (luokka G2, infiltraatio myometriumin sisemmän kolmanneksen yli)50
im Stadium T2N0M060
korkeammissa vaiheissa80
14.3munasarjan menetys0
Molempien munasarjojen alikehittyminen, menetys tai epäonnistuminen, ilman halua saada lapsia ja ilman merkittävää vaikutusta
hormonitasapaino - aina postmenopaussissa10
nuorempana, jos halu saada lapsia on edelleen olemassa tai jos tasapainoa ei voida riittävästi kompensoida
Hormonivika substituutiolla20-30
ennen fyysisen kehityksen päättymistä hormonihäiriön kompensoitavuudesta riippuen20-40

Munasarjojen endokriinisiin toimintahäiriöihin liittyvät häiriöt ovat helposti hoidettavissa, joten pysyviä vaurioita ei yleensä ole odotettavissa. Harvoin esiintyvät komplikaatiot (esim. hedelmättömyys, epänormaali karvankasvu) on arvioitava erikseen.

Pahanlaatuisen munasarjakasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana
poistamisen jälkeen vaiheessa T1N0M050
muissa vaiheissa80
14.4Lisäkalvon ja/tai parametrien krooninen tai kroonisesti toistuva tulehdusprosessi vaikutusten tyypistä, laajuudesta ja yhdistelmästä riippuen (esim.10-40
14.5endometrioosi
lievä aste
(vähän laajenemista, vähän tai ei ollenkaan epämukavuutta)0-10
keskiluokka20-40
vakava aste
(esim. leviäminen viereisiin elimiin, vakavat vaivat, merkittävä yleiskunnon heikkeneminen, hedelmättömyys)50-60
14.6emättimen fistulit
Virtsateiden fisteli50-60
peräsuolen-emättimen fisteli60-70
Virtsateiden ja emättimen fisteli (kloakaan muodostuminen)100
Fistulit, joissa on vähäistä toimintahäiriötä, on luokiteltava vastaavasti alemmaksi.
Emättimen seinämän painuminen, emättimen ja/tai kohdun esiinluiskahdus
ilman virtsankarkailua tai vähärasitusinkontinenssia (aste I)0-10
joilla on vaikea virtsanpidätyskyvyttömyys ja/tai vaikeita prolapsin oireita.20-40
täydellisellä virtsanpidätyskyvyttömyydellä50-60
epäsuotuisilla toimitusmahdollisuuksilla70
Myös haavaumia voi olla tarpeen arvioida.
Emättimen takaseinän yksittäinen laskeutuminen, jossa on lieviä ulostushäiriöitä0-10
Emättimen kohdun aplasia, ilman muovia, 14 vuoden iän jälkeen (mukaan lukien steriiliys)40
Häpyn krauroosi
alhainen aste (ei oireita tai vain vähäisiä oireita)0-10
kohtalainen (merkittävät oireet, ei toissijaisia ​​muutoksia)20-30
korkeampi aste (vakavat oireet, toissijaiset muutokset, joihin on vaikea vaikuttaa terapeuttisesti)40
Täydellinen vulvan poisto40
Pahanlaatuisen emättimen kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava todennäköistä paranemista viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana
eliminoinnin jälkeen vaiheessa T1N0M060
korkeammissa vaiheissa80
Ulkoisten sukuelinten pahanlaatuisen kasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana
vaiheen (T1 - T2) poistamisen jälkeen N0M050
muuten80

15. Aineenvaihdunta, sisäinen eritys

Perinnölliset aineenvaihduntahäiriöt, joita ei ole mainittu tässä osiossa, on arvioitava analogisesti ja ottaen huomioon niiden erilaiset vaikutukset. Poikkeamat laboratorioarvojen normeista eivät sinänsä aiheuta GdS:ää.

15.1Diabetes (diabetes mellitus)
Diabetespotilaat, joiden hoito ei säännöllisesti voi laukaista hypoglykemiaa ja joiden elämäntavat eivät siksi vaikuta juurikaan, eivät kärsi osallistumishäiriöstä terapian vuoksi, mikä oikeuttaa GdS:n määrittämisen. GdS on 0.
Diabetespotilaat, joiden hoito voi laukaista hypoglykemian ja jotka kärsivät elämäntapojen leikkauksista, kärsivät terapiatyön seurauksena merkittävästi heikentyneestä osallistumisestaan. GdS on 20.
Diabeteksesta kärsivät ihmiset, joiden hoito voi laukaista hypoglykemian, jotka joutuvat itse tarkistamaan verensokerinsa vähintään kerran päivässä ja jotka ovat heikentyneet jatkuvan elämäntavan leikkauksen vuoksi, kärsivät enemmän osallistumisesta, riippuen sairauden laajuudesta. hoitotyötä ja aineenvaihdunnan hallinnan laatua. GdS on 30-40.
Diabetespotilaat, jotka saavat insuliinihoitoa vähintään neljällä insuliinipistoksella vuorokaudessa, jolloin insuliiniannosta on vaihdettava itsenäisesti kulloisenkin verensokerin, seuraavan aterian ja fyysisen rasituksen mukaan ja jotka ovat vakavasti heikentyneet leikkauksia elämäntapaansa, kärsiä Syynä tähän terapiaponnisteluun on osallistumisen selvä heikentyminen. Verensokerin itsemittaukset ja insuliiniannokset (tai insuliinin anto insuliinipumpun kautta) on dokumentoitava. GdS on 50.
Epätavallisen vaikeasti säädeltävät aineenvaihduntatilat voivat aiheuttaa korkeampia GdS-arvoja.
15.2kihti
GdS:tä arvioitaessa on otettava huomioon sairastuneiden nivelten toimintarajoitukset, kipu, tulehduskipujen esiintymistiheys ja vakavuus sekä sisäelinten osallisuus.
15.3lipidien aineenvaihdunnan sairaus
GdS on pohjimmiltaan riippuvainen sekundaaristen sairauksien laajuudesta. Jos LDL-afereesi on tarpeen30

Ruokavaliolihavuus, lihavuus

Liikalihavuus ei yksin aiheuta GdS:ää. Vain seuraukselliset ja siihen liittyvät vauriot (erityisesti sydän- ja keuhkojärjestelmässä tai tuki- ja liikuntaelimistössä) voivat oikeuttaa oletuksen GdS:stä. Sama koskee liikalihavuuden permagnan erityisiä toiminnallisia vaikutuksia.

15.4Fenyyliketonurie
ilman merkittäviä seurauksia
lapsuudesta 16-vuotiaaksi asti30
sen jälkeen, jos lisäravinto on tarpeen10
Jos kyseessä on aivovaurio, GdS riippuu ensisijaisesti henkisen vamman laajuudesta ja muista seurauksista (esim. orgaaniset aivokohtaukset).
15.5Kystinen fibroosi (kystinen fibroosi)
terapiatoimintojen alla, kukoistava ja ravitsemus iän mukaan20
Hoidon aikana toimintaa ja keuhkojen toimintaa rajoitetaan hieman, kukoistaa ja syö iän mukaan30-40
Aktiviteetit ja keuhkojen toiminta ovat merkittävästi rajoitettuja, usein menestyminen ja kehityshäiriöt, koulunkäynti ja ansiotyö ovat yleensä edelleen mahdollisia50-70
Vaikeasta vakavimpaan toiminnan, keuhkojen toiminnan ja ravitsemustilan rajoitukset80-100
Seurauksena olevat sairaudet (esim. diabetes mellitus, impotenssi, maksakirroosi) voidaan myös joutua huomioimaan.

15.6 Kilpirauhassairaudet

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat helposti hoidettavissa, joten pysyviä toimintahäiriöitä ei yleensä ole odotettavissa. Harvoin esiintyvät elinten komplikaatiot (esim. eksoftalmos, henkitorven ahtauma) on arvioitava erikseen. Jos kyseessä on ei-leikkaushoidettu struuma, GdS perustuu toiminnallisiin vaikutuksiin.

Pahanlaatuisen kilpirauhaskasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana; GdS tänä aikana
papillaarisen tai follikulaarisen kasvaimen poistamisen jälkeen ilman imusolmukkeiden osallistumista50
muuten80

Jos poiston jälkeen jäljelle jäänyt elinvaurio aiheuttaa GdS:n 50 tai enemmän, paranemiskoeajan aikana käytettävä GdS on vastaavasti korkeampi.

Tethans

Se on helppo hoitaa, joten pysyviä vaurioita ei yleensä ole odotettavissa.

15.7Krooninen lisämunuaisen vajaatoiminta (Addisonin oireyhtymä)

Se on helppo hoitaa, joten pysyviä vaurioita ei yleensä ole odotettavissa. Harvoin esiintyvät toiminnalliset häiriöt on arvioitava toimintahäiriöiden (esim. ortostaattinen häiriö) mukaan.

Cushingin oireyhtymä

GdS:n määräävät lihasheikkous ja vaikutukset eri elinjärjestelmiin (hypertensio, sydämen vajaatoiminta, diabetes mellitus, osteoporoosi, psyykkiset muutokset).

15.8Porphyrien
Erytropoieettinen porfyria (Güntherin tauti)100
Maksan porfyriat
akuutti ajoittainen porfyria30
Porphyria cutanea tarda ilman merkittäviä oireita10

Myös elinten komplikaatiot on otettava huomioon kussakin tapauksessa.

16. Veri, verta muodostavat elimet, immuunijärjestelmä

Veren, verta muodostavien elinten ja immuunijärjestelmän sairauksien GdS-taso riippuu hematologisten muutosten vakavuudesta, elinten toimintahäiriöstä, vaikutuksista muihin elimiin, vaikutuksesta yleistilaan ja infektioiden esiintymistiheyteen. .

16.1pernan menetys
jos menetys varhaislapsuudessa, sitten 8-vuotiaaksi asti20
sen jälkeen tai myöhemmän tappion sattuessa10
16.2Hodgkinin tauti
im StadiumI bis IIIA
jos hoito kestää yli kuusi kuukautta, intensiivisen hoidon loppuun asti riippuen vaikutuksesta yleistilaan60-100
GdS:n täyden remission jälkeen kolmen vuoden ajan (parantumisen koeaika)50
im Stadium IIIB ja IV
tehohoidon loppuun asti100
GdS:n täyden remission jälkeen kolmen vuoden ajan (parantumisen koeaika)60
16.3Ei-Hodgkin-lymfoomi
16.3.1Krooninen lymfaattinen leukemia ja muut yleistyneet matala-asteiset non-Hodgkinin lymfoomat
vähäisiä vaikutuksia (ei merkittäviä valituksia, ei yleisiä oireita, ei hoidon tarvetta, ei merkittävää etenemistä)30-40
joilla on kohtalaisia ​​vaikutuksia (vaatii hoitoa)50-70
voimakkaalla vaikutuksella, voimakkaalla etenemisellä
(esim. vaikea anemia, voimakas trombosytopenia, toistuvat infektiot, vaikea pernan suureneminen)80-100
Paikallinen matala-asteinen non-Hodgkinin lymfooma
täydellisen remission (kasvainpoisto) jälkeen kolmen vuoden ajan (paranemisen koeaika)50
16.3.2Hochmaligne Non-Hodgkin-lymfoomi
tehohoidon loppuun asti100
GdS:n täyden remission jälkeen kolmen vuoden ajan (parantumisen koeaika)80
16.4Plasmosytomi (myelooma)
vähäisiä vaikutuksia (ei merkittävää vaikutusta yleistilaan, ei hoidon tarvetta, ei oireita, ei merkittävää etenemistä)30-40
joilla on kohtalaisia ​​vaikutuksia (vaatii hoitoa)50-70
joilla on vakavia vaikutuksia (esim. vaikea anemia, vaikea kipu, munuaisten vajaatoiminta)80-100
16.5Myeloproliferatiivinen ja myelodysplastinen/myeloproliferatiivinen kasvain
Myös vaikutukset muihin elinjärjestelmiin on arvioitava.
16.5.1Krooninen myelooinen leukemia, BCR/ABL-positiivinen
Täydellisen hematologisen, täydellisen sytogeneettisen ja molekyylivasteen vaiheessa GdS on 10-20.
Täydellisen hematologisen remission vaiheessa, sytogeneettisen remission laajuudesta riippuen, GdS on 30-40.
Kroonisessa vaiheessa, jopa taudin alkaessa (ensimmäisenä hoitovuonna), remission puuttuessa tai uusiutumisen yhteydessä, riippuen elinten laajentumisesta, anemiasta, verihiutaleiden määrästä ja hoidon intensiteetistä riippuen, GdS on 50-80.
Kiihdytetyssä vaiheessa tai räjähdyskriisissä GdS on 100.
16.5.2Epätyypillinen krooninen myelooinen leukemia, BCR/ABL-negatiivinen; krooninen neutrofiilileukemia; krooninen myelomonosyyttinen leukemia
Täydellisen hematologisen remission vaiheessa GdS40.
Kroonisessa vaiheessa, jopa taudin alkaessa (ensimmäisenä hoitovuotena), osallistumisen heikkeneminen riippuu erityisesti elinten laajentumisen ja anemian laajuudesta, verihiutaleiden määrästä ja hoidon intensiteetistä. GdS on 50-80.
Kiihdytetyssä vaiheessa tai räjähdyskriisissä GdS on 100.
16.5.3Primaarinen myelofibroosi (krooninen idiopaattinen myelofibroosi)
Pienissä vaikutuksissa (ei hoitoa) GdS on 10-20.
Kohtalaisten vaikutusten (hoidontarve) tapauksessa GdS on 30-40.
Vaikeammilla vaikutuksilla (erityisesti kohtalainen anemia, alhainen trombosytopenia, selvä organomegalia) GdS50 - 70.
Vaikeissa seurauksissa (erityisesti vaikea anemia, voimakas trombosytopenia, liiallinen organomegalia) GdS on 80-100.
16.5.4Krooninen eosinofiilinen leukemia/hypereosinofiliaoireyhtymä
Osallistumisen heikkeneminen riippuu erityisesti organomegalian laajuudesta, ihon osallistumisesta, verenkuvan muutoksista ja hoidon sivuvaikutuksista. GdS on vähintään 50.
16.5.5Polycytemia vera
-säännöllisen verenvuodon kanssa. GdS on 10.
-sytoreduktiivisen hoidon yhteydessä osallistumisen heikkeneminen riippuu erityisesti hoidon sivuvaikutusten laajuudesta. GdS on 30-40.
Siirtymät muihin myeloproliferatiivisiin sairauksiin on arvioitava analogisesti näiden kanssa.
16.5.6Essential Thrombozythämie
Kun hoitoa tarvitaan
-verihiutaleiden aggregaation estäjien kanssa. GdS on 10.
-sytoreduktiivisen hoidon yhteydessä osallistumisen heikkeneminen riippuu erityisesti hoidon sivuvaikutusten laajuudesta. GdS on 30-40.
Siirtymät muihin myeloproliferatiivisiin sairauksiin on arvioitava analogisesti näiden kanssa.
16.5.7Juveniili myelomonosyyttinen leukemia on arvioitava samalla tavalla kuin akuutti myelooinen leukemia.
16.6akuutteja leukemioita
Ensimmäisenä vuonna diagnoosin jälkeen (alkudiagnoosi tai uusiutuminen; erityisesti induktiohoidon, konsolidointihoidon, ylläpitohoidon aikana) GdS on 100.
Ensimmäisen vuoden jälkeen
-epätäydellisessä kliinisessä remissiossa: GdS on edelleen 100,
-täydellisen kliinisen remission tapauksessa suoritetusta hoidosta riippumatta: GdS on 80 kolmen vuoden ajan (parantumisen koeaika).
Sen jälkeen GdS on arvioitava jäljellä olevien vaikutusten mukaan (erityisesti krooninen väsymys, hedelmättömyys, neuropatiat, kehityksen ja kognitiivisten toimintojen heikkeneminen).
16.7Myelodysplastinen oireyhtymä
vähäisillä vaikutuksilla (tasapainotettu ja ilman merkittäviä yleisiä häiriöitä)10-20
joilla on kohtalaisia ​​vaikutuksia (esim. satunnaiset verensiirrot)30-40
joilla on vakavampia vaikutuksia (esim. jatkuva verensiirtotarve, toistuvat infektiot)50-80
joilla on vakavia vaikutuksia (esim. jatkuva verensiirtotarve, toistuvat infektiot, taipumus verenvuotoon, leukeeminen transformaatio)100
Aplastinen anemia (tunnetaan myös nimellä panmyelopatia), agranulosytoosi
GdS aplastisessa anemiassa tai agranulosytoosissa voidaan myös arvioida hoidon jälkeen samalla tavalla kuin myelodysplastisissa oireyhtymissä.
16.8Luuytimen ja kantasolujen siirto
Autologisen luuytimen tai veren kantasolusiirron jälkeen GdS on arvioitava perussairauden mukaan.
Kolmen vuoden allogeenisen luuytimensiirron jälkeen (paranemisen koeaika)100

Sen jälkeen GdS on arvioitava jäljellä olevien vaikutusten ja mahdollisten elinvaurioiden mukaan, mutta ei alle 30.

16.9anemiat

Oireiset anemiat (esim. raudanpuuteanemia, vitamiiniriippuvaiset anemiat) ovat yleensä helposti hoidettavissa ja vain tilapäisiä.

Hoitoresistentit anemiat (esim. tietyt hemolyyttiset anemiat, talassemia, erytrosyyttientsyymivauriot)
vähäisillä vaikutuksilla (tasapainotettu ja ilman merkittäviä yleisiä häiriöitä)0-10
joilla on kohtalaisia ​​vaikutuksia (esim. satunnaiset verensiirrot)20-40
joilla on vakavia vaikutuksia (esim. jatkuva verensiirtotarve)50-70
16.10Hemofilia ja vastaavat plasmavuototaudit (riippuen verenvuototaipumuksesta)
kevyt muoto
jossa antihemofiilisen globuliinin (AHG) jäännösaktiivisuus on yli 5 %20
keskiraskas muoto - 1-5% AHG
harvinaisen verenvuodon kanssa30-40
usein (useita kertoja vuodessa) lausutaan
verenvuotoa50-80
vaikea muoto - alle 1 % AHG80-100
Muut verenvuotohäiriöt
ilman merkittävää vaikutusta10
kohtalaisilla vaikutuksilla20-40
joilla on voimakkaita vaikutuksia (raskas verenvuoto jopa lievän trauman yhteydessä)50-70
joilla on jatkuva kliinisesti ilmeinen taipumus verenvuotoon (spontaani verenvuoto, hengenvaarallisen verenvuodon riski)80-100

Antikoagulanttihoito otetaan huomioon taustalla olevan sairauden (esim. sydänläppä- ja verisuoniproteesit, trombofilia) osalta. Jos perussairautta ei enää ole tai se ei enää aiheuta GdS:ää, mutta lisähoito antikoagulantteilla on tarpeen, GdS:ksi voidaan yleensä olettaa 10 - analogisesti muiden verenvuotohäiriöiden kanssa.

16.11Immuunipuutokset
Synnynnäiset humoraalisen ja solun puolustuskyvyn vauriot (esim. adenosiinideaminaasivika, DiGeorgen oireyhtymä, pysyvät B-soluvauriot, septinen granulomatoosi)
ilman kliinisiä oireita0
Lisääntynyt infektioherkkyys hoidosta huolimatta, mutta ei epätavallisia infektioita20-40
hoidosta huolimatta lisääntyneen infektioalttiuden lisäksi epätavalliset infektiot (yhdestä kahteen vuodessa)50
Vakavampien muotojen tapauksessa korkeampi GdS voidaan harkita.
Hankittu immuunikato-oireyhtymä (HIV-infektio)
HIV-infektio ilman kliinisiä oireita10
HIV-infektio kliinisillä oireilla
Lievä suorituskyvyn heikkeneminen (esim. lymfadenopatiaoireyhtymä [LAS])30-40
Suurempi suorituskyvyn heikkeneminen (esim. AIDSiin liittyvä kompleksi [ARC])50-80
vakava suorituskyvyn heikkeneminen (AIDS koko näyttö)100

17. Yläosa

Ihosairauksien GdS-arvoa arvioitaessa huomioidaan ihosairauksien tyyppi, laajuus, sijainti, vaikutukset yleiskuntoon, sivuvaikutukset (kuten kutina, itku, polttaminen, epämiellyttävät ja vastenmieliset hajut) sekä halukkuus uusiutumaan tai kroonisuus ja toistuvien sairauksien tarve. laitoshoito on otettava huomioon. Ihosairauksissa, joissa kärsimyksen kulku vaihtelee voimakkaasti, voidaan ottaa huomioon keskimääräinen GdS. Ihosairaudet voivat vaikuttaa lapsiin vakavammin kuin aikuisiin.

Arvet voivat aiheuttaa häiriöitä, jotka johtuvat laajenemisesta, luonteesta (esim. kovettumisesta, ohenemisesta, arpien muodostumisesta), sijainnista tai vaikutuksesta ympäristöönsä. Palovammojen, kemiallisten palovammojen ja vastaavien jälkeisten laajojen arpien tapauksessa on otettava huomioon myös ihon heikkeneminen suojaavana, eritys- ja aistielimenä. Nämä häiriöt määräävät GdS:n tason.

Epämuodostumissa on otettava huomioon, että työelämässä voi syntyä vaikeuksia, haittoja vieraiden ihmisten kanssakäymisessä ja henkisiä konflikteja.

17.1ekseema
Kosketusihottuma (esim. ärsyttävä ja allerginen kosketusihottuma)
vähäisessä määrin ja esiintyy jopa kahdesti vuodessa muutaman viikon ajan0-10
Muuten20-30
Atooppinen ihottuma ("neurodermatitis constitutionalis", "endogeeninen ekseema")
Pieni laajuus, rajoittuu mieltymyskohtiin, esiintyy jopa kahdesti vuodessa muutaman viikon ajan0-10
pitkäaikaisella olemassaololla20-30
yleistyneitä iho-oireita, erityisesti kasvojen esiintymistä40
joilla on kliininen tai siihen verraten intensiivinen avohoidon tarve useita kertoja vuodessa50
Seborrooinen ekseema
pieni laajennus ja rajoitus
etusijalla olevat sivustot0-10
muuten, laajuudesta riippuen20-30
17.2Krooninen toistuva urtikaria/Quincken turvotus
harvoin, jopa kahdesti vuodessa, helposti vältettävissä olevia myrkkyjä tai allergeeneja0-10
pahenemisvaiheet, joita esiintyy useammin, noxae tai allergeenit, joita on vaikea välttää20-30
Vaikea krooninen kulku, joka kestää vuosia40-50
Myös systeeminen osallistuminen, esim. maha-suolikanavan tai verenkiertoelimistön, on ehkä otettava huomioon.
17.3Akne
Akne vulgaris
lievä tai kohtalainen0-10
vakava aste, jossa on eristetty paise ja kyhmyjen muodostuminen ja vastaava merkittävä kosmeettinen vaurio20-30
Akne conglobata
toistuva paiseiden ja fisteleiden muodostuminen ja lokalisaatioon liittyvät heikkeneminen rajoittuen mieltymyskohtiin30-40
vakavat muodot, joihin liittyy toistuvia märkiviä, arpeuttavia kainaloiden nivus- ja niskaabsesseja (aknekolmio) ja mahdollisesti ylimääräinen sivuontelotulehdus (aknetetradi)vähintään 50
17.4Rosazea, Rhinophym
pieni laajeneminen, kosmeettisesti vain hieman häiritsevä0-10
suuremmassa määrin, vääristävä vaikutus20-30
17.5Ihon muutokset sidekudoksen autoimmuunisairauksissa (esim. lupus erythematosus, dermatomyositis, progressiivinen systeeminen skleroderma)
rajoitettu mieltymysalueisiin vähäisessä määrin0-10
rajoitettu mieltymyskohtiin suuremmalla laajennuksella riippuen kosmeettisesta ja toiminnallisesta vaikutuksesta20-40
Jos ylittää mieltymyskohtia, mahdollisesti haavaumia50-70
17.6Rakko-ihosairaudet (esim. pemfigus, pemfigoidi)
joilla on rajoitettu ihon ja limakalvojen osallistuminen vähäisessä määrin10
muuten20-40
yleistynyt ihon ja limakalvojen vaikutus50-80
pitkälle edenneissä yleiskunnon vakavan heikkenemisen yhteydessä myös korkeampi.
17.7Psoriasis vulgaris
rajoitettu haluttuihin sivustoihin0-10
pidennetyt mutta oireettomat kuukauden välein20
jatkuvan, laajan tartunnan tai vakavasti heikentävän paikallisen tartunnan (esim. käsissä) tapauksessa30-50
Myös poikkeuksellinen kynsivaurio (jolla on kynsilevyjen tuhoutuminen) sekä nivelten ja selkärangan vaikutus on arvioitava.
17.8Erytrodermien
sairausprosessin lievällä intensiteetillä40
sairausprosessin kohtalaisella intensiteetillä ilman merkittävää vaikutusta yleistilaan50-60
joilla on suurempi vaikutus yleiseen terveyteen70-80
17.9Iktyoosi
kevyt muoto,
Pääosin vartaloon ja raajoihin, kuiva iho, kohtalainen hilseily, ilman merkittäviä värimuutoksia0-10
keskikokoinen muoto
rajoittuu suurelta osin vartaloon ja raajoihin, enemmän hilseilyä ja värimuutoksia20-40
raskas muoto
jossa koko ihon hilseilyä ja värimuutoksia, erityisesti nivelten ja kasvojen väännejä50-80
17.10Mykoosit
joilla on rajoitettu ihon vaikutus0-10
jos kaikki sormen- ja varpaankynnet kärsivät, mahdollisesti kynsilevyjen tuhoutumisesta20
Krooninen toistuva erysipelas
ilman pysyvää lymfaödeemaa10
muutoin lymfaödeeman vakavuudesta riippuen20-40
Krooninen toistuva herpes simplex
vähäisessä määrin, toistuen jopa kolme kertaa vuodessa0-10
laajemmin, useammin toistuva20
17.11Totaalinen hiustenlähtö
(ja kulmakarvat ja ripset puuttuvat)30
17.12Naiivit
GdS perustuu yksinomaan mahdollisen vääristymän laajuuteen.
pigmenttihäiriöt (esim.
käsissä ja/tai kasvoissa
pieni määrä10
laajempi20
muuten0
17.13Pahanlaatuisen ihokasvaimen poistamisen jälkeen on odotettava parantuvaa koeaikaa viiden ensimmäisen vuoden aikana (poikkeukset: esim. tyvisolusyöpä, Bowenin tauti, melanooma in situ); GdS tänä aikana
vaiheen I melanooman ([pT1 - T2] pN0M0) tai toisen vaiheissa olevan ihokasvaimen (pT1 - T2) poistamisen jälkeen pN0 - N2M050
muissa vaiheissa80

18. Asento- ja liikuntaelimet, reumaattiset sairaudet

18.1Kenraali

Tämä osio sisältää asennon puutteet, rappeuttavat muutokset, osteopeniset sairaudet, trauman jälkeiset sairaudet, krooninen osteomyeliitti, tulehdukselliset reumaattiset sairaudet, kollagenoosi ja vaskuliitti sekä ei-inflammatoriset pehmytkudosairaudet.

Synnynnäisten ja hankittujen asento- ja liikuntaelinten vaurioiden GdS määräytyy ratkaisevasti toiminnallisten häiriöiden (liikkuvuusvamma, heikentynyt resilienssi) ja muiden elinjärjestelmien vaikutukset. Myös tavallisesti esiintyvät valitukset otetaan huomioon.

Myös poikkeuksellinen kipu on ehkä otettava huomioon. Kivulias nivelten liikkumisen rajoittaminen voi olla vakavampaa kuin jäykistyminen.

Asentovaurioiden ja/tai raajojen ja selkärangan nivelten rappeuttavien muutosten (esim. nivelrikko, osteokondroosi) yhteydessä on myös otettava huomioon nivelten turvotus, lihasjännitys, kontraktuurit tai surkastumat.

Pelkästään kuvantamismenetelmillä havaitut muutokset (esim. rappeuttavat) eivät oikeuta oletusta GdS:stä. Samoin se tosiasia, että raajalle tai selkärangalle tehtiin leikkaus (esim. meniskileikkaus, nikamavälilevyleikkaus, nivelleikkaus), ei sinänsä oikeuta oletusta GdS:stä.

Liitosten toiminnallinen laajuus on esitetty alla neutraali-nolla-menetelmällä.

Vieraat esineet eivät haittaa toimintaa, jos ne ovat parantuneet lihakseen tai luuhun reagoimatta eivätkä vaikuta asennostaan ​​haitallisesti niveliin, hermoihin tai verisuoniin.

Pehmytkudosvaurioiden GdS perustuu toiminnan menettämiseen sekä veren ja imukudosjärjestelmän heikkenemiseen. Faskiaalivammojen yhteydessä voi esiintyä lihasmurtumia, jotka vain harvoin aiheuttavat GdS:n.

Tulehduksellisissa reumaattisissa sairauksissa on rakenteellisten ja toiminnallisten menetysten lisäksi otettava huomioon taudin kehittyminen, aktiivisuus ja sen vaikutukset yleiskuntoon sekä muiden elinten osallistuminen. Sama koskee kollageenisairauksia ja vaskuliittia.

Vaikeissa osteopeenisissa sairauksissa (esim. osteoporoosi, hormonaalisista häiriöistä johtuva osteopenia, maha-suolikanavan resorptiohäiriöt, munuaisvauriot) GdS on ensisijaisesti riippuvainen toimintahäiriöstä ja kivusta. Luun mineraalipitoisuuden väheneminen, joka on todistettu vain mittauksilla, ei oikeuta oletusta GdS:stä.

18.2.1Tulehdukselliset reumaattiset sairaudet
(esim. Bechterew'n tauti)
ilman merkittäviä toiminnallisia rajoituksia
lievällä epämukavuudella10
pienellä vaikutuksella
(lievä toiminnan ja oireiden menetys, riippuen nivelvaurion tyypistä ja laajuudesta, alhainen taudin aktiivisuus)20-40
kohtalaisilla vaikutuksilla
(pysyvä merkittävä toiminnan ja oireiden menetys, taudin aktiivisuus, johon on vaikea vaikuttaa terapeuttisesti)50-70
vakavin seurauksin
(peruuttamaton toiminnan menetys, korkealaatuinen eteneminen)80-100

Myös yli kuusi kuukautta kestäneiden aggressiivisten hoitojen vaikutukset on ehkä otettava huomioon.

18.2.2kollageenisairaudet (esim. systeeminen lupus erythematosus, etenevä systeeminen skleroosi, polymyosiitti/dermatomyosiitti),

18.2.3Vaskuliitti (esim. Panarteritis nodosa, Polymyalgia rheumatica)
GdS:n arviointi kollagenoosissa ja vaskuliitissa riippuu kunkin elimen vaikutuksen tyypistä ja laajuudesta sekä vaikutuksista yleistilaan, jolloin voidaan harkita myös analogiaa lihassairauksiin. GdS-arvoa 50 ei saa alittaa yli kuusi kuukautta kestävän aggressiivisen hoidon aikana.
18.3 Ei-tulehduksellisten pehmytkudossairauksien arviointi riippuu elimen toiminnan tyypistä ja laajuudesta sekä vaikutuksista yleiseen terveyteen.
18.4Fibromyalgia
Fibromyalgia, krooninen väsymysoireyhtymä (CFS), moninkertainen kemiallinen herkkyys (MCS) ja vastaavat oireyhtymät on arvioitava analogisesti jokaisessa yksittäistapauksessa toiminnallisten vaikutusten mukaan.
18.5Krooninen osteomyeliitti
GdS:ää arvioitaessa tulee ottaa huomioon prosessin lokalisoinnista ja laajuudesta johtuva toimintahäiriö, prosessiin kuuluva aktiivisuus ja sen vaikutukset yleistilaan sekä mahdolliset toissijaiset sairaudet (esim. anemia, amyloidoosi). Jos kyseessä on voimakas uusiutuva kulku, tulee muodostaa keskimääräinen GdS.
Lepotilassa oleva osteomyeliitti (vähintään 5 vuotta passiivisuutta)0-10
Krooninen osteomyeliitti
matala aste
(kapeasti rajoitettu, alhainen aktiivisuus, alhainen fistelijohtuvuus)vähintään 20
keskiluokka
(laajempi prosessi, toistuva tai jatkuva fistelijohtuminen, aktiivisuuden merkkejä myös laboratoriolöydöksissä)vähintään 50
vakava aste
(usein esiintyvät vakavat kohtaukset, joihin liittyy kuumetta, voimakas pehmytkudosten tunkeutuminen, märkimä ja sekvestrin hylkiminen, merkittäviä merkkejä aktiivisuudesta laboratoriolöydöksissä)vähintään 70

Prosessin rauhoittumisesta johtuva merkittävä parannus voidaan olettaa vain, jos useita vuosia kestäneen kärsimyksen jälkeen fisteliä ei ole esiintynyt vähintään kahteen vuoteen - vuosikymmeniä kestäneen viiden vuoden etenemisen jälkeen - eikä enää ole merkkejä aktiivisuudesta. ovat olleet tunnistettavissa muista löydöksistä (mukaan lukien röntgenkuvat ja laboratoriolöydökset). Pääsääntöisesti GdS tulee arvioida vain 20-30 pistettä pienemmäksi, ja toista parantumista on odotettava 2-4 vuotta, kunnes GdS määritetään vain jäljellä olevien vaurioiden perusteella.

18.6lihassairaudet

GdS-arvoa arvioitaessa on oletettava seuraavat toimintahäiriöt:

lihas heikkous
vähäinen vaikutus (ennenaikainen väsymys, käyttöön liittyvät epävarmuustekijät)20-40
kohtalaisia ​​vaikutuksia (lisääntyvät nivelten supistukset ja epämuodostumat, ei enää pysty nousemaan makuulta, mahdottomuus kiivetä portaita)50-80
joilla on vakavia seurauksia (johon asti ei pysty kävelemään, seisomaan ja käyttämään käsiä)90-100
Lisäksi yksittäisten lihassairauksien yhteydessä on otettava huomioon vaikutukset sisäelimiin (esim. keuhkojen toiminnan ja/tai sydämen minuuttimäärän rajoittuminen rintakehän epämuodostuman vuoksi) tai silmälihakseen, nielemis- tai puhehäiriöihin (esim. myasthenia).
18.7lyhytkasvuinen
Korkeus kasvun jälkeen on täydellinen
yli 130-140 cm30-40
yli 120-130 cm50
120 cm:n kohdalla ja sitä alempana vastaavasti korkeammat arvot huomioidaan.
Tämä GdS liittyy harmoniseen kehoon.
Lyhyeen kasvuun liittyvät häiriöt, kuten
huonot rungon mittasuhteet,
raajojen epämuodostumat,
niveltoiminnan, lihastoiminnan ja staattisen toiminnan häiriöt,
neurologiset häiriöt,
aistivammat,
endokriiniset häiriöt ja
poikkeukselliset psykoreaktiiviset häiriöt.

18.8korkea kasvu

Pelkästään suuri pituus ei oikeuta oletusta GdS:stä. Psykoreaktiivisiin häiriöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

18.9selkärangan vaurioita

Synnynnäisten ja hankittujen selkäydinvaurioiden (mukaan lukien välilevyvaurio, Scheuermannin tauti, spondylolisteesi, selkäydinkanavan ahtauma ja ns. postdiskotomian oireyhtymä) GdS johtuu ensisijaisesti rajoittuneen liikkeen laajuudesta, selkärangan epämuodostuksesta ja epävakaudesta sekä vaurioiden määrästä. kärsineet selkärangan osat.

Termi epävakaus sisältää kahden nikaman epänormaalin liikkuvuuden toisiaan vasten fysiologisen rasituksen alaisena ja siitä johtuvat pehmytkudosmuutokset ja -kipu. Ns. selkäydinoireyhtymiä (kuten olka-käsivarsi-oireyhtymä, lannerangan oireyhtymä, iskias ja muut hermo- ja lihasärsytysoireet) voivat esiintyä selkäydinkanavan tai nikamien välisen aukon epävakauden ja kapenemisen yhteydessä.

Kroonisesti toistuvan välilevyoireyhtymän arvioinnissa merkitykselliset anamnestiset tiedot ja kliinisen tutkimuksen löydökset riittävän pitkältä ajalta ovat erityisen tärkeitä. Oireettomana aikana objektiiviset tutkimuslöydökset voivat olla vain vähäisiä.

selkärangan vaurioita
ilman liikkumisrajoituksia tai epävakautta0
joilla on vähäisiä toiminnallisia vaikutuksia (muodonmuutos, toistuva tai jatkuva vähäinen liikkumisvamma tai epävakaus, harvinaiset ja lyhytaikaiset lievät selkärangan oireyhtymät)10
joilla on kohtalaisia ​​toiminnallisia vaikutuksia selkärangassa (vääristymä, usein toistuva tai jatkuva kohtalainen liikkuvuuden rajoitus tai epävakaus, usein toistuvat ja usean päivän selkärangan oireyhtymät)20
joilla on vakavia toiminnallisia vaikutuksia selkärangassa (epämuodostuma, usein toistuva tai jatkuva vakava liikerajoitus tai epävakaus, usein toistuvat ja viikkoja kestävät selkärangan oireyhtymät)30
kohtalaisia ​​tai vakavia toiminnallisia vaikutuksia kahdessa selkärangassa30-40
joilla on erityisen vakavia vaikutuksia (esim. suurten selkärangan osien jäykistyminen; pitkäaikainen immobilisaatio vartaloortoosin avulla, joka sisältää kolme selkärangan osaa [esim. Milwaukee-korsetti]; vaikea skolioosi [noin 70°:sta Cobbin mukaan])50-70
vakava stressin vajaatoiminta aina kyvyttömyyteen kävellä ja seistä80-100

Myös jatkuvat toimintahäiriöt, jotka johtuvat juurien puristamisesta motoriikkapuutteineen - tai selkäydinkanavan ahtauman ajoittaiset häiriöt - sekä vaikutukset sisäelimiin (esim. hengityselinten häiriöt), on myös otettava huomioon.

Poikkeuksellisten kipuoireyhtymien tapauksessa voidaan harkita myös yli 30 GdS:ää ilman havaittavia neurologisia puutteita (esim. postdiskotomian oireyhtymä).

Neurogeeninen ontuminen on arvioitu jonkin verran edullisemmin kuin vastaavat kävelykyvyn rajoitukset valtimon tukossairauksissa.

18.10lantion vaurio
ilman toiminnallisia vaikutuksia0
joilla on vähäisiä toiminnallisia vaikutuksia (esim. vakaa lantionrengas, rappeuttavat muutokset ristiluun nivelissä)10
kohtalaisilla toiminnallisilla vaikutuksilla
(esim. epävakaa lantionrengas, mukaan lukien sekundaarinen niveltulehdus)20
joilla on vakavia toiminnallisia seurauksia
ja epämuodostuma30-40

18.11Raajavammat, yleinen

Raajavaurioiden GdS saadaan vertailusta vastaavien raajan menetysten GdS:iin. Säilyttävistä raajoista huolimatta tila voi toisinaan olla menetystä huonompi.

Ellei toisin mainita, raajan menetysten GdS olettaa jäännösraajan ja viereisten nivelten suotuisat olosuhteet. Äärimmäisen epäsuotuisten jäännösraajan tilojen, ei-tilapäisten jäännösraajojen sairauksien ja viereisen nivelen merkittävän toiminnan heikkenemisen tapauksessa näitä arvoja on yleensä nostettava 10:llä riippumatta siitä, käytetäänkö vartalokorvakkeita vai ei.

Kehonvaihdot, ortopediset ja muut apuvälineet vähentävät vamman vaikutuksia raajojen menetysten ja toimintahäiriöiden sekä rungon toimintarajoitusten yhteydessä ilman, että pelkästään vaurion aiheuttama GdS muuttuu.

Pseudartroosien GdS-arvoa arvioitaessa on otettava huomioon, että tiiviit pseudartroosit ovat edullisempia kuin löysät.

Tavanomaisissa dislokaatioissa GdS:n taso ei riipu pelkästään raajan toimintahäiriöstä, vaan myös dislokaatioiden tiheydestä.

Nivelendoproteesien tapauksessa GdS riippuu jäljellä olevasta rajoitetusta liikkeestä ja kimmoisuudesta.

18.12
Endoproteesi
Minimi GdS annetaan, joka koskee endoproteeseja, joilla on paras mahdollinen hoitotulos. Jos hoidon laatu on rajallinen, korkeammat arvot ovat sopivia.
Hoidon laatuun voivat vaikuttaa erityisesti
-vähentynyt liikkuvuus ja stressi,
-hermovaurio,
-merkittävä lihasten väheneminen,
-selvä arpeutuminen.
GdS-taulukossa annetut arvot sisältävät kullekin toimitustyypille yleensä vaadittavat rajoitukset.
lonkkanivel
yksipuolisen endoproteesin tapauksessa GdS on vähintään10,
kahdenvälisellä endoproteesilla GdS on vähintään20;
polvinivel
yksipuolisen kokonaisendoproteesin tapauksessa GdS on vähintään20,
kahdenvälisellä kokonaisendoproteesilla GdS on vähintään30,
yksipuolisen osittaisen endoproteesin tapauksessa GdS on vähintään10,
osittaisilla endoproteesilla molemmilla puolilla GdS on vähintään20;
Ylänilkka
yksipuolisen endoproteesin tapauksessa GdS on vähintään10,
kahdenvälisellä endoproteesilla GdS on vähintään20;
olkapään nivel
yksipuolisen endoproteesin tapauksessa GdS on vähintään20,
kahdenvälisellä endoproteesilla GdS on vähintään40;
kyynär-nivel
yksipuolisen kokonaisendoproteesin tapauksessa GdS on vähintään30,
kahdenvälisellä kokonaisendoproteesilla GdS on vähintään50;
Pienet nivelet
Endoproteesit eivät aiheuta merkittävää osallistumisen heikkenemistä.
Aseptinen nekroosi
Reisiluun pään nekroosi (esim. Perthesin tauti)
tarvittavan helpotuksen aikana70
Lunatum-Malazie
tarvittavan immobilisaation aikana30
18.13Yläraajojen vaurioituminen
raajan menetys
käden ja jalan menetys100
Käden menetys olkanivelessä tai erittäin lyhyt olkavarren kanto80
Hyvin lyhyt olkavarren kanto on kanto, joka johtaa saman toiminnan menetykseen kuin käsivarren menetys olkanivelessä. Näin on aina, kun leikkaustaso on collum chirurgicumin tasolla.
Käsivarren menetys olkavarressa tai kyynärpäässä70
Käden menetys kyynärvarressa50
Käsivarren menetys kyynärvarressa, ja raajan jäännöspituus on enintään 7 cm60
koko käden menetys50
Olkanivelen jäykistys suotuisassa asennossa hyvin liikkuvalla olkavyöllä30
Olkanivelen jäykistyminen n. 45°:n abduktiokulmassa ja pientä johtoa pidetään toiminnallisesti edullisena.
Olkanivelen jäykistyminen epäsuotuisassa asennossa tai olkavyön heikentyneen liikkuvuuden yhteydessä40-50
Olkanivelen rajoitettu liike (mukaan lukien olkavyö)
Käsivarren nosto vain 120° asti vastaavalla rajoituksella kääntymis- ja leviämiskykyyn10
Käsivarren nosto vain 90° asti vastaavalla rajoituksella kääntymiseen ja leviämiseen20
Olkanivelen epävakaus
alhainen, myös harvinainen sijoiltaanmeno (1 vuoden välein tai enemmän)10
kohtalainen, myös useammin sijoiltaanmeno20-30
vakava aste (myös löysä nivel), myös jatkuva sijoiltaanmeno40
solisluun liittämättömyys
rangaistus0-10
ontua20
Käsivarren lyhennys 4 cm:iin ja suurien käsien nivelten vapaa liikkuvuus0
brakiaalinen pseudartroosi
rangaistus20
ontua40
Pitkän hauislihaksen jänteen repeämä0-10
Kyynärpään fuusio sisältäen noston
kyynärvarren kiertoliike
edullisessa asemassa30
epäedullisessa asemassa40-50

Jäykistys 80° - 100° kulmassa kyynärvarren ollessa keskipronaatioasennossa on katsottava suotuisaksi käyttöasennoksi.

Rajoitettu liike kyynärnivelessä
alhainen aste (venytys/taivutus jopa 0-30-120 vapaalla kyynärvarren liikkuvuudella)0-10
vaikea-asteinen (erityisesti taivutus, mukaan lukien kyynärvarren liikkuvuuden rajoitus)20-30
Eristetty kyynärvarren pyörimisen jousitus
suotuisassa asennossa (keskimääräinen pronaatioasento)10
epäedullisessa asemassa20
äärimmäisessä supinaatiossa30
kyynär-nivel40
Kyynärvarren koskemattomuus
rangaistus20
ontua40
Kyynärluun tai säteen pseudartroosi10-20
ranteen jäykistyminen
suotuisassa asennossa (lievä dorsiflexio)20
epäedullisessa asemassa30
Rajoitettu ranteen liike
alhainen aste (esim. ojennus/taivutus 30-0-40 asti)0-10
vahvempi tutkinto20-30
Känneluiden tai yhden tai useamman metakarpaaliluun parantumattomat murtumat tai sijoiltaan siirtymät, joissa on toissijainen toimintahäiriö tai epämuodostuma10-30
Peukalon nivelen jäykistyminen suotuisassa asennossa0-10
Molempien peukalon nivelten ja kämmenten jäykistyminen suotuisassa asennossa20
Sormen jäykistyminen suotuisassa asennossa (keskikäyttöasento)0-10
Sormien jäykistyminen ojennetussa tai voimakkaasti taipuneessa asennossa on usein häiritsevämpää kuin suora menetys.
Peukalon terminaalin menetys0
Terminaalisen sormen ja puolen sormen menetys10
peukalon menetys25
molempien peukaloiden menetys40
Menetys peukalon kanssa metacarpals30
Etusormen, keskisormen, nimetön sormen tai pikkusormen menetys, mukaan lukien siihen liittyvät metakarpaaliluun osat10
kahden sormen menetys
peukalo mukaan lukien30
II+III, II+IV30
muuten25
kolmen sormen menetys
peukalo mukaan lukien40
II+III+IV40
muuten30
neljän sormen menetys
peukalo mukaan lukien50
muuten40
Molempien käsien sormien II–V menetys80
Yhden käden kaikkien viiden sormen menetys50
Kaikkien kymmenen sormen menetys100

Yllä olevat lauseet koskevat sormien täydellistä menetystä, jossa on ärsytystä vapaa jäännösraaja. Niitä on vähennettävä, jos yksittäisiä phalanxeja katoaa, ja lisättävä, jos jäännösraaja on huono.

Sormen kannot keski- ja päätynivelissä voivat osoittaa kivuliaita arpia ja epäsuotuisaa pehmytkudospeittoa. Sormien, erityisesti peukalon ja etusormen, aistihäiriöt voivat heikentää merkittävästi käden käyttökykyä.

Hermostohäiriöt (täydellinen)
Armplexus80
olkavarren plexus50
käsivarren plexus60
N. axillaris30
N. thoracicus longus20
N. musculocutaneus20
N. radialis
koko hermo30
keskialue tai distaalinen20
Ei kyynärluu
proksimaalinen tai distaalinen30
N. medianus
proksimaalinen40
distaalinen30
nn. säteittäinen ja kainalo50
nn. säteittäinen ja ulnaarinen50
Neiti. radialis und medianus50
Ei. kyynärluu ja mediaani50
nn. radialis, ulnaris ja medianus kyynärvarren alueella60

Troofiset häiriöt on myös otettava huomioon; Mainittujen hermojen osittaiset vauriot on luokiteltava vastaavasti alemmaksi.

18.14Alaraajojen vaurioituminen

Molempien jalkojen menetys reidessä100
Yhden jalan menetys reidessä ja yhden säären alaosassa100
Jalan ja käden menetys100
Jalan menetys lonkkanivelessä tai erittäin lyhyt reiden kanto80

Hyvin lyhyt reisikanto on kanto, joka aiheuttaa saman toiminnan menetyksen kuin jalan menetys lonkkanivelessä. Näin on aina, kun irtautumistaso on pienemmän trochanterin tasolla.

Jalan menetys reidessä (mukaan lukien Gritti-irtautuminen)70
On kevennettävä koko jalan kuormitusta
(esim. ischial tuki)70
Jalan menetys sääressä, kun jäljellä oleva raaja ja nivelet toimivat riittävästi50
Tarve lievittää säärettä
(esim. sääriluun päätuki)50
Jalan menetys sääressä jäännösraajan ja nivelten riittämättömän toiminnan vuoksi60
Molempien jalkojen menetys sääressä80
joiden toisella puolella on epäsuotuisat jäännösraajan tilat90
epäsuotuisat jäännösraajat molemmilla puolilla100
Osittainen menetys jalka, laskeuma
Pirogoville
yksipuolinen, hyvä kanto40
molemmin puolin70
Chopartiin
yksipuolinen, hyvä kanto30
yksipuolinen, jalan epämuodostuma30-50
molemmin puolin60
Lisfrancin mukaan tai jalkapöydän luiden alueella Sharpin mukaan
yksipuolinen, hyvä kanto30
yksipuolinen, jalan epämuodostuma30-40
molemmin puolin50
varpaan menetys0
ison varpaan menetys10
Isovarpaan menetys ja ensimmäisen jalkapöydän pään menetys20
Verlust der ZehenII bisV oderI bisIII10
Yhden jalan kaikkien varpaiden menetys20
Kaikkien varpaiden menetys molemmissa jaloissa30
Molempien lonkkanivelten jäykistyminen asennosta riippuen80-100
lonkkanivelen jäykistyminen
edullisessa asemassa40
Lonkkanivelen jäykistyminen hieman siepatussa asennossa n. 10°, keskivaikeassa kiertoasennossa ja lievässä taivutusasennossa katsotaan edulliseksi.
epäedullisessa asemassa50-60
Lonkkanivelen jäykistyminen vahvemmassa adduktio-, abduktio- tai fleksioasennossa on epäsuotuisa.
Rajoitettu liike lonkkanivelissä
matala aste
(esim. ojennus/taivutus 0-10-90 asti vastaavalla pyörimis- ja levityskyvyn rajoituksella)
yksipuolinen10-20
molemmin puolin20-30
keskiluokka
(esim. ojennus/taivutus 0-30-90 asti vastaavalla pyörimis- ja leviämiskyvyn rajoituksella)
yksipuolinen30
molemmin puolin50
vahvempi tutkinto
yksipuolinen40
molemmin puolin60-100
Lonkan dysplasia (mukaan lukien ns. synnynnäinen lonkan dislokaatio)
täydellisen immobilisaation ajaksi100
sitten levityskäsittelyn loppuun asti50
Myöhemmin ja hoitamattomissa tapauksissa GdS perustuu epävakauteen ja toimintahäiriöön.
Lonkkanivelen resektio toimintahäiriöstä riippuen50-80
Lonkat napsahtavat0-10
jalkojen lyhentäminen
2,5 cm asti0
noin 2,5-4 cm10
noin 4cm - 6cm20
yli 6 cmvähintään 30
reisiluun liitos
rangaistus50
ontua70
Fascial aukko (lihastyrä) reidessä0-10
Molempien polvinivelten jäykistyminen80
Polvinivelen jäykistyminen
suotuisassa asennossa (taivutettu asento 10-15°)30
epäedullisessa asemassa40-60
Polven nivelsiteiden rentouttaminen
lihaksikas kompensoitavissa10
epätäydellisesti kompensoitavissa, kävelyn epävarmuus20
Toimita tukilaitteistolla akselin poikkeaman mukaan30-50
polvilumpion murtuma
ei luuta parantunut ilman ojentajalaitteen toimintahäiriötä10
ei luuta parantunut ojentajalaitteen toimintarajoitteella20-40
Polvilumpion tavanomainen sijoiltaanmeno
harvinainen sijoiltaanmeno (1 vuoden välein tai enemmän)0-10
useammin20
Rajoitettu liike polvinivelessä
alhainen aste (esim. ojennus/taivutus 0-0-90 asti)
yksipuolinen0-10
molemmin puolin10-20
keskiaste (esim. ojennus/taivutus 0-10-90)
yksipuolinen20
molemmin puolin40
korkeampi tutkinto (esim. ojennus/taivutus 0-30-90)
yksipuolinen30
molemmin puolin50
Selkeä rustovaurio polvinivelissä (esim. chondromalacia patellae vaihe II - IV) ja jatkuvia ärsytysoireita, yksipuolinen
ilman liikkumisrajoituksia10-30
joilla on rajoitettu liikkuvuus20-40
Schienbeinpseudarthroose
rangaistus20-30
ontua40-50
Teilverlust oder Pseudarthrosis des Wadenbeins0-10
Ylänilkan jäykistyminen suotuisassa asennossa (plantaarinen taipuminen 5° - 15°)20
Alanilkan jäykistyminen edullisessa asennossa (keskiasento)10
Ylä- ja alanilkan jäykistys
edullisessa asemassa30
epäedullisessa asemassa40
Rajoitettu liike ylänilkassa
matala aste0
keskitaso (nousu/lasku 0-0-30)10
vahvempi tutkinto20
Rajoitettu liike alanilkassa0-10
Klubijalka toimintahäiriöstä riippuen
yksipuolinen20-40
molemmin puolin30-60
Muut jalan epämuodostumat
ilman merkittäviä staattisia vaikutuksia (esim. litteät jalat, pes cavus, pes valgus, myös posttraumaattinen)0
staattisella vaikutuksella toimintahäiriöstä riippuen
matala aste10
vahvempi tutkinto20
Yhden jalan kaikkien varpaiden jäykistyminen
edullisessa asemassa10
epäedullisessa asemassa20
Muiden varpaiden kuin isovarpaan jäykkyys tai vinous0
Isovarpaan nivelten jäykistyminen
edullisessa asemassa0-10
epäsuotuisassa asennossa (esim. jalkapohjan taipuminen pohjanivelessä yli 10°)20
Arvet suuren aineen menetyksen jälkeen kantapäässä ja pohjassa
vähäisellä toimintahäiriöllä10
joilla on vakava toimintahäiriö20-30
Hermostohäiriöt (täydellinen)
Lumbosacral plexus80
Superior gluteus maximus20
Inferior gluteus maximus20
N. cutaneus femoralis lat10
N. reisiluun40
N. ischiadicus
proksimaalinen60
distaalinen (Nn. peroneus communis ja tibialis vauriot)50
Ei tavallinen peroneus tai syvä30
Ei pinnallinen peroneus20
No. tibialis30

Myös troofiset häiriöt on otettava huomioon. Mainittujen hermojen osittaiset vauriot on luokiteltava vastaavasti alemmaksi.

Täydellinen kyvyttömyys käyttää yhtä jalkaa80

Osa C: Arviointi sosiaalikorvauslainsäädännössä

 1. 1.

  Arvioinnin periaatteet sosiaalikorvauslainsäädännössä

  Sairaanhoidon periaatteiden tässä osassa esitetään sosiaalikorvauslainsäädännössä ratkaisevat periaatteet vahingon aiheuttaman terveyshäiriön toteamiseksi. Vahinkoseuraamuksiksi tunnistettujen terveyshäiriöiden vaikutukset arvioidaan vahinkoseuraamusasteella. Vahingon vaikutusten lääketieteellinen arviointi suoritetaan osan A ja osan B mukaisesti.

  Syy-yhteyden lääketieteellisen arvioinnin edellytyksenä on, että kaikki tosiasiat on osoitettava. Tosiseikat todetaan syy-seuraamuksista riippumatta. On tehtävä ero lääketieteellisten arvioiden välillä tosiseikkojen selvittämisen yhteydessä ja lääketieteellisten arvioiden välillä syy-yhteydestä.

 2. 2.

  Faktaa syy-yhteyden arvioimiseksi

  1. 2.1

   tosiasiat

   Ennen syy-yhteyden lääketieteellistä arviointia seuraavat tosiasiat on osoitettava ja todistettava täydellisesti:

   1. a)

    tapahtuma, joka on vahingollinen tapahtuma, jos syy-yhteys todistetaan,

   2. b)

    terveyshäiriö, joka on terveyden heikkeneminen, jos syy-yhteys on todistettu (primaariterveyshäiriö), ja

   3. c)

    terveyshäiriö, joka on seurausta vahingosta, jos syy-yhteys osoitetaan (sekundaarinen terveyshäiriö).

  2. 2.2

   Tapahtuma

   Huomioon otettavat haitalliset tapahtumat vaihtelevat eri sosiaalisten korvauslakien vaatimusten mukaan. Tapahtuma tässä mielessä voi olla:

   1. a)

    väliaikainen tapahtuma

   2. b)

    pidemmän ajanjakson aikana vaikuttava tapahtuma (jatkuva tapahtuma) tai

   3. c)

    toistuvia tapahtumia, jotka vaikuttavat kokonaisuudessaan.

   On aktiivisia tapahtumia ja passiivisia laiminlyöntejä.

  3. 2.3

   Ensisijainen terveyshäiriö

   Perusterveyshäiriöt ovat sellaisia, jotka lääketieteen nykytilanteen mukaan voivat johtua kohdassa 2.2 kuvatusta tapahtumasta ja jotka ilmaantuvat ensimmäisenä.

  4. 2.4

   Toissijainen terveyshäiriö

   Toissijaiset terveyshäiriöt ovat sellaisia, jotka lääketieteen nykytilanteen mukaan voivat johtua ensisijaisesta terveyshäiriöstä.

 3. 3.

  syy-yhteys

  1. 3.1

   Kenraali

   Syy-yhteyden lääketieteellinen arviointi voidaan tehdä vain, jos kohdassa 2.1 mainitut seikat on selvitetty ja todistettu kohdan 2.1 merkityksessä. Terveyshäiriöt, jotka olivat olemassa ennen vahingollista prosessia tai olivat olemassa sen tapahtuessa, on erotettava primaarisista ja toissijaisista terveyshäiriöistä.

  2. 3.2

   Kausalkette

   Lääketieteen nykytilanteen mukaan tapahtuman, primaarisen ja toissijaisen terveyshäiriön välillä tulee olla katkeamaton syy-yhteys. Ensisijaisen terveydentilan tulee johtua tapahtumasta ja toissijaisen terveydentilan on oltava perusterveyden tilan aiheuttama. Vain tässä tapauksessa on syy-yhteys.

  3. 3.3

   Vahinkotapahtuma, terveysvaurio, vahingon seuraus

   Jos luvun 3.2 mukainen syy-yhteys on vahvistettava,

   1. a)

    tapahtuma vahingollinen tapahtuma,

   2. b)

    ensisijainen terveyshäiriö on terveysvaurio ja

   3. c)

    toissijainen terveyshäiriö vahingon seurauksena (vahingon seuraus) johtuva terveyshäiriö.

  4. 3.4

   Syy-yhteyden todennäköisyys

   1. 3.4.1

    Korvauslain kannalta todennäköisyys riittää olettamaan syy-yhteyttä. Se annetaan, kun lääketieteen nykytilanteen mukaan on enemmän sanottavaa syy-yhteyden puolesta kuin vastaan. Syy-yhteyden oletukselle ei riitä, että tämä on vain mahdollista.

   2. 3.4.2

    Jos kilpailevat syyt ovat vaikuttaneet perusterveyden häiriöön ja jos tapahtuma on vähintään yhtä tärkeä kuin kaikki muut syyt, tämä tapahtuma yksinään on vahinkotapahtuma ja korvauslain kannalta merkittävä syy.

   3. 3.4.3

    Lukua 3.4.2 sovelletaan vastaavasti, jos toissijainen terveysongelma perustuu kilpaileviin syihin.

 4. 4.

  Voi toimittaa

  1. 4.1

   Sosiaalikorvausoikeudessa jokaisen yksittäistapauksen tosiseikkoja on aina ensin tutkittava, jotta voidaan selvittää, voidaanko syy-yhteyttä arvioida todennäköisyydellä kohdan 3.4 mukaisesti. Jos syy-yhteyttä koskevaan kysymykseen voidaan jo vastata myöntävästi tai kokonaisuudessaan kieltävästi, vastaava tutkimus on suoritettu eikä valinnainen hoito tule kysymykseen.

  2. 4.2

   Jos luvun 3.4 mukaiseen syy-yhteyteen ei voida vastata myöntävästi tai kieltävästi, voidaan poikkeustapauksissa katsoa vahingon seuraukseksi valinnaisessa hoidossa tarkoitettu terveyshäiriö. Tämän edellytyksenä on, että todennäköisyyttä, joka vaaditaan tunnistamaan terveyshäiriö vahingon seurauksena, ei anneta, koska lääketieteessä on epävarmuutta tunnistetun terveyshäiriön syystä.

  3. 4.3

   Valinnainen hoito voidaan ottaa huomioon vain, jos terveyshäiriön taustalla oleva syy (etiologia) ei tue lääketieteen nykytilaa ja jos hyvin perusteltuja tieteellisiä työhypoteesia oikeuttaa syy-yhteys. Yksittäisen tiedemiehen subjektiivinen näkemys, joka poikkeaa lääketieteen nykytilasta, ei ole rinnastettavissa lääketieteen epävarmuuteen.

  4. 4.4

   Valinnainen hoito ei oikeuta:

   1. a)

    Epäilykset ajankohdasta, jolloin terveysongelma syntyi,

   2. b)

    diagnostisen selvityksen puute,

   3. c)

    riittämätön tosiseikkojen selventäminen tai

   4. d)

    muita tosiasioiden epävarmuustekijöitä.

  5. 4.5

   Jos syy-yhteyden todennäköisyys on olemassa vain osalla terveyshäiriöstä, on tarkistettava, täyttyvätkö valinnaisen hoidon edellytykset sairauden loppuosan osalta.

 5. 5.

  Vahingon seurausten tunnistaminen alkuperän kannalta ja vahingon seurausten tunnustaminen pahenemisen kannalta

  1. 5.1

   Kenraali

   Jos syy-yhteys on olemassa, on lääketieteen nykytilan perusteella arvioitava, onko vahinko johtanut terveysongelman syntymiseen tai pahenemiseen.

  2. 5.2

   Tunnustus luomisen kannalta

   Terveyshäiriön tunnustaminen vahingon seurauksena sen alkuperän merkityksessä edellyttää, että ei voida todeta lääketieteellisiä tosiasioita, jotka jälkikäteen lääketieteen nykytilanteen perusteella osoittaisivat, että terveyshäiriö oli jo olemassa tuolloin. vahinko tapahtui.

  3. 5.3

   Tunnustus pahenemisen kannalta

   Jos voidaan todeta lääketieteellisiä tosiasioita, jotka jälkikäteen ja lääketieteen nykytilanteen perusteella osoittavat, että terveysongelma oli olemassa jo vahingollisen tapahtuman alkaessa - jopa huomaamatta - niin terveysongelma voidaan tunnistaa vain vahingon seuraus pahenemisen muodossa. Tällainen tunnustaminen edellyttää, että vahingollinen tapahtuma johtaa

   1. a)

    että aika, jolloin terveysongelma muuten olisi ilmennyt, aikaistetaan tai

   2. b)

    että terveyshäiriö esiintyy suuremmassa määrin kuin muuten olisi odotettavissa.

  4. 5.4

   Terveyshäiriön vakavuuden lisääntyminen

   Jokaisen vahingon seurauksena todetun terveyshäiriön vakavuuden lisääntymisen yhteydessä on tarkistettava, voiko tämäkin lisääntyminen johtua vahinkotapahtumasta. Jokaisen terveyshäiriön vakavuuden lisääntyessä on arvioitava tämän jatkokehityksen syy-yhteyttä.

 6. 6

  Vahingon seurausten asteen määrittäminen

  1. 6.1

   Tilapäisiä terveysongelmia

   Tilapäisiä terveysongelmia ei tule ottaa huomioon vahingon suuruutta määritettäessä. Enintään kuuden kuukauden ajanjakso katsotaan väliaikaiseksi.

  2. 6.2

   Aiemmin olemassa olevat terveysongelmat

   1. 6.2.1

    Ennen vahingon seurausten suuruuden määrittämistä on tarkastettava, onko jo ennen vahinkotapahtumaa ollut osallistumishaitta, joka johtuu muusta kuin vahingosta aiheutuneesta terveyshäiriöstä (aiemmin olemassa oleva terveyshäiriö). Tämä osallistumisen heikkeneminen on määritettävä. Myös olemassa olevien terveyshäiriöiden kokonaisvaikutusta varten on määriteltävä vamman aste. Pelkästään vahingon seurausten aste heijastaa vahingon seurausten vaikutusten laajuutta.

   2. 6.2.2

    Jos olemassa oleva sairaus ja seuraukset ovat eri kehon osissa eivätkä vaikuta toisiinsa, olemassa oleva sairaus ei vaikuta jälkitautojen vakavuuteen.

   3. 6.2.3

    Jos vaurio on koskettanut raajaa tai elintä, jolla on aiempi terveydentila, vaurioseuraamusten asteen tulee olla pienempi kuin nykyisestä terveydentilasta kokonaisuutena aiheutuva vamman aste. Vahingon seurausten astetta ei voida yksinkertaisesti määrittää vähentämällä olemassa olevan terveyshäiriön osallistumisen heikkeneminen koko terveyshäiriön vammaisuudesta. Ratkaisevaa ovat pikemminkin ne lisävaikutukset, joihin vahinko on johtanut. Jos kuitenkin olemassa olevan terveyshäiriön laajuudella tai luonteella ei ole merkittävää merkitystä kokonaisterveyshäiriölle, haitan taso on yhtä korkea kuin nyt olemassa olevasta yleisestä terveyshäiriöstä johtuva vamman aste.

   4. 6.2.4

    Jos jo olemassa oleva vaurioitumaton terveyshäiriö ja vaurion seuraus vaikuttaa useisiin elimiin, raajoihin tai parielimiin ja jos jo olemassa oleva vaurioitumaton terveyshäiriö voimistaa vaurion aiheuttaman toimintahäiriön vaikutuksia, seurausten aste. vahingon määrä on arvioitava korkeammaksi kuin silloin, kun vahingon seurauksia tarkastellaan erikseen.

  3. 6.3

   Vahingon seurausten asteen muutos

   1. 6.3.1

    Vahingollinen tapahtuma voi johtaa tilapäiseen terveyshäiriön vakavuuden lisääntymiseen ja siten vaurioitumattomuuteen tai vain tilapäiseen vaurioon.

   2. 6.3.2

    Vahinkotapahtumalla voi olla pysyvä, mutta määriteltävä vaikutus terveyshäiriön etenemiseen ja siten johtaa jatkuvaan vahinkotasoon.

   3. 6.3.3

    Haitallinen tapahtuma voi kuitenkin määrittää myös terveyshäiriön jatkokulkua ja siten olla syynä kasvavaan vahinkoseuraamuksiin.

  4. 6.4

   Myöhempi terveyshäiriö

   Vahingon suuruutta arvioitaessa ei oteta huomioon vahingon aiheuttamisen jälkeen sattunutta terveyshäiriötä, joka ei liity vahingon syy-yhteyteen.

 7. 7.

  välillisiä vahinkoja

  Jos vaurion jälkeen ilmenee jokin muu terveysongelma ja jos vahinko tai sen seuraukset tämän terveysongelman kehittymiselle ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin muut syyt, kyseessä on välillinen vahinko. Tämä on otettava huomioon vaurion astetta määritettäessä. Tällöin on aina tarkistettava, tunnistettaisiinko vahingon havaittu seuraus myös lääketieteen nykytilanteen mukaan.

 8. 8.

  Lääketieteellisten toimenpiteiden seuraukset

  Jos vahingon seurausten vuoksi suoritetuilla diagnostisilla tai terapeuttisilla toimenpiteillä on haitallisia terveysvaikutuksia, niin nämä terveysvaikutukset ovat myös vahingon seurauksia. Lääketieteellisesti välttämättömien toimenpiteiden laiminlyönti voi myös aiheuttaa terveys- ja siten vahinkoja.

 9. 9.

  Tahallisesti aiheutetut terveyshäiriöt

  Hakijan tahallisesti aiheuttama vahinko ei johda vahingonkorvauslain mukaiseen vahingon seuraukseen. Itsemurha, itsemurhayrityksen seuraukset tai tahallisesti aiheutettu terveyshäiriö voivat olla seurausta vahingosta vain, jos on todennäköistä, että vahingonkorvauslain suojaamat tosiasiat heikentävät vapaata tahdon määräämistä.

 10. 10.

  Syy-yhteys vamman ja kuoleman välillä

  1. 10.1

   Jos vamman seurauksena todettu terveyshäiriö aiheutti kuoleman ja terveyshäiriö todettiin kuolinhetkellä, kuolema katsotaan vamman seuraukseksi. Syy-yhteyden todennäköisyyden uusintaarviointi ei ole tarpeen, ellei aikaisempi tunnistus ole epäilemättä väärä tämän päivän näkökulmasta.

  2. 10.2

   Jos loukkaantunut kuolee pahenemisen perusteella tunnustettuun terveyshäiriöön, kuolema katsotaan vahingon seuraukseksi, jos vahingon aiheuttama paheneminen on ollut kuoleman syy.

  3. 10.3

   Jos kuolemaan on vaikuttanut useat terveyshäiriöt eivätkä kaikki terveyshaitat ole myös vamman seurauksia, on tarkistettava, olivatko vamman seuraukset vähintään yhtä tärkeitä kuoleman sattumisen kannalta. Tässä tapauksessa kuolemaa pidetään vahingon seurauksena.

  4. 10.4

   Poikkeustapauksissa myös kuolemanajankohta voi olla tärkeä rooli numeron 10.2 mukaisessa tarkastuksessa, jos vahingon seurausten lisäksi on ollut vahingosta riippumaton vakava terveyshäiriö, joka nykytilanteen mukaan lääketieteen, ei ollut vielä läsnä tässä vaiheessa ilman vahingon seurauksia, mutta se olisi johtanut omaan kuolemaan lähitulevaisuudessa. Tässä tapauksessa kuolemaksi katsotaan vamman seuraus, jos loukkaantunut olisi todennäköisesti elänyt vähintään vuoden pidempään ilman vamman seurauksia kuin vamman seurausten kanssa.

 11. 11.

  (pudonnut)

 12. 12.

  (pudonnut)

 13. 13.

  (pudonnut)

Osa D: Marks

 1. 1.

  Huomattava liikkuvuuden heikkeneminen tieliikenteessä(merkki G)

  1. a)

   Sosiaaliturvalain (SGBIX) yhdeksännen kirjan mukaan on arvioitava, onko vammaisen kyky liikkua tiellä merkittävästi heikentynyt vammansa seurauksena. Avuttomilla ja kuuroilla on aina oikeus ilmaiseen joukkoliikenteeseen.

  2. b)

   Joka kävelykykynsä rajoittuneen, myös sisäisten sairauksien seurauksena tai kohtausten tai suuntautumishäiriöiden seurauksena on merkittävästi alentunut liikkumiskykynsä tiellä, ilman huomattavia vaikeuksia tai vaaratta itselleen tai muille reiteille paikallisessa liikenteessä, mikä yleensä tapahtuu edelleen kävellen. Tarkasteltaessa kysymystä siitä, täyttyvätkö nämä edellytykset, eivät yksittäisen tapauksen erityiset paikalliset olosuhteet ole tärkeitä, vaan pikemminkin jalkamatkat yleensä - eli ei-vammaisten ihmisten iästä riippumatta. Paikallismatkaksi katsotaan tässä mielessä noin kahden kilometrin matka, joka ajetaan noin puolessa tunnissa.

  3. c)

   Imeväisille ja pienille lapsille vaaditaan myös asiantuntijaarvio tieliikenteessä ilmenevästä liikkumiskyvyn heikkenemisestä. Arviointiin sovelletaan samoja kriteerejä kuin aikuisilla, joilla on samat terveyshäiriöt. Ei ole tarpeen tarkistaa, onko vamman aiheuttamia haittoja tai onko vammaisuudesta aiheutunut lisäkuluja.

  4. d)

   Edellytykset sille, että tieliikenteessä oletetaan merkittävää liikkumiskyvyn heikkenemistä vammaisuudesta johtuvan kävelykyvyn rajoituksen seurauksena, katsotaan täyttyneiksi, jos alaraajoissa on toimintahäiriöitä ja/tai lannerangan, jotka vaikuttavat kävelykykyyn ja jotka vaativat vähintään 50 GdB:n. Lisäksi alaraajojen vammaisuuden edellytykset, joiden GdB on alle 50, voivat täyttyä, jos nämä vammat vaikuttavat erityisesti kävelykykyyn, esim. lonkkanivelen jäykistyminen, polven tai nilkan jäykistyminen epäsuotuisassa asennossa, valtimoiden tukossairaudet, joiden GdB on 40. Myös sisäisen kärsimyksen tapauksessa kävelykyvyn rajoitus on ratkaiseva arvioinnissa. Näin ollen voidaan olettaa merkittävää liikkumiskyvyn heikkenemistä erityisesti silloin, kun kyseessä on sydänvaurio, johon liittyy sydämen minuuttitilavuuden heikkeneminen vähintään ryhmän 3 mukaisesti ja hengitysvaikeuksissa, joissa keuhkojen toiminta on pysyvästi rajoittunut vähintään kohtalaiseen. tutkinnon. Edellytykset voidaan katsoa täyttyneiksi myös muiden sisätauteihin, joihin liittyy vakava fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen, esim. krooninen munuaisten vajaatoiminta, johon liittyy voimakas anemia.

  5. e)

   Orgaanisten aivokohtausten tapauksessa arviointi riippuu kohtausten tyypistä ja tiheydestä sekä kellonajasta, jolloin ne esiintyvät. Yleisesti ottaen merkittävästä liikkumiskyvyn heikkenemisestä voidaan päätellä vain kohtausten keskimääräisestä esiintymistiheydestä, jonka GdS on vähintään 70, jos kohtaukset esiintyvät pääasiassa päivän aikana. Sama koskee diabetes mellitusta, johon liittyy usein hypoglykeemisiä sokkeja.

  6. f)

   Suunnistuskyvyn häiriöt, jotka johtavat merkittävään liikkumiskyvyn heikkenemiseen, tunnistetaan vain kaikista näkövammaisista, joiden GdB on vähintään 70, ja näkövammaisuudesta, joka vaatii GdB:tä 50 tai 60 yhdessä merkittävien häiriöiden kanssa. kompensoivan toiminnan (esim. vakava kuulonalenema molemmin puolin, henkinen vamma) hyväksyä. Kuulovaurioiden olettaminen on perusteltua vain kuurouden tai kuurouteen rajoittuvan kuurouden yhteydessä lapsuudessa (yleensä 16-vuotiaaksi asti) tai aikuisiässä näiden kuulohäiriöiden yhteydessä yhdessä merkittävien kuulohäiriöiden kanssa. kompensoiva toiminta (esim. näkövamma, henkinen vajaatoiminta). Kehitysvammaisten kohdalla oletetaan vastaavan häiriön suuntautumiskyvyssä, jos vammaisten on vaikea selviytyä liikenteessä reiteillä, joita he eivät käytä päivittäin. Näissä olosuhteissa henkisesti vammaisten henkilöiden merkittävä liikkuvuuden heikkeneminen on aina vahvistettava GdB:llä 100 ja useimmissa tapauksissa GdB:llä 80 tai 90. Kun GdB on alle 80, tällainen liikkumiskyvyn heikkeneminen voidaan ottaa huomioon vain erityisissä yksittäistapauksissa.

 2. 2.

  Kelpoisuus jatkuvaan säestykseen (arvosana B)

  1. a)

   SGBIX:n mukaan oikeus jatkuvaan saattajaan on arvioitava saattajan ilmaisesta kuljetuksesta. Imeväisiltä ja pieniltä lapsilta vaaditaan myös asiantuntija-arvio oikeudesta aina olla mukana. Arviointiin sovelletaan samoja kriteerejä kuin aikuisilla, joilla on samat terveyshäiriöt. Ei ole tarpeen tarkistaa, onko vamman aiheuttamia haittoja tai onko vammaisuudesta aiheutunut lisäkuluja.

  2. b)

   Vaikeavammaisilla (jotka täyttävät koodin "G", "Gl" tai "H" vaatimukset), jotka ovat vammansa vuoksi säännöllisesti riippuvaisia ​​ulkopuolisesta avusta käyttäessään joukkoliikennettä, on aina oikeus olla mukana. Näin ollen on huomioitava, turvautuvatko he säännöllisesti ulkopuoliseen apuun julkisilla kulkuneuvoilla noustaessaan ja poistuessaan tai kulkuneuvoa ajaessaan vai tarvitaanko apua kompensoimaan opastuksen heikkenemistä (esim. .

  3. c)

   Lupa jatkuvaan säestykseen on otettava vastaan ​​klo

   halvaushäiriöt,

   kädetön,

   sokea ja

   Näkö-, kuulovammaiset, kehitysvammaiset ja kohtauksista kärsivät henkilöt, joiden olettaminen tieliikenteessä merkittävästä liikkumiskyvyn heikkenemisestä on perusteltua.

 3. 3.

  (kasvatettu)

 4. 4.

  Kuurous (merkki Gl)

  Kuuroja ei ole vain molemmin puolin kuurot, vaan myös kuulovammaiset, joilla on molemmin puolin kuurouteen rajautuva kuulovamma, jos heillä on myös vaikeita puhehäiriöitä (vaikeaa ymmärtää puhuttua kieltä, rajallinen sanavarasto). Pääsääntöisesti kyseessä ovat kuulovammaiset, joiden kuurouteen rajoittuva kuulonalenema on synnynnäinen tai hankittu lapsuudessa.

Liite: muutettu 3.1.2010 (BGBlIS.249), 14.7.2010 (BGBlIS.928), 17.12.2010 (BGBlIS.2124), 28.10.2011 (BGBlIS.2153) annetulla asetuksella 11.10.2012 (BGBlIS.2122) , G 23.12.2016 (BGBlIS.3234) ja 12.12.2019 (BGBlIS.2652) (20.12.2019tai.1.1.2024).

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 21/03/2023

Views: 5313

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.